404 Page Not Found!

 

 Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации
 Правилник за заштитетно внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
 
 
[ Monday, November 16, 2020 ] [ 12 ]