Јавни набавки

 

Линк до електронски систем за јавни набавки

Огласи:

Сукцесивна набавка на автогуми и вулканизерски услуги за потребите на возилата на Министерството за образование и наука

 

Сукцесивна набавка на гориво за моторни возила на Министерството за образование и наука со безготовинско плаќање на бензинските пумпи за период од една година

 

Договори за јавни набавки

 

 Измена на Годишен план за јавни набавки за 2021
 Договор за услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование - Арбериа
 Договор за услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование - Арбериа
 Договор за услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование - Арс Ламина - дел 3
 Договор за услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование - Арс Ламина дел 3
 Договор за услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование - Арс Студио Тамара - дел 2
 Договор за услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование - Арс Студио Тамара - дел 2
 Договор за рехабилитација на СОУ „Гостивар“ - Гостивар
 Договор за рехабилитација на СОУ „Панче Арсовски“ - Скопје
 Договор за вршење на стручно - технички надзор над рехабилитација на основни и средни училишта во РСМ
 Договор за рехабилитација на ОУ „Ванчо Прке“ - Делчево
 Договор за рехабилитација на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ - Оризари, Кочани
 Договор за рехабилитација на ОУ „Елпида Караманди“ - Битола
 Договор за рехабилитација на ОУ „11 Октомври“ - Куманово
 Договор за рехабилитација на ОУ „Ѓорче Петров“ - Скопје
 Измена на ГПЈН 1
 Измена на ГПЈН 2
 Измена на ГПЈН 3
 Договор за вршење стручен надзор при реконструкција на СОУ,,Кочо Рацин” - Свети Николе (земјоделско училиште) и ученички дом во склоп на училиштето
 Договор за услуги од јавен информативен сервис_МИА
 Договор за вршење на стручно - технички надзор при реконструкција на кров во ОУ „Петар Мусев“ - Богданци
 Договор за реконструкција на кров на ОУ „Петар Мусев“ - Богданци
 Договор за осигурување 5
 Договор за осигурување 4
 Договор за осигурување 3
 Договор за осигурување 2
 Договор за осигурување 1
 Договор за ревизија на проектна документација за државни основни училишта
 Договор за одржување и сервисирање на компјутери и компјутерска опрема за потребите на МОН
 Договор за набавка на канцелариски материјали
 Договор за набавка на тонери
 Договор за откуп на учебници за средно образование за учебната 2021/2022 година (дел 9)
 Договор за откуп на учебници и дополнителен дидактички и работен материјал за основно образование за учебната 2021/2022 година (дел 5)
 Договор за откуп на учебници и дополнителен дидактички и работен материјал за основно образование за учебната 2021/2022 година (дел 6)
 Договор за рехабилитација на ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ - Куманово
 Договор за стручно технички надзор при рехабилитација на ОУ „Х.Т. Карпош - Куманово“, ОУ „Св. Наум Охридски“ - Пештани, Охрид и ОУ „Вук Караџиќ“ - Куманово
 Договор за рехабилитација на ОУ „Св. Наум Охридски“ - Пештани, Охрид
 Договор за рехабилитација на ОУ „Вук Караџиќ“ - Куманово
 Анекс 1 на Договор за откуп на учебници за средно образование за учебната 2021-2022 година
 Договор за изработка на техничка документација за државни основни училишта
 Договор за вршење на стручно технички надзор при реконструкција на кров и надградба на училишен објект на ООМУ „Боро Џони“ - Струмица
 Договор за стручно технички надзор при реконструкција на кров и партерно уредување на ДСУ „Искра“ Штип
 Договор за печатење и дистрибуција на учебници за основно образование за учебната 2021-2022 - Дел 2 со тираж до 501 до 5000 учебници
 Договор за печатење и дистрибуција на учебници за основно образование за учебната 2021-2022 - Дел 3 со тираж над 5000 учебници
 Договор за печатење и дистрибуција на учебници за основно образование за учебната 2021-2022 - Дел 1 со тираж до 500 учебници
 Договор за одржување на систем за кариерно унапредување
 Договор за набавка на електрична енергија
 Договор за услуги - здравствени прегледи за вработените во МОН
 Договор за вршење стручно - технички надзор при комплетна реконструкција на ОУ „Сандо Масев“ с. Баница, општина Струмица
 Договор за вршење на стручно - технички надзор над изградба на училишен објект н ОУ „Луис Ѓуракуќи“ подрачно училиште во Долна Лешница, општина Желино
 Измена на ГПЈН 2021
 Годишен план за јавни набавки 2021
 Анекс договор за вишоци на работа за изградба на Студентски дом во комплексот на Државниот универзитет во Тетово (од осма до четиринаесетта времена позиција)
 Договор за дел 1 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 2 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 3 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 4 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 5 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 7 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 9 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 11 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 13 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 14 за откуп на учебници за средно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 1 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 2 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 3 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 4 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 5 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 6 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 8 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 9 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 Договор за дел 11 за откуп на учебници и придружен работен и дидактички материјал за основно образование за учебната 2020/2021
 договор интернет 1 дел
 договор интернет 2 дел
 договор интернет 3 дел
 Договор за изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“, с. Волково, општина Ѓорче Петров
 Договор за вршење на стручно технички надзор при изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“ нас. Хром, општина Ѓорче Петров
 Договор за одржување на системот „Регистар на Националната рамка на квалификации“
 Договор за ангажирање на авторска агенција
 Договор за вршење стручно технички надзор при изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ во с. Волково, општина Ѓорче Петров
 Анекс договор за вишоци на работа за изградба на Студентски дом во комплексот на Државниот универзитет во Тетово (од прва до седма времена позиција)
 Договор за надворешна ревизија на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во делот на имплементација на ЕУ програмите ,,Еразмус+” како и ,,Европскиот корпус на солидарност” во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020
Анекс на договор за реконструкција на топловодно греење во ОУ Блаже Коневски во општина Велес
 Анекс на договорот за изградба на нов училишен објект во с.Батинци, општина Студеничани
 Процедура за начинот и постапката на планирање, спроведување и реализација на јавните набавки во МОН
 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 339 ]