SDIS

 

Проект за развој на вештини и поддршка на иновации

14.04.2021) Набавка на машини за обработка на дрво- краен рок 21.04.2021
- оглас 007-21

-известување за доделување договор

 

(22.03.2021) Индивидуален консултант за Microsoft технологии - краен рок 29.03.2021
- оглас 006-21 (МК)
- Terms of reference (EN)

 

(19.03.2021) Набавка на хардвер- краен рок 26.03.2021
- оглас

- известување за доделување на договор

 

(03.03.2021) Индивидуален консултант за развој на веб страна за Државен просветен инспекторат- краен рок 10.03.2021
- оглас 002-21 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(12.02.2021) Набавка на компјутери- краен рок 19.02.2021
- оглас 001-21

- известување за доделување договор

 

 

(14.12.2020) Education Policy Advisor/ Советник за образовни политики- deadline 29 December 2020/краен рок 29 декември 2020

- Request for Expression of Interest 017-20 (EN)

- Terms of Reference (EN)

 

(23.11.2020) Финансиски службеник во Агенцијата за квалитет во високото образование- краен рок 04.12.2020

- оглас 003-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(23.11.2020) Aдминистративен службеник за правни работи за Агенцијата за квалитет во високото образование- краен рок 04.12.2020

- оглас 002-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(26.10.2020) Консултант за ревизија на концепцијата за државна матура и концептот за стручна матура- краен рок 09.11.2020

- оглас 015-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(14.10.2020) Административен асистент- краен рок 26.10.2020
- оглас 011-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(14.10.2020) Aсистент координатор за бизнис и иновации- краен рок 26.10.2020
- оглас 012-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(14.10.2020) Координатор за средно стручно образование и обука- краен рок 26.10.2020
- оглас 013-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(14.10.2020) Специјалист за иновативно и дигитално учење- краен рок 26.10.2020
- оглас 014-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(06.10.2020)Административен службеник за правни работи за Агенцијата за квалитет во високото образование-краен рок 20.10.2020
- оглас 002-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(06.10.2020) Финансиски службеник  во Агенцијата за квалитет во високото образование- краен рок 20.10.2020
- оглас 003-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(05.10.2020) Покана за изразување интерес за услуги за комуникациска и промотивна кампања бр.011-20- краен рок 19.10.2020


- оглас 011-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Градежен инженер/Архитект“(бр.004-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 004-20 (МК)

- Terms of Reference- Civil Engineer/Architect(EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Консултант за поттикнување на вклученоста на граѓаните“ (бр.005-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 005-20 (МК)

- Terms of Reference- Citizen Engagement Consultant(EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Консултант за процесирање и анализа на податоци во одделение за стратешко планирање и анализа“ (бр.006-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 006-20 (МК)

- Terms of Reference- Consultant for processing and analyzing data(EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Дизајнер за внатрешно уредување“ (бр.007-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 007-20 (МК)

- Terms of Reference- Interior Designer (EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Консултант за информатички технологии во одделение за стратешко планирање и анализа“ (бр.008-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 008-20 (МК)

- Terms of Reference- IT Consultant (EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Специјалист за социјални аспекти“ (бр.009-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 009-20 (МК)

- Terms of Reference- Social Specialist (EN)

Набавка на хардверска опрема/Procurement of Hardware Equipment- краен рок 05.10.2020//submission deadline 5 October 2020

-оглас за набавка на опрема 010-20( мк)

-известување за доделување договор

   

     Project`s Financial Statements and Independent Auditor`s Report 

 Audit Report Loan 8332MK SDISP 2014-2015
 Audit Report Loan 8332MK SDISP 2016
 Audit Report Loan 8332MK SDISP 2017
 Audit Report Loan 8332MK SDISP 2018
 Environmental Management Framework EN
 General Procurement Notice
 Operational Manual for Implementing the Grant Program_March 2019
 Loan Agreement EN
 Procurement Plan June 2020 EN
 Procurement Plan May 2016 EN
 Procurement Plan Nov 2017 EN
 Project Appraisal Document EN
 Project Operational Manual EN
 Оперативен прирачник за имплементација на грант програмата_март 2019
 Audit Report Loan 8332MK SDISP 2019
Audit Report Loan SDISP 2020
 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 1216 ]