Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија

Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија

 

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/2015, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13; 137/13, 41/14, 55/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр. 275/19), Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15, 146/15, 30/16 и 142/16 и 64/18) и Законот за Математичко- информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“бр. 64/18), Министерството за образование и наука врши изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија, во делот на број на ученици и тоа:

 

1. Под реден број 41. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА „КИРО БУРНАЗ“ во здравствена струка,

зборовите

 

-фармацевтски  техничар* во соработка со компании

мак

   25 уч.

 

1 пар.

4 г.тр

70 поени минимум

-фармацевтски техничар* во соработка со компании

алб

   25 уч.

 

1 пар.

4 г.тр

70 поени минимум

 

се заменуваат со зборовите:

 

-фармацевтски  техничар /дентален асистент* во соработка со компании

мак

   25 уч.

 

1 пар.

4 г.тр

70 поени минимум

-фармацевтски техничар /дентален асистент* во соработка со компании

алб

   25 уч.

 

1 пар.

4 г.тр

70 поени минимум

 

2. Под реден број 76. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „8 СЕПТЕМВРИ“,

 

зборовите:

 

Сообраќајна струка  68 ученици, 2 паралелки

 

 - техничар за транспорт и    штедиција

      алб

             68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

60 поени минимум

 

 

се менуваат со зборовите:

 

Сообраќајна струка 118 ученици, 4 паралелки

 

 - техничар за транспорт и    штедиција

      алб

             68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

60 поени минимум

 

-  ракувач со машини за              алб                      25 уч.         1 пар       3 г.тр.             30 поени минимум

пренос на материјал* во        

соработка со компании“

 

-  ракувач со машини за              мак                      25 уч.         1 пар       3 г.тр.             30 поени минимум

пренос на материјал* во

соработка со компании“

 

3. Во глава број I делот ПАРАЛЕЛКИ ВО СОСТАВ НА ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА КОИ СЕ НАДВОР ОД СЕДИШТЕТО, односно во делот Паралелки во состав на државното средно училиште - Спортска академија:

 

- во првата алинеја СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, се брише зборот „ракомет“;

 

во трета алинеја зборовите: „СОУ „Ѓорче Петров” – Кавадарци, кошарка“,се бришат

 

Училиштата се должни интерните огласи да ги усогласат со овој Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година.

 

 

 

[ вторник, 07 мај 2024 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar