Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„ бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува 

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

 

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

 

1.

Македонски јазик и литература средно стручно четиригодишно образование

2.

Албански јазик и литература средно стручно четиригодишно образование

3.

Информатика (изборен) СТРУКА/СЕКТОР:Сообраќајна/Сообраќај, транспорт и складирање

 

4.

Физика (изборен) СТРУКА/СЕКТОР:Градежно-геодетска/Градежништво и геодезија, Електротехничка/Електротехника, Лични услуги/Лучни услуги, Машинска/Машинство, Шумарско-преработувачка/Шумарство и обработка на дрво и  Здравствена/Здравство и социјална заштита

5.

Физика  (изборен) СТРУКА/СЕКТОР:Геолошко-рударска и металуршка/Геологија, рударство и металургија

6.

Логика СТРУКА/СЕКТОР:Економско-правна и трговска/Економија, право и трговија

7.

Психологија СТРУКА/СЕКТОР:Економско-правна и трговска/Економија, право и трговија

 

1. СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1.Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар

 

1.

Инжинерска геологија

2.

Истражување на минерални суровини

3.

Неметалични минерални лежишта (изборен)

4.

Рекултивација на теренот (изборен)

5.

Лежишта на каустобиолити (изборен)

 

 

1.2.Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

1.

Леење на обоени метали

2.

Преработка со пластична деформација

3.

Преработка со пластична деформација (изборен)

 

2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

2.1. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

1.

Проектирање на општествени индустриски и стопански објекети

2.

Елементи и основи на урбанизам

3.

Инсталации (изборен)

4.

Макетарство (изборен)

5.

Проектирање на општествени објекти (изборен)

6.

Проектирање на индустриски и стопански објекти (изборен)

7.

Урбанизам (изборен)

 

2.2. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Проектирање на ентериери (изборен)

2.

Компјутерски потпомогнато  проектирање (CAD и  CAAD) (изборен)

3.

Конструирање на мебел (изборен)

4.

Изработка на мебел и работилнички цртежи (изборен)

5.

Декоративни стилови (изборен)

6.

Индустриски дизајн (изборен)

 

2.3. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

1.

Геодезија

2.

Геодетски мерења и пресметувања

3.

Инженерска геодезија

4.

Катастар

5.

Геодезија, инфраструктура и просторно планирање (изборен)

6.

Евиденција на недвижностите (изборен)

7.

Геоинформатика и геоинформациони системи (изборен)

               

2.4. Образовни профили/квалификации: Градежен техничар, Архитектонски техничар,Техничар дизајнер за внатрешна архитектура и Геодетски техничар

 

1.

Бизнис и претприемништво (изборен)

 

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1. Образовни профили/квалификации: Графички техничар

1.

Електронска обработка на текст и слики

2.

Мерење на бои (изборен)

3.

Дигитален печат  (изборен)

 

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

1.

Вектроска и растерска графика

2.

Графички стандарди (изборен)

3.

Дигитален печат (изборен)

4.

Дигитализација на словни знаци (изборен)

5.

Дизајн процес

 

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

4.1. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

1.

Телекомуникациски системи и мрежи

2.

Радио и ТВ преносни системи (изборен)

3.

Снимање и монатажа на аудио и видео материјали (изборен)

 

4.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар-енергетичар

1.

Електроенергетски постојки со управување

2.

Електрични централи

3.

Заштита на електрични построји (изборен)

4.

Индустриска електроенергетика (изборен)

5.

Електрични возила (изборен)

 

4.3. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Микропроцесори и микроконтролери

2.

Бази на податоци

 

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

5.1. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

1.

Инфектологија со нега

2.

Акушерство со нега

3.

Гинекологија со нега

 

5.2. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

1.

Невропсихијатрија со нега

2.

Гинекологија и акушерство со нега

3.

Геронтологија со нега (изборен)

 

5.3. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

1.

Предклиника на парцијално протезирање

2.

Комбинирани протетски конструкции

3.

Техника ортодонтска терапија

4.

Компјутерски дентален дизајн (изборен)

 

5.4. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

1.

Ургентни состојби во стоматологијата

2.

Стоматолошка протетика

3.

Орална хирургија

4.

Ортодонција

5.

Здравствено воспитување (изборен)

 

5.5. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

1.

Фармацевтска технологија

2.

Фитотерапија (изборен)

 

5.6. Образовни профили/квалификации: Медицински лабораториско-санитарен техничар

1.

Клиничка хемија

2.

Медицина на трудот

3.

Заразни и незаразни заболувања (изборен)

 

5.7. Образовни профили/квалификации:Физиотерапевтски  техничар

1.

Клиничка медицина

2.

Рехабилитација

3.

Кинезитерапија

4.

Физикална терапија

5.

Физикална терапија во козметологија (изборен)

 

6.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

6.1. Образовни профили/квалификации: Агротехничар

1.

Градинарство

2.

Овоштарство

3.

Технологија на преработка на тутун (изборен)

 

6.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

1.

Земјоделска аптека

2.

Технологија на растително органско земјоделство (изборен)

3.

Организација на земјоделска аптека (изборен)

 

6.3. Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

    1.

Трошоци и калкулации

    2.

Агроменаџмент

    3.

Агромаркетинг

    4.

Менаџмент на квалитет (изборен)

    5.

Маркетинг на земјоделски производи (изборен)

    6.

Агротуризам (изборен)

 

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

7.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика

1.

Очна оптика

2.

Оптички мерења

3.

Оптика на очила и изработка на очила

4.

Испитување на видот (изборен)

5.

Оптички феномени (изборен)

6.

Астрономски извори на светлина (изборен)

 

8.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

8.1. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

1.

Конструирање на алат и уреди

 

8.2. Образовни профили/квалификации:Машински техничар за моторни возила

1.

Одржување на моторни возила

2.

Современи системи за безбедност на моторни возила (изборен)

 

9.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

9.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

1.

Интелигентни транспортни системи

 

 

9.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за логистика во сообраќајот и Техничар за железнички сообраќај

1.

Интелигентни транспортни системи (изборен)

               

9.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

1.

Организација на превоз на патници со железница

2.

Организација на превоз на стока со железница

3.

Безбеност во железничкиот сообраќај

 

10.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

10.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека и Техничар за моделирање на облека

1.

Нега на облека (изборен)

 

10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

1.

Конструкција на облека

2.

Технологија на кроење

3.

Технологија на шиење

4.

Студија на работа

5.

Компјутерско конструирање на облека (изборен)

6

Изработка на заштитна облека (изборен)

 

10.3. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека

1.

Конструкција и моделирање на облека

2.

Компјутерско моделирање

3.

Компјутерско градирање

4.

Изработка на облека

5.

Дизајнирање модели за колекција (изборен)

 

10.4. Образовен профил/квалификација:Техничар за дизајн на облека

1.

Цртање и сликање

2.

Дизајн на облека

3.

Конструкција и моделирање на облека

4.

Изработка и декорирање на модели

5.

Контрола на пробен модел

6.

Модни стилови

7.

Изработка на модни додатоци (изборен)

8.

Изработка на свечена облека (изборен)

 

10.5. Образовен профил/квалификација: Техничар за  обувки

1.

Технологија на монтажа

2.

Водење на технолошки процес

3.

Моделирање на обувки

4.

Моделирање на кожна галантерија (изборен)

5.

Компјутерско моделирање на обувки (изборен)

 

10.6. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

1.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

2.

Компјутерско моделирање на обувки и кожна галантерија

3.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

4.

Моделирање на специјални обувки (изборен)

5.

Изработка на специјални обувки (изборен)

 

11.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

11.1. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, 

1.

Анализа на горива

 

11.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Анализа на козметички и хемиски производи

 

11.3. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

1.

Диететика (изборен)

 

11.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животната средина

1.

Обновливи извори на енергија

 

11.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животна средина и Хемиски лабараториски техничар

1.

Алтернативни извори на енергија (изборен)

2.

Клиничка хемија (изборен)

 

12.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

12.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер и Техничар за обработка на дрво

1.

Економика и организација на секторот

2.

Дрвна биомаса (изборен)

 

12.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

1.

Техничка подготовка на производство

 

12.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

1.

Технологија на обработка на дрво

2.

Дрвни конструкции

3.

Резбарство (изборен)

 

12.4. Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар

1.

Дендрометрија

2.

Користење на шумите

3.

Заштита на растенијата

 

12.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

1.

Заштита на растенијата

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со  29.04.2024 година. (пријава).

 

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

 

- уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

- изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

[ понеделник, 08 април 2024 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar