Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за III година средно стручно четиригодишно образование

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за III година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува 

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за III година средно стручно четиригодишно образование

 

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

 

1.

Албански јазик и литература за III година средно стручно четиригодишно образование

2.

Информатика (изборен) за III година средно стручно четиригодишно образование,СТРУКА/СЕКТОР: Здравствена/Здравство и социјална заштита, Хемиско-технолошка/Хемија и технологија

3.

Физика за III година средно стручно четиригодишно образование,  СТРУКА/СЕКТОР: Лични услуги

 

4.

Физика (изборен) за III година средно стручно четиригодишно образование, СТРУКА/СЕКТОР:Градежно-геодетска/Градежништво и геодезија, Електротехничка/Електротехника, Лични услуги, Машинска/Машинство, Шумарско-дрвопреработувачка/Шумарство и обработка на дрво,  Здравствена/Здравство и социјална заштита

5.

Физика (изборен) за III година средно стручно четиригодишно образование, СТРУКА/СЕКТОР: Геолошко-рударска и металуршка/Геологија, рударство и металургија

6.

Физика (изборен) за III година средно стручно четиригодишно образование, СТРУКА/СЕКТОР: Хемиско-технолошка/Хемија и технологија

7.

Спорт и спортски активности за III година средно стручно четиригодишно образование

 

 

               1.СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

                 1.1. Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

     

 

1.

Хидрогеологија

2.

Геолошко картирање

3.

Истражување на минерални суровини

4.

Лежишта на метали (изборен)

5.

Автоматизација во рударството (изборен)

         

 

1.2.   Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

1.

Машини и уреди

2.

Леење на железо и челик

3

Преработка со пластична деформација

4.

Заварување на металите

5.

Леење на благородни метали (изборен)

6.

Добивање на прашкасти материјали (изборен)

 

2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

2.1. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

1.

Проектирање на објекти за домување

2.

Современа архитектура и уметност

3.

Архитектонски конструкции II

4.

Ликовно изразување и пластично обликување (изборен)

5.

Проектирање на објекти за индивидуално и колективно домување (изборен)

 

2.2. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Проектирање на ентериери за домување

2.

Архитектонски конструкции

3.

Детали во ентериер

4.

Пластично обликување

5.

Современа архитектура и уметност

6.

Проектирање на мебел (изборен)

7.

Архитектонски конструкции (изборен)

8.

Разработка на мебел и работилнички цртежи (изборен)

9.

Пластично обликување (изборен)

10.

Макетарство (изборен)

 

2.3. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

1.

Геодезија

2.

Геодетски подлоги

3

Фотограметрија

4

Инженерска геодезија

5.

Применета геодезија (изборен)

6.

Евиденција на недвижностите (изборен)

7.

Дигитални геодетски подлоги (изборен)

8.

Анализа и обработка на теренски мерења (изборен)

 

2.4. Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Компјутерски потпомогнато проектирање (CAD  и  CAAD) (изборен)

 

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1. Образовни профили/квалификации: Графички техничар

1.

Флексо и бакро печат

2.

Фотографски процеси

3.

Картонажа и амбалажа

4.

Печатарски машини

     5.

Системи на бои (изборен)

6.

Специјални постапки на умножување (изборен)

 

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

1.

Форми на графичкиот дизајн

2.

Графичка монтажа

3.

Техничко уредување на публикации

4.

Векторска и растерска графика

5.

Визуелен идентитет (изборен)

6.

Конструкција на словни знаци (изборен)

7.

Дигитален печат (изборен)

 

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

4.1. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

1.

Дигитална електроника

2.

Дигитални телекомуникации

3.

Енергетска електроника (изборен)

4.

Мерно-испитни техники и дијагностика (изборен)

 

4.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар-енергетичар

1.

Автоматика

2.

Електрични мрежи и водови

3.

Електрични апарати и уреди

4.

Електрични машини и трансформатори

5

Заштита на електрични инсталации (изборен)

 

4.3. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Основи на дигитални системи

2.

Автоматизирани системи (изборен)

3.

Мултимедија (изборен)

4.

Веб програмирање (изборен)

 

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

5.1. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар,  Медицински лабораториско-санитарен техничар, Физиотерапевтски техничар

1.

Здравствена психологија

 

5.2. Образовни профили/квалификации: Забен техничар, Дентален асистент

1.

Основи на радиологија во дентална медицина (изборен)

 

5.3. Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар

1.

Цитолошки и хистолошки техники (изборен)

 

5.4. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

1.

Превентивна дентална медицина

2.

Дентална патологија

3.

Орална патологија и парадонтологија

 

5.5. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

1.

Фармацевтска технологија

2

Козметологија (изборен)

 

5.6. Образовни профили/квалификации:Физиотерапевтски  техничар

1.

Клиничка медицина

2.

Рехабилитација

3.

Кинезитерапија

4.

Физикална терапија

5.

Итни медицински состојби (изборен)

 

5.7. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

1.

Хируршки болести со нега

2.

Невропсихијатриски болести со нега

3.

Вовед во акушерство

4.

Патолошка бременост (изборен)

 

5.8. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

1.

Хируршки болести со нега

2.

Инфективни болести со нега

3.

Медицинска етика (изборен)

 

5.9. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

1.

Коронки и мостови

2.

Безметални дентални конструкции

3.

Предклиника на тотално протезирање

 

6.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

6.1. Образовни профили/квалификации: Агротехничар

1.

Паркарство (изборен)

2.

Квалитет на храна (изборен)

3.

Технологија на производство на тутун (изборен)

 

6.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

1.

Фитофармација

2.

Технологии на растително органско земјоделство (изборен)

3.

Интегрална заштита во полјоделство (изборен)

4.

Интегрална заштита во градинарство и цвеќарство (изборен)

5.

Интегрална заштита во лозарство и овоштарство (изборен)

6.

Организација на земјоделска аптека (изборен)

 

6.3. Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

1.

Економика во земјоделството

2.

Сметководство на фарма

3.

Агроменаџмент

4.

Агромаркетинг

5.

Менаџмент на индивидуални земјоделски стопанства (изборен)

 

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

7.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика

1.

Очна оптика

2.

Астрономски извори на светлина (изборен)

 

7.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

1.

Дерматологија

 

8.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

8.1. Образовни профили/квалификации: Машински техничар,  Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила и Машинско-енергетски техничар

1.

Организациско однесување (изборен)

 

8.2. Образовни профили/квалификации: Машински техничар и Техничар за компјутерско управување,

1.

Неконвенционални методи на обработка (изборен)

 

8.3. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

1.

Технологија на обработка на метали со режење

 

8.4. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

1.

Системи за далечинско греење и ладење (изборен)

 

8.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за компјутерско управување

1.

Мерење во автоматиката

 

8.6. Образовни профили/квалификации:Машински техничар за моторни возила

1.

Испитување и дијагностика на возилата

2.

Уреди и опрема кај моторните возила (изборен)

 

9.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

9.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

1.

Организација на превоз на патници со железница

 

10.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

10.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

1.

Конструкција на облека

2.

Технологија на кроење

3.

Технологија на шиење

4.

Доработка на облека

5.

Испитување и контрола на облека

6.

Компјутерско конструирање на облека (изборен)

 

10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на облека

1.

Дизајн на облека

2.

Конструкција и моделирање на облека

3.

Компјутерско моделирање

4.

Технологија на изработка на облека

5.

Изработка на облека

6.

Доработка на облека (изборен)

 

10.3. Образовен профил/квалификација:Техничар за дизајн на облека

1.

Цртање и сликање

2.

Дизајн на облека

3.

Изработка на модни додатоци

4.

Конструкција и моделирање на облека

5

Дизајнирање на текстилни материјали (изборен)

 

10.4. Образовен профил/квалификација: Техничар за  обувки

1.

Машини за изработка на обувки

2.

Технологија на изработка на долен дел на обувки

3.

Моделирање на обувки

4.

Моделирање на кожна галантерија (изборен)

5.

Компјутерско моделирање на обувки (изборен)

 

10.5. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

1.

Дизајн на обувки

2.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

3.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

4.

Моделирање на специјални обувки (изборен)

5.

Изработка на специјални обувки (изборен)

 

11.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

11.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Козметички препарати

                12.2. Образовни профили/квалификации:Техничар за козметички и хемиски производи и Прехрамбен техничар

1.

Биохемија

                11.3. Образовни профили/квалификации:Прехрамбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи и Техничар за заштита на животната средина

1.

Инструментални анализи

               

11.4. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар

1.

Биохемија

2.

Инструментални анализи

 

12.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

12.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

1.

Машини и алати за мебел и ентериер

2.

Реставрација и конзервација на мебел  (изборен)

 

12.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

1.

Фурнири и дрвени плочи

2.

Пиланска преработка на дрво

4.

Технологија на обработка на дрво

5.

Технологија на дрвна амбалажа (изборен)

6.

Дрвни монтажни објекти (изборен)

 

 

 

12.3. Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар

1.

Дендрометрија

2.

Шумски екосистеми (изборен)

3.

Одгледување на шумите

 

 

 

12.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

1.

Цвеќарство

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со  29.04.2024 година. (пријава).

 

 

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-       уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

-       изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

[ понеделник, 08 април 2024 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar