Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Усвоена е „Стратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија 2024-2027“ со „Акциски план 2024-2025“

Усвоена е „Стратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија 2024-2027“ со „Акциски план 2024-2025“

 

Усвоена е  „Стратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија 2024-2027“ со „Акциски план 2024-2025“

 

Владата  на Република Северна Македонија,  на својата 207 седница одржана на 12 декември 2023 година, ја усвои „Стратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија 2024-2027“, и „Акциски план 2024-2025“

Стратегија за паметна специјализација, е новата стратегија за истражување и иновации, која ќе ги замени Стратегијата за конкурентност (2016-2020) и Стратегијата за иновации (2012-2020), кои веќе се истечени. Стратегијата ќе додаде вредност на националната стратешка рамка и ќе воспостави синергија со други релевантни стратешки документи како што се ИПА 3 Стратешки одговор - Прозор 4 Конкурентност и инклузивен раст, Индустриската стратегија (2018-2017), Стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), Планот за забрзан раст (2022-2026) и други стратешки документи поврзани со истражување, развој и иновации, вклучително и новата Национална развојна стратегија која е во фаза на подготовка. Воедно, Стратегијата е во корелација со повеќе европски стратешки документи и иницијативи поврзани со Агендата за Западен Балкан за истражување и иновации, новиот План за раст на Западен Балкан, новата Европска агенда за иновации, Европскиот зелен договор итн.

Временската рамка на која се однесува Стратегијата е четири години, а средствата за спроведување се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија и други извори на финансирање, односно донаторски програми и проекти.

Визија на Стратегијата е поттикнување на зелен и одржлив раст преку вклучување на знаење, иновации и технологија, за создавање производи и услуги со висока додадена вредност конкурентни на меѓународниот и домашниот пазар.

За постигнување на визијата на Стратегијата, утврдени се четири вертикални приоритетни области кои имаат највисок економски, иновативен и истражувачки капацитет, за создавање нова додадена вредност, и тоа:

1.    Паметно земјоделство и храна со повисока додадена вредност;

2.    Информациски и комуникациски технологии (ИКТ);

3.    Електро-машинска индустрија-Индустрија 4.0;

4.    Одржливи материјали и паметни згради;

како и две хоризонтални приоритетни области кои имаат  взаемна поврзаност со вертикалните области и поседуваат потенцијали за вкрстена иновација:

1.    енергија за иднината, и

2.    туризам;

Стратешки (општи) цели на Стратегијата се:

1.    Создавање основи за научна извонредност;

2.    Подобрување на екосистем за иновации;

3.    Подобрување на конкурентноста и еколошка одржливост на деловниот сектор;

4.    Развој  на човечки капитал и вештини за иновации, зелена и дигитална трансформација;

5.    Дигитална трансформација на економијата и општеството; и

6.    Вкрстена цел: Обезбедување континуиран дијалог за паметна специјализација и добро владеење.

Согласно стратешките (општи) цели утврдени се и посебни цели, кои ќе се реализираат преку поголем број мерки и активности, односно микс на политики кои ја   следат ориентацијата на ЕУ за зелена транзиција и силна и сеопфатна употреба на дигитални решенија.

До крајот на четиригодишниот период, со реализација на Стратегијата меѓу другото е предвидено да се постигне:

-     унапредување на севкупните иновациски перформанси на земјата[1];

-     подобрување на рангот на иновацискиот екосистем на земјата на глобално ниво[2];

-     зголемена соработка академија-индустрија на полето на истражување, развој, иновации;

-     повисока стапка на иновативни деловни субјекти;

-     зголемен број на иноватори;

-     зголемена стапка на вработени лица во истражување и развој (% од вкупното активно население)[3].

 

Стратегијата е развиена во соработка и согласно методологијата на Здружениот истражувачки центар на Европската Комисија - ЗИЦ (анг. European Commission Joint Research Center - JRC), како и со нивно континуирано водство и системска поддршка од меѓународни и локални експерти, во сите фази. Во процесот на изработка на стратегијата се вклучија и повеќе донаторски проекти кои поддржаа одредени активности и го споделија своето знаење и искуство.

Министерството за образование и наука и Министерството за економија, го координираа процесот на развивање на Стратегијата, преземаа низа активности, интензивно соработувајќи со други надлежни институции од приватниот, академскиот, јавниот и граѓанскиот сектор според моделот на  четирикратна спирала.[1] Summary Innovation Index (European Innovation Scoreboard - EIS)

[2] Global Innovation Index - GII (World Intellectual Property Organization - WIPO)

[3] Share of R&D personnel and researchers in total active population and employment by sector of performance and sex (Eurostat)

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar