Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Јавен оглас за рецензенти на учебници за 4 година

Јавен оглас за рецензенти на учебници за 4 година

 

Врз основа на член 16 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

                         
                                             ЈАВЕН ОГЛАС
                            
               за рецензенти на учебници за 4 година

Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“
бр. 54-Скопје

 

 

1.     Термотехника 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

2.     Мониторинг на квалитет на вода (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

3.     Транспортно право и осигурување 4 година, ТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

4.     Организација на патниот сообраќај 4 година,  СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај

5.     Психологија и култура во сообраќајот 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај

6.     Урбани транспортни системи (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај

7.     Осигурување 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот

8.     Транспортно право 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот

9.     Управување со отпад 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животната средина

10.  Алкалоиди и дроги (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, Техничар за заштита на животна средина и Техничар за козметички и хемиски производи

11.  Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈАОбразовни профили/квалификации: Градежен техничар

12.  Нормирање и планирање во внатрешната архитектура 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

13.  Менаџмент, нормирање и планирање во архитектурата (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

14.  Ентериер и дизајн (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

15.  Право на ЕУ (изборна) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Правен техничар, бизнис администратор

16.  Нотарско и извршителско работење (изборна) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Правен техничар, бизнис администратор

17.  Трудово право 4 година, СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Правен техничар

18.  Секретарско работење (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Правен техничар

19.  Проектен менаџмент 4 година, СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈАОбразовни профили/квалификации: Бизнис администратор

20.  Неонатолошка нега (изборен) 4 година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

21.  Полјоделство 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар

22.  Органско сточарско производство (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар

23.  Безбедност на храна (изборен) 4 година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар

24.  Болести и штетници кај градинарските и цвеќарските култури 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВООбразовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

25.  Болести и штетници кај лозаро-овоштарските култури 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВООбразовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

26.  Интегрална заштита во полјоделство (изборен) 4 година. СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВООбразовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

27.  Биокозметика (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИОбразовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

28.  Специјална шминка (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИОбразовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

29.  Современи материјали и површински третман (изборен) 4 година, СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Техничар за компјутерско управување

 

 

Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:
За претседател: да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и

За член: да бидат наставници од средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:


-уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кадидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република СевернаМакедонија),


-    изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.


- потврда од установата во која е вработен.

 

-преглед на регистрирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија


Пријавата може да се преземе тука, или да се подигне во Министерство за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје


Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Архивата на  Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр.
54,Скопје.


Краен рок за доставување на пријавите е 
13.11.2023 година.


Некомплетните или ненавремено доставени пријави,  нема да бидат разгледувани.

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar