Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Соопштение за автори на учебници

Соопштение за автори на учебници

 

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници  за II, III и IV  година средно стручно четиригодишно образование

 

1. Бизнис и претприемништво (изборен) за IV година  СТРУКА/СЕКТОР: ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар и Техничар по ветеринарна медицина.   

 

2. Принципи на статика со јакост на материјали за III година СТРУКА/СЕКТОР: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар.

 

3. Програмирање на компјутерско управувани машини за III година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар.

 

4. Програмирање на компјутерско управувани машини за III година СТРУКА/СЕКТОР: МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за компјутерско управување .

 

5.Национална гастрономија (изборен) за IV година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар.

 

6.Анимации во туризмот (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Угостителски техничар за рурален туризам и  Хотелско туристички техничар.

 

7.Анимации во туризмот и угостителството за III година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации Техничар за настани и анимации.

 

8.Хортикултурно уредување на просторот (изборен) за III ГОД.СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации:Угостителски техничар за рурален туризам.

 

9.Технологија на изработка на мебел и ентериер за III ГОД. СТРУКА/СЕКТОР: ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер.

 

10. Маркетинг за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈАОбразовни профили/квалификации: Бизнис  администратор.

 

11. Хемија  (изборен) за IV година СТРУКА/СЕКТОР: Текстилно-кожарска/ Текстил, кожа и слични производи

 

12. Клиничка дијагностика со внатрешни болести за IV година СТРУКА/СЕКТОР: ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина.

 

13. Анимација во туризмот и угостителство за IV година средно стручно четиригодишно образование за струка/сектор: Угостителство и туризам, за образовниот профили/квалификации Техничар за настани и анимации,

 

14. Медицинска биохемија за III година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Дентален асистент Медицински-лабараториско-санитарен техничар, Фармацевтски техничар.  

 

15. Математика (изборен) за IV година  СТРУКА/СЕКТОР: Геолошко-рударска и металуршка/Геологија, рударство и металургија, Градежно-геодетска/Градежништво и геодезија, Графичка/Графичарство, Економско-правна и трговска/Економија, право и трговија, Електротехничка/Електротехника, Здравствена/Здравство и социјална заштита, Земјоделска-ветеринарна/Земјоделство, рибарство и ветеринарство, Лични услуги/Лични услуги, Машинска/Машинство, Сообраќајна/ Сообраќај, транспорт и складирање, Текстилно-кожарска/ Текстил, кожа и слични производи, Угостителско-туристичка/ Угостителство и туризам, Хемиско-технолошка струка/Хемија и технологија и Шумарско-дрвопреработувачка/Шумарство и обработка на дрво.

 

16. Туристичко право за IV година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМОбразовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

 

17. Претприемништво и  иновацииза за IV година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации и Хотелско туристички техничар.

 

18. Железници ЗА IV ГОДИНА, СТРУКА/СЕКТОР: ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Градежен  техничар.

 

19. Животна средина и одржлив развој (изборен) за III година СТРУКА/СЕКТОР: ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

 

20. Готварство IV година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар.

 

21. Расадничарство IV година СТРУКА/СЕКТОР: ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

 

22. Анализа на храна IV година СТРУКА/СЕКТОР: ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

 

23. Хотелско работење за IV година СТРУКА/СЕКТОР: УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар.

 

Отварањето на шифрите за горе наведените наставни предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 17.08.2023 година (ЧЕТВРТОК) со почеток во 11.00 часот.

[ вторник, 15 август 2023 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar