Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

 

     

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

 

ПОВТОРЕН ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за  формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  за II година средно стручно четиригодишно образование

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

 

 

НАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ

 

1.

Петрографија за II година, СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар

 

2.

Длабинско дупчење за II година, СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар

 

3.

Металуршка подготовка за II година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

4.

Топлотна техника за II година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

 

5.

Металуршки печки за II година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

 

6.

Пирометалуршко добивање на метали и легури за II година СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

 

7.

Цртање и сликање за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 

8.

Геодезија  за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА  Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

 

9.

Геодетски подлоги  за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА  Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

 

10.

Геодетска графичка комуникација за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА  Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

 

11.

Геодетска мерна технологија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА  Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

 

12.

Примена на геодетски софтвери за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА  Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

 

13.

Компјутерски потпомогнато проектирање за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА  Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 

14.

Книговрзување  за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО Образовни профили/квалификации: Графички техничар

 

15.

Печатарски машини за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО Образовни профили/квалификации: Графички техничар

 

16.

Техничко уредување на публикации за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО Образовни профили/квалификации Графички уредник-дизајнер

 

17.

Типографија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО Образовни профили/квалификации Графички уредник-дизајнер

 

18.

Административно-канцелариски работи за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈАОбразовни профили/квалификации:  Правен техничар

 

19.

Стварно право за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈАОбразовни профили/квалификации:  Правен техничар

 

20.

Административно-канцелариски  работи за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈАОбразовни профили/квалификации:  Бизнис администратор

 

21.

Администрирање во денталната пракса за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАОбразовни профили/квалификации: Дентален асистент

 

22.

Дентални апарати, инструменти и материјали за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

 

23.

Основи на медицинска нега за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАОбразовни профили/квалификации: Дентален асистент

 

24.

Вовед во денталната медицина за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

 

25.

Работа во заботехничка лабораторија за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Забен техничар

 

26.

Заботехничка технологија за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Забен техничар

 

27.

Физикална терапија за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Физиотерапевтски техничар

 

28.

Масажа за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификац

 

29.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар

 

30.

Земјоделска механизација за II година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

 

31.

Лозарско и овоштарско производство за II година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

 

32.

Земјоделска механизација за II година СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

 

33.

Електротехника за II година СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила

 

34.

Конструкција на облека за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

 

35.

Технологија на кроење за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКАОбразовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

 

36.

Технологија на шиење за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКАОбразовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

 

37.

Цртање и сликање за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на облека

 

38.

Конструкција и моделирање на облека за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКАОбразовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на облека

 

39.

Изработка на облека за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКАОбразовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на облека

 

40.

Цртање и сликање за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за дизајн на облека

 

41.

Дизајн на облека за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за дизајн на облека

 

42.

Костимографија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКАОбразовни профили/квалификации: Техничар за дизајн на облека

 

43.

Конструкција и моделирање на облека за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за дизајн на облека

 

44.

Технологија на изработка на облека за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за дизајн на облека

 

45.

Дизајн на обувки за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за обувки и техничар за моделирање на обувки

 

46.

Машини за изработка на обувки за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за обувки

 

47.

Технологија на изработка на горен дел на обувки за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за обувки

 

48.

Моделирање на обувки за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКАОбразовни профили/квалификации: Техничар за обувки

 

49.

Цртање на обувки и модни додатоци за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на убувки

 

50.

Моделирање на обувки и кожна галантерија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на убувки

 

51.

Машини во кожарската индустрија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на убувки

 

52.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија за II година СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на убувки

 

53.

Елементи на дрвни конструкции за II година СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВООбразовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво

 

54.

Технологија на изработка на мебел и ентериет  за II година СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

 

55.

Пиланска преработка на дрво за II година СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВООбразовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

 

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 31.08.2022 година. (пријавата може да се преземе тука).

Кон пријавата авторите од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-        уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

-        изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar