www.nacionalensovetzavoinid.com.mk"/> www.nacionalensovetzavoinid.com.mk" /> www.nacionalensovetzavoinid.com.mk" />

Министерство за образование и наука

  / Банери / Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност

Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност

 

Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност

 

www.nacionalensovetzavoinid.com.mk

Претседател на Националниот совет е проф. д-р Тодор Серафимовски

 

 

 Деловник за работа
 Одлука за избор на членови
 Список на членови со контакти
 Записник од комисија за избор на претседател на НС
 Етички кодекс за однесување на членовите на националниот совет за високо образование и научно – истражувачка дејност
 Одлука за донесување Правилник за содржината и формата на извештајот за работата на ректор
 Правилник за содржината и формата на извештајот за работа на ректор
 Одлука за предлог уредба за правото на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање
 Програма за работа на Националниот совет за високо образование и научно истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2025
 Програма за работа на Националниот совет за високо образование и научно истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2022
 

Банери

Back to top
Close Offcanvas Sidebar