Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Ранг листа на позитивно оценети проекти за финансирање, согласно со Конкурсот за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси)

Ранг листа на позитивно оценети проекти за финансирање, согласно со Конкурсот за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси)

 

Проекти од линија 1:

Р:Б

Наслов на проектот

Носител на проектот

Раководител на проект/главен истражувач

1

Акредитација на лабораторија  за заштита на животна и работна  средина

Технички факултет Битола во состав на Универзитет „ Св. Климент Охридски“-Битола

Ред.проф. д-р Владимир Мијаковски; Ред.проф. д-р Ванѓелче Митревски

2

Компетентност  на лабораторијата  за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи согласно примената на мкс ен ISO/ IЕС 17025:2018

Факултет за биотехнички науки-Битола Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола

д-р Елена Јошевска, вонреден професор

3

Лабораторија за испитување на електромагнетни влијанија

Факултет за електротехника и информациски технологии- Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Благоја Марковски, доц.д-р

4

Акредитирање и формално признавање на лабораторија за археометрија при ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп

Институт за старословенска култура ЈНУ -Прилеп

Д-р Христијан Талевски, научен соработник

5

Акредитација на лабораторијата на Прехранбено –технолошкиот центар за развој на иновативни продукти  (ПТЦ) при Технолошко-технички факултет, УКЛО

Технолошко-технички факултет  Велес, единица во состав на Универзитетот “Св.Климент Охридски“ Битола

Д-р Даниела Николовска Неделкоска,вонр.проф.

 

Проекти од линија 2:

Р:Б

Наслов на проектот

Носител на проектот

Раководител на проект/главен истражувач

1

Проширување на пресметковниот капацитет  на компјутерската лабораторија за теориска хемија и развој на нови методи за предвидувања на механичките својства на фармацевтските кристали и нивни поликристални агрегати, како и за пресметување на електронската структура и предвидување на својствата на функционалните материјали

Природно-математички факултет, Институт за хемија Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

Љупчо Пејов, редовен професор

2

Осовременување и развој на лабораторијата за структурна карактеризација на материјали

Природно-математички факултет, Институт за хемија Универзитет „Св.Кирил и Методиј“- Скопје

д-р Миха Буклески, вонреден професор, Институт за  хемија, ПМФ

3

Подобрување на капацитетот и компетентноста на лабораторијата за хромотографски анализи за анализа на органски загадувачи во животната средина

Природно-математички факултет

д-р Марина Стефова , редовен професор

4

Воведување на нови аналитички методи за електрон-спинска резонанција и за термолуминисцентна дозиметрија

Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) Лабораторија за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Проф д-р Маргарита Гиновска

5

Подобрување на техничката компетентност на Центарот за фармацевтска нанотехнологија со воведување на стандардни аналитички постапки од областа на реометрија и 3Д биопечатење 

Фармацевтски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Маја Симоноска Црцаровска, вонреден професор

6

Доопремување на лабораторијата за хемиска модификација на површини и воведување нови методи за мерење на контактен агол и зета потенцијал кај специфични системи

Природно- математички факултет, Институт за хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Владимир Ивановски, Проф. д-р

7

Воведување на стандардни методи за подобрување на капацитетот на аналитичките студентски лаборатории и тренинг на компетентен кадар за стопанството и институциите

Природно-математички факултет, Институт за хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

д-р Јасмина Петреска Станоева вонреден професор

8

Воведување  стандардни тестови по физика за основно образование и систем  за поддршка во наставата

Природно-математички факултет, Институт за физика Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

д-р Оливер Зајков редовен професор

9

Развој и надградба на лабораториски ресурси за истражување и воведување нови аналитички методи електрична метрологија

Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) Универзитет „Св.Кирил и Методиј-Скопје

Проф.д-р Марија Чундева-Блајер

10

Нумеричко моделирање и експериментално испитување на термички и акустични карактеристики на градежни материјали и елементи и нивна оптимизација за зголемување на комфорот во објектите Акроним: АКУТЕРМОЛАБ

Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска, редовен проф.

11

Надградба  и осовременување на истражувачката инфраструктура на лабораторијата за наноматеријали и воведување на нови методи за карактеризација на физичко –хемиските својства на површините

Природно-математички факултет, Институт за хемија Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

Билјана Пејова редовен професор

12

Развој  на лабораторијата за тенки филмови

Природно- математички факултет, Институт за физика Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Проф. д-р Атанас Танушевски

13

Осовременување на Лабораторијата за инфрацрвена спектроскопија

Природно-математички факултет, Институт за хемија, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

д-р Петре Макрески, редовен професор

14

Воведување на нови биоаналитички методи и развој на стандардните техники за анализа на амплификатите добиени со полимераза верижна реакција –PCR придетекција на присуството на SARS- Cov-2

Природно-математички факултет, Институт за хемија Универзитет „Св.Кирил и Методиј“- Скопје

д-р Наташа Ристовска- вонреден  професор

15

Раманска спектроскопија на материјали

Природно- математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Методија Најдовски, доктор на хемиски наука, редовен  професор

16

Зајакнување на лабораториските капацитети за откривање на фалсификувани лекови како дел од стратегијата на Р.С.Македонија за борбата против фалсикувањето на лекови

Фармацевтски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ -Скопје

Катерина Брезовска, вонреден професор

17

Надградување на лабораторија за тестирање на мебел

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер Лабораторија за тестирање на мебел Универзитет „Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Ѓорѓи Груевски, редовен професор

18

Акредитација  на медицинска лабораторија, предизвици и можности

Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје

Вон. проф. д-р Катерина Тошевска-Трајковска

19

Разработка и валидација на аналитички метод за истовремено определување на конзерванси, засладувачи и кофеини во безалкохолни пијалаци

Факултет за земјоделски науки и храна Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Проф.д-р Ленче Велкоска Марковска; Проф.д-р Мирјана  С. Јанкуловска

20

Развивање на метод за детекција на жива во различни матрикси од акватичните екосистеми

ЈНУ Хидробилошки завод - Охрид

Елизабета Велјановска Сарафилоска, научен соработник

21

Мониторинг на штетните видови од фам.Gelethidae I totricidae (Lepidoptera ) на коскесто овошје во РС Македонија

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

Проф.д-р Станислава Лазаревска

22

Корелација помеѓу макро и микроелементите во системот почва-растение

Земјоделски институт, Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Проф. Д-р Јулијана Цветковиќ

23

Имплементација на стандард  ISO 17025 и акредитација на методи во Лабораторијата за млеко и млечни производи при УКИМ Институт за сточарство

Институт за сточарство при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

д-р Наташа Матева, виш научен соработник/ вонреден професор / д-р Никола Пациновски, научен советник/ редовен професор

24

Воведување на нови методи на влажна гранулација во истражување и развој на современи дозирани форми

Фармацевтски факултет, Институт за фармацевтска технологија, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Марија Главаш Додов, редовен професор/ Никола Гешковски, вонреден професор

25

Анализи за стабилност на канабис и негови преработки и препарати

Фармацевтски факултет, Центар за природни производи, Универзитет Св. “Кирил и Методиј” – Скопје

Д-р Марија Карапанџова / Д-р Ѓоше Стефков, редовен професор

 

 

Проекти од линија 3:

Р:Б

Наслов на проектот

Носител на проектот

Раководител на проект/главен истражувач

1

Подобрување на капацитетите за научно-истражувачката, наставната и апликативната дејност на Лабораторијата за молекуларна биологија при Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Природно-математички факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

д-р Сашо Панов, редовен професор

2

EQ-MOBI –LAB

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) -Скопје Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје 

Зоран Ракиќевиќ, вонреден професор/ Александра Богдановиќ, вонреден професор

3

Истражување на интеракцијата помеѓу тлото и конструкцијата со примена на иновативни системи за испитување на колови конструкции како дел од инженерските објекти

Градежен факултет,Универзитет Св. “Кирил и Методиј” – Скопје,

Проф. Д-р Јосиф Јосифовски

4

Унапредување на капацитетот на националниот центар за геномика и протеомика при ИЦГИБ – МАНУ во областа на персонализираната медицина

Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија “Георги Д.Ефремов” при МАНУ

Проф. Д-р Александар Димовски

5

Доопремување на лабораторија за микробиологија на храна- Микро нутри лаб

Природно-математички факултет,  Институт за биологија, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

Проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска

6

Воведување на нова метода за одредување на ниска концентрација на соматски мутации со употреба на течна биопсија и dPCR

Фармацевтски факултет Универзитет „Св.Кирил и Методиј” – Скопје

Проф. д-р Надица Матевска-Гешовска

7

Отворена лабораторија за истражување во  облакот

Факултет  за  информатички  науки  и компјутерско инженерство Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Проф. д-р Боро Јакимовски  Проф. д-р Анастас Мишев

8

Развој и валидација на мултирезидуални и мултикласни аналитички методи за определување на остатоци  од  ветеринарни лекови  контаминенти во храна од животинско потекло со употреба на изотопски обележани интерни стандарди и примена на техниката LC-Q/TOF

Факултет за ветеринарна медицина- Скопје Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

Зехра Хајрулаи Муслиу, ред. професор

9

Опремување и оспособување на Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина

Факултет за ветеринарна медицина,  Универзитет „Св.Кирил и Методиј“во Скопје

Доц.д-р Мирослав Ќосевски

10

Нуклеарно медицински методи во пред трансплантациона евалуација на потенцијални донори на бубрег, во проценка на нефротоксичност и дијагностика на други состојби со намалена бубрежна функција

Медицински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје 

Доц. д-р Тања Маказлиева/ Доц. д-р. Ирена Рамбабова Бушлетиќ

11

Воведување на Next Generation Sequencing (NGS) технологија со цел зголемување на апликативните и истражувачките капацитети на Генетската лабораторија при Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија на Медицински факултет во Скопје

Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје

Проф. д-р Александар Станков

12

Истражувачка група за напредна анализа на аеросоли

Факултет за природни и технички науки, Лабораторија АМБИКОН Универзитет „Гоце Делчев”, Штип

Блажо Боев, редовен професор, дописен член на МАНУ/ Дејан Мираковски, редовен професор

13

Молекуларна лабораторија за одличност за детекција на гени со најнова технологија за новогенерациско секвенционирање

Медицински факултет, Институт за патологија Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје,

Проф. д-р Гордана Петрушевска

14

Примена на современи сепарациони техники за изолација на биоактивни компоненти од лушпи од домат(selanum lycopercikum) /

Технолошко- металуршки факултет  Универзитет „Св Кирил и Методиј“ Скопје

Проф.д-р.Кирил Лисичков

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar