Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Јавен оглас за рецензенти на учебници

Јавен оглас за рецензенти на учебници

 

 

 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници


1.Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

2. Се распишува Јавен оглас за рецензенти по предметите:

1

Македонски јазик и литература за II година средно стручно четиригодишно образование

2

Физика  СТРУКА/СЕКТОР: Електротехничка/Електротехника, Градежно-геодетска/Градежништво и геодезија, Графичка/ Графичарство, Хемиско-технолошка/Хемија и технологија, Лични услуги, Машинска/Машинство, Сообраќајна/Сообраќај, транспорт и складирање, Шумарско-дрвопреработувачка/Шумарство и обработка на дрво, Текстилно-кожарска/Текстил, кожа и слични производи, Здравствена/Здравство и социјална заштита, за II година средно стручно четиригодишно образование

3

Биологија СТРУКА/СЕКТОР: Здравствена/Здравство и социјална заштита, Земјоделска-ветеринарна/Земјоделство, рибарство и ветеринарство,  Хемиско-технолошка/Хемија и технологија, Шумарско-дрвопреработувачка /Шумарство и обработка на дрво  за II година средно стручно четиригодишно образование

4

Основи на геотехника и хидротехника за II година средно стручно четиригодишно образование СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар 

5

Геодетски мерења и пресметувања за II година средно стручно четиригодишно образование СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

6

Електроника за II година средно стручно четиригодишно образование СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовни профили/квалификации: Електротеничар-енергетичар

7

Основи на програмирање за II година средно стручно четиригодишно образование СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

8

Основи на медицинска нега за II година средно стручно четиригодишно образование СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Физиотерапевтски техничар

9

Заштита на растенијата за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВООбразовни профили/квалификации: Агротехничар

10

Поледелско,градинарско и цвеќарско производство за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

11

Заштита на животната средина за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

12

Основи на  економија за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

13

Анатомија со физиологија на домашни животни за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

14

Агрохемија за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации:Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

15

Оптика за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика

16

Компјутерско моделирање и конструирање за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар за компјутерско управување

17

Технологија на изработка на облека за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека

18

Услуги за храна и пијалоци за II година средно стручно четиригодишно образованиe СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМОбразовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

19

Хемија за II година средно стручно четиригодишно образованиe   СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКАОбразовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Прехрамбен техничар, Техничар за заштита на животната средина

20

Физичка хемија за II година средно стручно четиригодишно образованиe   СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар и Техничар за заштита на животната средина

21

Микробиологија за II година средно стручно четиригодишно образованиe   СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

22

Геодезија за II година средно стручно четиригодишно образованиe   СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар

23

Дендрологија за II година средно стручно четиригодишно образованиe   СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

24

Подигање и нега на зелени површини за II година средно стручно четиригодишно образованиe   СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

25

Функции и реални броеви  за I година  - Математичко-информатичка гимназија

26

Програмирање за I година  - Математичко-информатичка гимназија

27

Македонски јазик за V одделение во деветгодишно основно образование

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и

- да бидат наставници од основно односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

- уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кандидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

- изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.

- преглед на регистирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Пријавата може да се преземе од следниот линк или да се подигне во Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 19.07.2021 година.
Некомплетните или ненавремено доставени пријави, нема да бидат разгледувани.

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar