Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за  формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  за II година средно стручно четиригодишно образование

 

 

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

 

1.

Албански јазик и литература

2.

Спорт и спортски активности

 

1.    СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1 Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

1.

Длабинско дупчење

        1.2 Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

1.

Металуршка подготовка

2

Топлотна техника

3.

Металуршки печки

4.

Пирометалуршко добивање на метали и легури

            2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

            2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Цртање и сликање

            2.4. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

1.

Геодезија

2.

Геодетски подлоги

3.

Геодетска графичка комуникација

4.

Геодетска мерна технологија

5.

Примена на геодетски софтвери

            2.5. Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Компјутерски потпомогнато проектирање

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1 Образовни профили/квалификации: Графички техничар

1.

Печатарски машини

 

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА

4.1 Образовни профили/квалификации: Економски техничар, правен техничар, бизнис администратор

1.

Право и државно уредување

4.3. Образовни профили/квалификации: Правен техничар

1.

Административно-канцелариски работи

2.

Административно право

3.

Стварно право

            4.4. Образовни профили/квалификации: Бизнис администратор

1.

Административно-канцелариски  работи

2.

Административно право

 

 

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1 Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротеничар-енергетичар, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Електрични мерења

 

6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

            6.5. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

1.

Администрирање во денталната пракса

2.

Дентални апарати, инструменти и материјали

3.

Основи на медицинска нега

4.

Вовед во денталната медицина

            6.7. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

1.

Работа во заботехничка лабораторија

2.

Заботехничка технологија

            6.8. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

1.

Фармакогнозија

            6.9. Образовни профили/квалификации: Физиотерапевтски техничар

1.

Физикална терапија

2.

Масажа

            6.10.    Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар,

1.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

            6.11. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

1.

Исхрана со диететика

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

1.

Земјоделска механизација

2.

Лозарско и овоштарско производство

            7.5. Образовни профили/квалификации:Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

1.

Земјоделска механизација

8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика,

1.

Корективни леќи

8.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

1.

Третмани во нега на раце и нозе

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

            9.4. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

1.

Мерење во енергетиката

            9.6. Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила

1.

Електротехника

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

            10.4. Образовни профили/квалификации: Тгехничар за логистика во сообраќајот

1.

Финансиско работење

2.

Осигурување

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА

11.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

1.

Конструкција на облека

2.

Технологија на кроење

3.

Технологија на шиење

11.3 Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека,

1.

Цртање и сликање

2.

Конструкција и моделирање на облека.

3.

Изработка на облека

11.4 Образовен профил/квалификација: Техничар за дизајн на облека

1.

Цртање и сликање

2.

Дизајн на облека

3.

Костимографија

4.

Конструкција и моделирање на облека

5.

Технологија на изработка на облека

11.5 Образовен профил/квалификација: Техничар за обувки и Техничар за моделирање на обувки

1.

Дизајн на обувки

            11.6. Образовен профил/квалификација:Техничар за обувки

1.

Машини за изработка на обувки

2.

Технологија на изработка на горен дел на обувки

3.

Моделирање на обувки

            11.7. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

1.

Цртање на обувки и модни додатоци

2.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

3.

Машини во кожарската индустрија

4.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

 

13.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА

            13.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Козметички материјали и процеси

14.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

14.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво

1.

Елементи на дрвни конструкции

            14.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

1.

Пиланска преработка на дрво

           

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со        25.05.2021 година. (пријава).

 

 

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-       уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

-       изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

 

 

                                                                                               

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar