Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2021/2022 година

Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2021/2022 година

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/3, 147/13,  41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16) и член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15) Министерството за образование и наука распишува

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

            Министерството за образование и наука за академската 2021/2022 година ќе додели стипендии за академски студии од трет циклус за студенти примени на академски студии од трет циклус, на еден од првите десет рангирани универзитети од сите области, односно на еден од првите сто рангирани универзитети од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финансиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката, согласно последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет.

 

 I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

 

            Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1.    Кандидатот да е примен на академски студии од трет циклус прв пат во прва година во академската 2021/2022 година на еден од првите десет рангирани универзитети од сите области, односно на еден од првите сто рангирани универзитети од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката, согласно последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет

2.    Кандидатот да има завршено втор циклус универзитетски академски студии чие вкупно времетраење со првиот циклус не е пократко од пет години и има постигнат просечен успех од најмалку 8,5 посебно за првиот и вториот циклус на студии или да има нострифицирано диплома за академски студии од втор циклус стекнати во странство со остварен еквивалентен просечен успех од најмалку 8,50;

3.    Кандидатот да има објавени најмалку 3 (три) научно-истражувачки труда во последните три години, во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации од научната област на која се однесуваат докторските студии;

4.    Кандидатот да има уверение-потврда за активно познавање на странски јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно академско образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;

5.    Да има работно искуство од најмалку 2 (две) години во научно-истражувачка или високообразовна установа или стопанството, на работни задачи поврзани со научната област на студиите од првиот и вториот циклус на студии;

6.    Да има барем 2 препораки од универзитетски професори, или работодавач (доколку е во работен однос);

7.    Да не е корисник на стипендија од други  даватели;

8.    Да е државјанин на Република Северна Македонија;

9.    Кандидатите кои аплицираат за докторски студии да не бидат постари од 35 години.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

·         Пријава

·         Потврда од Универзитетот (Факултетот/Институтот) односно докторската школа на кој е примен на трет циклус (докторски)  студии;

·         Уверение/Диплома за завршен I (прв) и II(втор) циклус на студии;

·         Копија од 3 (три) научно-истражувачки труда објавени во последните три години, во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации од научната област на која се однесуваат докторските студии;

·         Уверение-потврда за активно познавање на странски јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно академско образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата

·         Доказ - потврда издадена од работодавач за работно искуство;

·         Две препораки од универзитетски професори, или работодавач (доколку е во работен однос);

·         Изјава заверена на нотар дека кандидатот не е корисник на стипендија од други даватели;

·         Уверение за државјанство;

·         Извод од матична книга на родените.

            Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.

            Потребните документи за доделување на стипендиите за академските студии од трет циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

 

            Уверението за државјанство на Република Северна Македонија и изводот од матична книга на родените, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 52, став 13 од Законот за научно-истражувачка дејност.

 

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:

 

            На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 УСА долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на објавувањето на овој конкурс, еден авионски билет на почетокот на студиите, еден авионски билет по завршување на студиите или еден повратен авионски билет, додека месечна стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство за академската 2021/2022 година (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).
              Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

 

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

            1.    Избраниот кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата, за секоја година помината на студии во странство ќе работи две години во Република Северна Македонија. По завршувањето на студиите и враќањето во Република Северна Македонија кандидатот е должен шест месеци да биде на располагање за вработување во органите на државната управа, како и во државните високо-образовни и научни установи при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите образовни квалификации. Доколку во периодот од шест месеци на кандидатот не му е понудено соодветно вработување во органите на државната управа, државните високо-образовни и научни установи тој може да бара вработување во приватниот сектор во Република Северна Македонија.


            2.   Кандидатот ќе бидe ослободен од обврската да се врати во Република Северна Македонија по завршувањето на студиите, доколку во рок од три месеци од дипломирањето се вработи во компанија од Fortune top 500 листата во странство. Во ваквите случаи тoj можe да останe во странство максимум три години со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство, по што е обврзан да се врати во Република Северна Македонија и да ја одработи обврската специфицирана во обврската бр. 1.


            3.   Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, да не се врати во Република Северна Македонија и не ја исполни обврската од точка 1, потребно е да ги врати сите исплатени средства доделени за стипендија во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите.

 

 

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

           

            Рокот за пријавување на кандидатите за користење на академски стипендии за студии од трет циклус во странство е најдоцна до 15.09.2021 година.

 

            Документите да се достават на адреса или во писарницата на Министерството за образование и наука ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје (со назнака стипендии за академски студии од трет циклус во странство)

            Некомплетните документи и документите доставени по крајниот рок нема да се разгледуваат.

            Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука.

 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРС

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar