Решение за финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година

 

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 50 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016 година) член 3 став 3 од Правилникот за остварување на правото за еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018), Извештај од работата на Комисијата за давање предлог на Министерката за избор на кандидати кои конкурирале за доделување на еднократни парични средства за објавен научно-истражувачки труд за 2019 година, бр. 15-1108/1 од 22.01.2021 година, а согласно Финансискиот план на Министерството за образование и наука за 2021 година, Министерката за образование и наука, донесе

 

РЕШЕНИЕ

За финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година

 

1.    Со оваа решение се прифаќаат и одбиваат следниве барања од автори со научно-истражувачки трудови согласно Конкурсот за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2019 година

 

 

 

 

 

 

2.    Табела на прифатени барања

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

 

Р. Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Фактор на влијание

подносител

забелешка

 

 

Даниел Велинов

Квази-еквинепрекинати експоненцијални фамилии од генерализирани С-полигрупа од функции во локално конвексни простори

Списание на кралската академија за точни науки, физика и природни науки - Серија А математика

1,028

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Јасмина Вета Буралиева

Насочена кратко-времена Фуриеова трансформација и квазиасимтотика на дистрибуции

Функционална анализа и нејзина примена

0,712

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Сања Атанасова и Катерина Санева

 

 

Сања Атанасова

Насочена кратко-времена Фуриеова трансформација и квазиасимтотика на дистрибуции

Функционална анализа и нејзина примена

0,712

Факултет за електротехника и компјутерски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Јасмина Вета Буралиева и Катерина Санева

 

 

Катерина Хаџи -Велкова Санева

Насочена кратко-времена Фуриеова транформација и квасиасимтотика на дистрибуции

Функционална анализа и нејзина примена

0,712

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Јасмина Вета Буралиева и Сања Атанасова

 

 

Сузана Топузоски

Френелова и Фраунхоферова дифракција на Лгер-Гаусов ласерски сноп од мод(I,N)од виличеста мрежичка

Списание за модерна оптика

1,657

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Сузана Топузоски

Фраунховерова дифракција на Гаусов сноп од бинарна мрежичка со четири сектори со изместување од половина период помеѓу соседните сектори

Оптичка и Квантна Електроника

1,547

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ирена Стојковска

Алгоритам на стохатична апроксимација на опаѓачки правец и адаптивни должини на чекорот

Списание за пресметковна математика

1,118

Природно- математички факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј

 прифатено

 

 

Миха Буклески

Вибрациони спектри на метамониум јодид и формамидиниум јодид во широк температурен опсег

Македонско списание за хемија и хемиско инженерство

0,644

Институт за хемија, Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Мартин Лукаревски

Рафинирање на неравенството на Коои, митенпункт и примени

Журнал за метематички неравенства

1,158

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Рубин Гулабоски

Дифузионен електрохемиски каталитички (ЕС’) механизам поврзан со реверзибилна регенеративна реакција - Теоретска анализа во циклична волтаметрија

Кроатика Кемика Акта

0,731

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Владимир Ивановски

Анализа на поларизираните инфацрвени спектри на моноклинична Алфа-оксална киселина дихидрат

Спектрохемиски документи дел А: Молекуларна и биомолекуларна спектроскопија

3,232

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Горан Тасев

Гасно-течни инклузии во телскопскиот порфирско-епитермален систем на Au-Ag-Cu Плавица, поранешна југословенска Република Македонија

Геонауки

2,100

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Бојана Котеска

Пристап за пресметување на раб на мрежа без уреди за емитување на IoT(интернет нештата) апликации

ИЕЕЕ преметување на интернет

4,231

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Абдула Букла

Проксимативно синџир рафинирани функции

Хаџитепе гласник на математика и статистика

0,605

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Горан Тасев

Минерологијата и распад на јаловиштата богати со реалгар цо поранешниот As-Sb-Cr рудник Лојане, Северна Македонија

Канадски минералог

1,330

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Тодор Серафимовски

 

 

Тодор Серафимовски

Минерологијата и распад на јаловиштата богати со реалгар цо поранешниот As-Sb-Cr рудник Лојане, Северна Македонија

Канадски минералог

1,330

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Горан Тасев

 

 

Валентин Мирчески

Диферeнцијална квадратно-бранова волтаметрија

Аналитичка хемија

6,785

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Рубин Гулабоски

 

 

Рубин Гулабоски

Дифернцијална квадратно-бранова волтаметрија

Аналитичка хемија

6,350

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Валентин Мирчевски

 

 

Валентин Мирчески

Ревијален труд - определување на водород пероксид со електрохемиски техники и електрон-спинска резонантна спектроскопија

Журнал на сојузот за електрохемија

3,721

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Рубин Гулабоски

 

 

Рубин Гулабоски

Ревијален труд - определување на водород пероксид со електрохемиски техники и електрон-спинска резонантна спектроскопија

Журнал на сојузот за електрохемија

3,120

универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Валентин Мирчевски

 

 

Валентин Мирчески

Електрохемија на реакцијата на редукција на водороден пероксид на електроди од графирна паста модифицирани со Ag -, Pt обложени јаглеродни микросфери

Журнал на електрохемија на цврста состојба

2,646

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Валентин Мирчески

Потенцијалниот чекор како дијагностички критериум за квазиреверзибилни електрохемиски процеси во квадратно-брановата волтаметрија

Електрохемиски документи

6,215

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Валентин Мирчески

Квадратно-бранова протеин-филм волтаметрија: нови сознанија за ензимските електродни процеси комбинирани со хемиски реакции

Журнал на електрохемија на цврста состојба

2,646

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Рубин Гулабоски

 

 

Рубин Гулабоски

Квадратно-бранова протеин-филм волтаметрија: нови сознанија за ензимските електродни процеси комбинирани со хемиски реакции

Журнал на електрохемија на цврста состојба

2,531

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Владимр Мирчевски

 

 

Петре Макрески

Ефекти на присутните пробиотски бактерии од стареечки медиум врз површинската рапавост и хемискиот состав на две дентални структури

Микроскопско истражување и техника

2,117

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Билјана Пејова

 

 

Билјана Пејова

Ефекти на присутните пробиотски бактерии од стареечки медиум врз површинската рапавост и хемискиот состав на две дентални структури

Микроскопско истражување и техника

2,117

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Петре Макревски

 

 

Петре Макрески

Дешифрирање на раманскиот спектар на матичен млеч. Подготовка на наночестички од сребро-полимер-матичен млеч кои манифистираат површинско-засилен раманско-спектроскопски ефект

Списание за раманска спектроскопија

2,809

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Прифатено

 

 

Петре Макрески

Нов UV-спектроскопски метод за симултано определување на амлодипин и каптоприл

Списание за фармацевска хемија

0,538

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Прифатено

 

 

Петре Макрески

Влијание на цинковиот почетен материјал врз магнетните своства на недопингувани ZnO наночестици добиени од механохемиски синтетизиран хидроцинкит

Списание за легури и соединенија

4,650

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Петре Макрески

Разоткривање на дехидратационите и дехидроксилационите процеси кај многу ретки хидрогенарсенатни минерали

Списание за термална анализа и калориметрија

2,731

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Даница Крстовска

Термална генерација на површински лонгитудинални акустични бранови во органски спроводници

Европско списание за физика Плус

2,612

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Даница Крстовска

Квантни осцилации на термоелектричната сила во органскиот спроводник α-(BEDT-TTF)2KHg(SCN)4 во состојба со брановидна густина на полнеж

Списание за физика на ниски температури

1,491

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Валентин Мирчески

Корелација меѓу составот, електричните и електрохемиските особини на LnCo1-xCrxO3(Ln=Pr, Gd и x=0,0.5 и 1) перовскити

Журнал за електрохемија на цврста состојба

2,646

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Сандра Димитровска Лазова

 

 

Сандра Димитровска Лазова

Корелација меѓу составот,Електричните и електрохемиските особини на LnCo1-xCrxO3(Ln=Pr, Gd и x=0,0.5 и 1) перовскити

Журнал за електрохемија на цврста состојба

2,646

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Владимр Мирчевски

 

 

Никола Тунески

За кофициентите на некои р-валентни звездолики функции

Филомат

0,848

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Никола Тунески

Ханкелова детерминантна за класа еднолисни функции

Достигнувања во математиката

0,030

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Никола Тунески

За Озаки скоро конвексните функции

Билтен на друштвото на математичари на Австралија

0,548

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Билјана Јолевска Тунеска

За повеќелисните ѕзвездолики функции

Стидија на Универзитетот Бабеш-Бољај, Математика

0,600

Факултет за електротехника и компјутерски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Живорад Томовски

Асимптотски развој на степенскиот Матиеов ред и тринометрискиот Матиеов ред

Журнал по математичка анализа и примени

1,220

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Живорад Томовски

Генерализирана дифузионо-бранова равенка со мемориско јадро

Журнал Физика А: Математичка и теоретска

1,996

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Живорад Томовски

За новите (p,q) матиеови степенски редови и примена

Применлива анализа и дискретна математика

1,424

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Весна Целакоска Јорданова

Слободни степенско-асоцијативни n-арни групоиди

Математика Словака

0,654

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Павел Димовски

Транслационо-модулационо инваријантни Банахови простори од ултрадистрибуции

Журнал за Фуриеова анализа и примени

1,442

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Бојан Пранговски

 

 

Бојан Прангоски

Транслационо-модулационо инваријантни банахови простории од ултрадистрибуции

Журнал за Фуриеова анализа и примени

1,442

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Павел Димовски

 

 

Виктор Стефов

Инфрацрвени и рамански спектри на стронциум и бариум пимелати монохидрати

Списание за спектрохемија

3,232

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Драган Јакимовски

Напречни пресеци за размена на полнежи и екситација при судири со протони, релевантни за улогата на течниот калај во дивертори

Прилози кон физиката на плазма

1,226

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Костадин Тренчевски

Примена на геометријата на криви во Евклидски простор

ФИЛОМАТ

0,848

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Драган Јакимовски

Електронски зафат и екситација при судири меѓу Н+и Li+

Европско списание за физика

1,366

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Владимир М. Петрушевски

Непозната компонента на селективен и умерен оксиданс: структура и оксидациона способност на комплекс од тип на двојна сол, со к1О-координирани перманганатни анјони и три- и четирикратно координарини сребрени јони

RSC напредување

3,119

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Владимир М. Петрушевски

Економичен демонстратор: подготви еднаш, употреби многу пати.V. Феномени и фазни премини течно-течно

Едукација во хемија

0,170

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Владимир М. Петрушевски

Термички и спектроскопски истражувања на комплекс од типот на двојна солпириди-сребро перхлорат што содржи - О кооординирани перхлоратни јони

Списание за термичка анализа и калориметрија

2,721

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Иван Радевски

Климатските промени го зголемуваат и намалуваат интезитетот на поплавите кај реките во Европа

Природа

43,070

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Викторија Максимова

Нови аспекти на протеин - филм волтаметрија врз редокс ензими поврзани со последователна реверзибилна хемиска реакција во квадратно-бранова волтаметрија

Електроанализи

2,544

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Рубин Гулабоски

 

 

Рубин Гулабоски

Нови аспекти во протеин-филм волтаметрија на редокс ензими спрегнати со последователна хемиска реакција за квадратно-бранова волтаметрија

Електроанализа

2,691

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Викторија Максимова

 

 

Марина Стефова

Стратегија за оптимизирана употреба на LC-MSn за определување на полифенолниот профил на лушпа, пулпа и листови од јаболка

Арапско списание за хемија

4,762

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Александар С. Димовски

Наоѓање на погодни варијабилни апстракции за подигната анализа

Формални аспекти на пресметувањето

1,041

Универзитет „Мајка Тереза“

 Прифатено

 

 

Билјана Пејова

Ултразвучно-индуцирана  трансформација на површинската морфологија (од могиларна до само-слична) кај наноструктурни тенки филмови: Постапка за синтеза на квантни точки од кубичен Culms2, со контролирана структура и контролабилна ширина на забранетата зона од еден реакционен систем

Списание за  наука за материјалите: Материјали во електроника

2,195

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Емилија Целакоска

Услови за нелинеарноста на сицилаторните равнки кои индуцираат перисидална прецесија

Општа реалтивност и гравитација

1,515

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Зоран Мисајлески

Проксимативни групи од повисок ред

Крагуевачко списание по математика

 

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Заедно со Никита Шекутовски Анета Велкоска

 

 

Анета Велкоска

Проксимативни групи од повисок ред

Крагуевачко списание по математика

1,200

Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“

заедно со Никита Шекутковски и Зоран Мисајлески

 

 

Никита Шекутковски

Проксимативни групи од повисок ред

Крагуевачко списание по математика

1,200

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Анета Велкоска и Зоран Мисајлески

 

 

Зоран Мисајлески

Верижна сврзани множества во Тополошки простор

Крагуевачко списание по математика

1,2

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Никита Шекутковски и Анета Велкоска

 

 

Анета Велкоска

Верижно сврзани множества во тополошки простор

Крагуевачко списание по математика

1,200

Факултет за комуникациски мрежи и безбедност, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“

заедно со Никита Шекутковски и Зоран Мисајлески

 

 

Никита Шекутковски

Верижно сврзани множества во тополошки простор

Крагуевачко списание по математика

1,200

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Анета Велкоска и Зоран мисајлески

 

 

Олга Галбова

Shubnikov-de Hass осцилации на термоелектричното поле во слоести спроводници во околината на тополошки премин на Лифшиц

Журнал на експриментална и теориска физика

1,152

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Никита Шекутковски

Верижнa сврзаност

Аип Конференциски зборници

1,200

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Зоран Мисајлески

 

 

Зоран Мисајлески

Верижна сврзаност

Аип Конференциски зборници

1,200

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Никита Шекутковски

 

 

Ервин Домазет

Подобрување на откривањето на QRS - бранови за едно - канални ЕКГ сензори

Технологии и Хеалтхкаре, ИОС ПРЕСС

0,806

Меѓународен Балкански Универзитет - Скопје

 прифатено

 

 

Арианит Река

Влијание на термички третман на грепел во температурен интервал 800 - 1200 ?C

Отворена Хемија

1,216

Државен универзитет во Тетово

 прифатено

 

 

Арианит Река

Хемиски Минералошки и структурни особини на суров и експандиран перлит од Македонија

Геологија Кроатика

1,290

Државен универзитет во Тетово

 прифатено

 

 

Боро Јакимовски

Развој на систем за предвидување на аеро - загадување во Македонија, базирано на WRF-CHEM моделот

Квалитет на воздухот , атмосфера и здравје

2,870

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Боро Јакимовски

Оценка на хемија на сулфати во облак користејќи различна иницијализација на моделот

Квалитет на воздухот , атмосфера и здравје

2,870

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 


ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

 

Р.

бр

Автор

Наслов на трудот

Списание

Фактор на влијание

подносител

забелешка

 

 

Лидија Крстевска

Експериментално истражување на сеизмичкото однесување на моделот на историскиот споменик Протирон

Земјотресно инженерство и динамика на конструкции

3,419

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Лидија Крстевска

Моделирање на влијанието на металните врски врз отпорноста на историските конструкции од сува ѕидарија

Меѓународен журнал за архитектонско наследство

1,930

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Радмила Шалиќ

Одредување на факторите на амплификација со еквивалентни линеарни анализи со користење на временски истории и пристапи базирани на теорија случајни вибрации

Динамика на почви и земјотресно инженерство

2,578

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Лидија Крстевска

Испитување на амбиент вибрации и нумеричко истражување на црквата  St. Giuliano во  Poggio Picenze(Аквила Италија)

Журнал за мониторирање на состојбата на градежните конструкции

2,450

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Снежана Чундева Петровска

Пресметка на секундарното коло на трансформатори на електролачна печка

Српски часопис за електротехника

0,470

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Анита Грозданов

Само целулозни композити базирани на памучни текстилни ткаени предформи

Влакна и полимери

1,459

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Игор Јорданов

 

 

Игор Јорданов

Целосноцелулозни композити на база на памучни текстилни ткаени преформи

Влакна и полимери

1,797

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Анита Грозданов

 

 

Киро Мојсов

Ензимско одскробување, изварување и ензимско белење на памучна ткаенина со глукозна оксидаза

Списание за Текстилен институт

1,063

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Александра Порјазоска Кујунџиски

Атсорпција на полиакриламид врз активен јаглен

Бугарско хемиско списание

0,640

Меѓународен Балкански Универзитет

заедно со Драгица Чамовска

 

 

Драгица Чамовска

Атсорпција на полиакриламид врз активен јаглен

Бугарско хемиско списание

0,640

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Александра Порјазоска Кујунџиски

 

 

Виолета Мирчевска Велковска

Првична оцена на сеизмичките оштетувања на урбано ниво: Студија за Скопје, Република Северна Македонија

Журнал за земјотресно инженерство

2,770

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Виолета Мирчевска Велковска

Интерактивен алгоритам за геометриско моделирање на двојно закривени лачни брани

Журнал за истражување на материјали конструкции

SCOPUS

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Сања Атанасова

Насочена временско-фреквенциска анализа и насочена регуларност

Билтен на малезискиот сојуз на математички науки

0,867

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено заедно со Катерина Хаџи-Велкова Санева

 

 

Катерина Хаџи-Велкова Санева

Насочена временско-фреквенциска анализа и насочена регуларност

Билтен на малезискиот сојуз на математички науки

0,867

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Прифатено заедно со Сања Атанасова

 

 

Рубин Гулабоски

Теоретски придонес кон разбирање на специфично однесување на „едноставните“ протеин-филм реакции во квадратно бранова волтаметрија

Електроанализа

2,961

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Павлинка Кокошкарова

Протеин-филм на двостепени електродни ензиматски реакции што се поврзани со иреверзибилна хемиска реакција на крајниот продукт - Теоретска студија на квадратно-бранова волтаметрија

Електроанализа

2,961

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Василија Шарац

Оптимизација на работата на синхрон мотор со перманентни магнети преку намалување на паразитните моменти

Списание за електротехника

 0.686

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Јана Симоновска

Карактеризација на екстракти од црвена лута пиперка (capsicum annuum L.)

Бугарски хемиски соопштенија

0,400

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ана Мадевска Богданова

Што очекуваат клиниките од научниците кои работат со податоци ? Преглед на податочно орентирани студии низ квалитативни и кванитативни пристапи

ИЕЕЕ Пристап

3,745

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ана Мадевска Богданова

Мобилен безжичен систем за мониторирање за претхоспитална итна помош

Европско списание за траума и ургентна хирургија

2,139

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Христијан Ѓорески

Овозможување на репродуктивно истражување во препознавање на режимот на транспорт со сензори од базата со податоци на Сасекс - Хуавеј

ИЕЕЕ Пристап

3,750

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Перо Латкоски

СДН - базирана детекција на испад и механизам за опоравување кај 5Г јадрени мрежи

Журнал за најнови телекомуникациски хнологии - Вајли

1,594

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Јадранка Блажевска Гилев

Полимерни УФ- заштитни превлеки со високи перформанси базирани на хибридни графен/јаглеродни наноцевки со полнила за извлекување на радикали

Карактеризација на честички системи на честички

4,194

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Силвана Петрушева

Имплементција на процесно базирани и податочно базирани модели за рано предвидување на времето на градба

Хиндави Напредок во градежништвото, специјално издание: Апликации на вештачка интелигенција во градежништвото

1,104

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Александра Богдановиќ

Експериментални тестови на вибро-платформа и нумеричко истражување на дампери за контрола на одговор на конструкцијата при сеизмички дејства

Контрола на конструкции и мониторинг

4,100

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ана Лазаревска

Влијанието на социо-економските индикатори врз политиките и носењето одлуки во врска со  снабдувањето со природен гас метан - Македонија случај

Списание ТЕМ - Технологија, образование (едукација), менаџмент, информатика

0,700

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Даниела Младеновска

 

 

Даниела Младеновска

Влијанието на социо-економските индикатори врз политиките и носењето одлуки во врска со  снабдувањето со природен гас метан - Македонија случај

Списание ТЕМ-Технологија, образование, менаџмент

0,700

Универзитет „Мајка Тереза“

заедно со Ана Лазаревска

 

 

Афродита Зенделска

Отстранување на јони на цинк од кисели водени раствори и кисели руднички дренажи користејки зеолитизиран туф

Руднички води и животна средина

2,145

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Мирко Петрушевски

Покривливост на граф со три непарни подграфа

Журнал за теорија на графови

0,922

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Бојан Прангоски

Инвертибилност на матрични оператори од бесконечен ред со експоненцијално опагање надвор од дијагоналата

Линеарна алгебра и нејзините примени

0,988

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Павел Димовски

Множества на брановиот фронт во врска со Банхови простори од ултрадистрибуции. Карактеризација преку кратко-временска Фурие трансформација- Македонија случај

Филомат

0,789

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Бојан Прангоски

 

 

Бојан Прангоски

Множества на брановиот фронт во врска со Банхови простори од ултрадистрибуции. Карактеризација преку кратко-временска Фурие трансформација- Македонија случај

Филомат

0,789

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Павел Димовски

 

 

Бојан Прангоски

Карактеризација на множествата на брановиот фронт преку кратко-временската Фурие трансформација

Математички белешки

0,789

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Васка Атанасова

Креирање и калибрација на модел за побарувачка на превоз во Анаморава регионот

Технички весник

0,644

Технички факултет, Универзитет Свети Климент Охридски

 прифатено

 

 

Aлександра Милева

Скриени канали во MQTT-базираниот интернет на нештата

IEE пристап

3,745

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Зоран Хаџи Велков

Пропорционална праведност во АЛОХА мрежи со жетва на РФ енергија

Писма од безжични комуникации на ИЕЕЕ

4,660

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Зоран Хаџи Велков

Капацитет на тајност на двонасочен безжично напојуван комуникациски систем

Трансакции во безжични комуникации на ИЕЕЕ

6,779

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Мери Цветковска

Преглед на литература на дрво-бетон  композитни конструкции изложени на пожар

Американско здружение на градежни инженери –Часопис за конструктивно инженерество

2,528

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ефтим Здравевски

Литература за нослива технологија за поврзано здравство: преглед на научни трендови, напредоци и бариери

Журнал за медицински интернет истражувања

5,030

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Владимир Трајковиќ

 

 

Владимир Трајковиќ

Литература за нослива технологија за поврзано здравство: преглед на научни трендови, напредоци и бариери

Журнал за медицински интернет истражувања

5,030

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Ефтим Здравевски

 

 

Ефтим Здравевски

Препознавање на активности на секојдневно живеење со помош на акустични сензори вградени на мобилни уреди

Електротехника

2,412

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ефтим Здравевски

Мобилна апликација за промоција на подршка на навики за здрава исхарана и физички активности: систематски преглед , екстракција и каректеристики и предлог таксономија

отворен журнал за Биоинформатика

0,800

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ѓорѓи Маџаров

Класификација на веб жанрови со методи за предвидување на структурирани ознаки

Информациски науки

5,524

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Игор Јорданов

Огноотпорни полиестерски материјали добиени со комбинација на азотно збогатени нискомолекуларни адитиви во интумесцентни наноспревлаки

Деградација и стабилност на полимерите

4,032

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Игор Јорданов

Ензимска модификација на полиамид за подобрување на спроводливоста на мултислојни нанопревлаки базирани на вода

АЦС Омега

2,870

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Весна Димитрова

Пренос на слики и аудио фајлови низ Гаусов канал со користење на крипто кодирање

ИЕТ Комуникации

1,664

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Василија Шарац

Мултипараметарска анализа за подобрување на ефикасноста на еднофазен кондезаторски мотор

Математички проблеми во инженерството

1,179

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Татјана Атанасова- Пачемска

 

 

Татјана Атанасова- Пачемска

Мултипараметарска анализа за подобрување на ефикасноста на еднофазен мотор на кондезатор

Математички проблеми во инженерството

1,800

Универзитет „Гоце Делчев„ - Штип

заедно со Василија Шарац

 

 

Биљана Балабанова

Изнаоѓање на маркери за антропогени елементи за утврдување на долготрајни атмосферски депозиции во околината на рудниците

Списание за животната средина и здравје, дел А, Токсини/ хазардни супстанции и инженерство на животна средина

1,724

Универзитет „Гоце Делчев“

 Прифатено

 

 

Биљана Балабанова

Ултравиолетна-видлива (УВ-ВИС) спектроскопија и кластена анализа како брза алатка за класификација на медицинските растенија

Хемиска Студија

0,494

Универзитет „Гоце Делчев“

 Прифатено

 

 

Весна Ѓ. Рафајловска

Воведување на растителни масти во подготовка на кетоконазални липозоми со користење на тенко-филмен хидратационен метод

Фармација

1,527

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Милкица Јанева

Квадратно-бранова волтаметрија на двостепени површински електродни механизми што се поврзани со хемиска реакција - Теоретски преглед

Електроанализа

2,544

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Анастас Мишев

Динамичко управување со ресурси на рабни сервиси во реално време за интелегентни мрежи од возила: студија на пример случај

Електроника и електротехника

0,707

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Соња Филиповска

 

 

Соња Филиповска

Динамичко управување со ресурси на рабни сервиси во реално време за интелегентни мрежи од возила: студија на пример случај

Електроника и електротехника

0,707

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Анастас Мишев

 

 

Соња Филиповска

Повеќедимензионално хиерархиско управување со миграција на виртуелни машини за пресметки со високи перформанси во облак

Списание за суперкомпјутери

2,469

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Александар Петровски

Спектроскопски испитувања на нанокомпозити базирани на ПАНИ и јаглеродни наноструктури за pH  сензори

Бугарска хемиска комуникација

0,238

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Александра Иваноска Дациќ

ESR -спектроскопија како нов метод на анализа и синергија помеѓу две различни нанополнила дисперзгирани во еластомерна матрица

Тестирање на полимери

3,275

Македонска академија на науките и уметностите

 Прифатено

 

 

Емилија Тошиќ

Влијание на различни оксидациони системи на нивото на оксидацијата на целулозата: создадени групи во однос на деградациониот модел

Целулоза

4,210

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Перица Пауновиќ

Кинетичка анализа на процесот на ултразвучно лужење на некелни латеритни руди

Бугарска хемиска комуникација

0,238

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Зоран Пандилов

Виртуелна симулација на алатни машини

Предавања во машинското инженерство

0,300

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Владимир Трајковиќ

Телемедицински роботски систем за асистирано и независно живеење

Сензори

3,275

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Владимир Трајковиќ

Мобилни апликации за само-мониторирање на меструален циклус: Преглед и контексна анализа

Клиничко и експериентално акушерство и гинекологија

0,139

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Владимир Трајковиќ

Услуги за поврзано здравство: Рамка за проценка на влијание

Списание за медицинско интернет истражување

5,030

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Владимир Трајковиќ

Подобрување на интердисциплинарното образование за обезбедување на истражувањата за поврзано здравство во Европа: Квалитативна студија

Списание за медицинско интернет истражување

5,030

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Игор Лазов

Методологија за анализа на приходите од паркинзи

Мрежи и просторна економија

2,379

Европски Универзитет- Скопје

 Прифатено

 

 

Игор Лазов

Анализа на производствени системи заснована на ризик

Меѓународно списание за истражување на производството

4,577

Европски Универзитет– Скопје

 прифатено

 

 

Ивица Милевски

Статистички и експерт - базирани модели за проценка на положност на свлечишта на национално ниво, применето на Северна Македонија

Отворени Геонауки

0,985

Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 Прифатено

 

 

Елена Томовска

Својство на термофизиолошки комфор на полиамидни хулахоп чорапи

Влакна и текстил во источна Европа

1,300

Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

  Прифатено

 

 

Емилија Фиданчевски

Примена на летачката пепел и фосфогипсот за синтеза на белит - сулгоалуминатен клинкер

Конструкциони материјали

1,456

Технолшко металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Прифатено

 

 

Катерина Здравкова

Преиспитување на човечкото достоинство во новата ера

Елсевиер

1,550

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Прифатено

 

 

Јован Стефановски

Естимација на влез за фрекфенциски регион во присуство на нарушувања

ИЕЕЕ изданија по автоматско управување

5.625

Самостоен истражувач

д-р. Јован Стефановски Битола

 прифатено

 

 

Јован Стефановски

Нов пристап кон решавање управувачки проблеми со дескрипторски системи

Журнал на институтот Франклин

4,036

Самостоен истражувач

д-р. Јован Стефановски Битола

 прифатено

 

 

Јован Стефановски

Управување отпорно на дефекти на дискрипторски системи и нарушувања

ИЕЕЕ изданија по автоматско управување

5.625

Самостоен истражувач

д-р. Јован Стефановски Битола

 прифатено

 

 

Агон Мемети

Системи за управување со човечки ресурси: модел за референција Соа

меѓународно списание за информатички технологии и безбедност

1,449

Универзитет во Тетово

 Прифатено

 

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО

 

Р.бр

Автор

Наслов на трудот

Списание

Фактор на влијание

подносител

забелешка

 

 

Ирена Костовска

Липопротеин(а) - врска помеѓу аторогенеза и тробоза

Медицински извештај Прага

1,150

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатена

 

 

Петар Аврамовски

Акутно-фазните протеини како потикнувачи на калцификатите во абдоминалната аорта кај хроничните пациенти на дијализа

Саудиско списание за бубрежни заболувања и трансплатација

0,720

Ветеринарен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“

прифатено

 

 

Рената Јанкова Ајановска

Различности на У-хромозонот кај трите најголеми етнички групи во Република Северна Македонија

Меѓународно списание за форензички науки: Генетика

4,884

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Александар Димков

Ослободување на хлоридни јони од конвенционални глас-јономер цементи

Ќерамики-силикати

0,923

Стоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Маријан Бошевски

Прогресијата на каротидната артериска болест може да го претскажи ризикот од коронарна артериска болест кај пациентите со тип 2 дијабетес.

Акта Биохемика биофизика

2,923

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Маријан Бошевски

Директни орални антикоагуланти или стандарна антикоагулација кај осетливи пациенти со венски тромбемолизам.

Тромбоза Хемостаза

1,900

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Силвана Марковска Симоска

Европска обновена изјава за консензус за дијагностицирање и третман на АДХД кај возрасни

Еропска психијатрија

3,670

Македонска академија на науките и уметностите

прифатено

 

 

Миле Босилковски

Влијание на траењето на болеста пред дијагнозата

Тропски лекар

0,591

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Миле Босилковски

Бруцелоза во тек на бременост: резултати од мулти ценатарот ИД-ИРИ истражувања

Европско списание за клиничка микробиологија

2,591

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Игор Спироски

Растечкиот индекс на телесна маса е главен поттикнувач на глобалната пандемија на дебелина кај возрасните

Природа

42,778

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Весна Бришкоска Бошковска

Коморбидитети како ризик фактор за акутен и рекурентен ерезипел

Отворен пристап Македонски весник за медицински науки

0,700

Универзитет „Гоце Делчев“

прифатено

 

 

Весна Бришкоска Бошковска

Kлинички презентација и лабараториски карактеристиките кај акутен и рекурентен резипел

Отворен пристап Македонски весник за медицински науки

0,700

Универзитет „Гоце Делчев“

прифатено

 

 

Маја Белевска

Значење на индивидуалните предиктори и психосоцијални работни услови во проценката на индексот на работната способност кај слабовидни лица

Меѓународно списание за безбедност при работа и ергонимија

1,106

Висока медицинска школа, Универзитет „Свети Климент Охридски“

прифатено

 

 

Јасмина Плунцевиќ Глигороска

Параметри на црвени крви клетки кај деца и адолесценти во однос на возраст и пол

Иранско списание за јавно здравје

1,291

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

заедно со Даниела Шукова Стојмановска

 

 

Даниела Шукова - Стојмановска

Параметри на црвените крвни клетки кај децата и адолесценти поврзани со возраст и пол

Иранско списание за јавно здравје

1,291

Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

заедно со Јасмина Плунцевиќ Глигороска

 

 

Лилјанa Игњатова

Преживување на работното место: Состојби во центрите за пренвенција и лекување на зависност од дрога

Зависност од хероин и сродни клинички проблеми

0,538

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Виолета Анастасовска

Терапевтски предизвици кај пациент со едноставна вирилизирачка (СВ) форма на конгенитална адренална хиперплазија (КАХ) како резултат на Р30L/I72N генотип

Педиатриско списание за ендокринологија и метаболизам

1,239

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Виолета Анастасовска

Влијание на CYP21A2 (P30L/I72N) генотипот на женската фертилност во една фамилија

Европско списание за медицински истражувања

1,736

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Гордана Китева Тренчевска

Рефлексни стартер напади индуцирани со уринирање кај пациент со фокална кортикална дисплазија во средната вијуга на челниот резен

Клиничка неврофизиологија

3,124

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Гордана Китева Тренчевска

Современи трендови во епилептологија: приоритети, предизвици, задачи и решенија

Епилепсија и пароксизмални состојби

0,688

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Гордана Китева Тренчевска

Распространета кортикална дисплазија на челниот резен или парцијална хемимегаленцефалија: континуитет на спектар

Епилептилни нарушувања

3,124

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ефка Жабокова Билбилова

Ин витро проценка на /Казеин фосфопептид - аморфен калциум фосфат (ЦПП-АЦП) во пренвенција на бело петно

Акта стоматологика Наиси

0,100

Стоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Tатјана Георгиевска Јанческа

Ламбдацизам, ротацизам и сигматизам кај деца на предучилишна возраст: френвенкција и дистрибуција

Отворен пристап Македонски весник за медицински науки

0,700

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Tатјана Георгиевска Јанческа

Врската помеѓу типот на расцеп и назалната емисија на воздух при говор кај децата со расцеп на непце или расцеп на уста и непце

Отворен пристап Македонски весник за медицински науки

0,700

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Дарко Бошнаковски

Нови формулации за пренос на антиканцерогени биоактивни соединенија

Нови патенти за откривање на анти-канцер лекови

2,610

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Катарина Смилков и Даринка Ѓорѓиева Ацкова

 

 

Катарина Смилков

Современи формулации за испорака на антиканцерски биоактивни супстанции

Нови патенти во истражувањата на лекови против канцер

2,600

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Дарко Бошнаковски и Даринка Ѓоргиева Ацкова

 

 

Даринка Ѓорѓиева Ацкова

Современи формулации за испорака на антиканцерски биоактивни супстанции

Нови патенти во истражувањата на лекови против канцер

2,600

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Дарко Бошнаковски и Катарина Смилков

 

 

Дарко Бошнаковски

Нов p300 инхибитор реверзибилно делува на DUX4 - индуцираната глобална Х3 ацетилација, генетска експресија и клеточната смрт

Наука-напредна

13,116

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Викторија Максимова

Влијание на хидроксицинамични киселини од храна и додатоци на исхрана врз кардиометаболните биомаркери: Систематски преглед кој ја истражува  интер - индивидуалната варијабилност

Нутриенти

2,544

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Катарина Смилков

Има ли нешто контровезно во врска со рибиното масло

Тековен Фармацевски дизајн

2,208

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Даринка Ѓоргиева Ацкова

 

 

Даринка Ѓорѓиева Ацкова

Има ли нешто контровезно во врска со рибиното масло

Тековен Фармацевски дизајн

2,208

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Катарина Смилков

 

 

Катарина Смилков

Пеперин: стар зачин и нов нутрацевтик

Тековен Фармацевски дизајн

2,208

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Даринка Ѓоргиева Ацкова

 

 

Даринка Ѓорѓиева Ацкова

Пеперин: стар зачин и нов нутрацевтик

Тековен Фармацевски дизајн

2,208

Универзитет „Гоце Делчев“

заедно со Катарина Смилков

 

 

Даринка Ѓорѓиева Ацкова

Антиоксидативни карактеристики на синтетизирани бициклични тиазалопиримидински деривати како потецијални терапевски агенси

Применети науки

2,474

Универзитет „Гоце Делчев“

прифатено

 

 

Виолета Василевска Никодиновска

Јуинг Сарком и примарен коскен лимфом: скетрум на имиџинг изглед

Семинари во Мускулоскелетна радиологија

1,294

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Виолета Василевска Никодиновска

Сонографска проценка на анатомија и најчести на клиничкии важните бурзи

Списание за ултрасонографија

1,294

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

прифатено

 

 

Викторија Максимова

Полифеноли како нутриенти: од in vitro антиоксидантна улога до нивните позитивни ефекти врз кардиометаболното здравје поврзани со интер-индивидуалните разлики-преглед и перспектива

Британско списание за исхрана

2,544

Универзитет „Гоце Делчев“

 прифатено

 

 

Катерина Тошеска- Трајковска

Осветлувајќи го патот кон ISO15189 акредитација: искуство од РС Македонија

Турско списание по биохемија

0,400

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Николина Здравеска

Алгоримат со анализа на мултипни витални функции открива системски инфламаторен одговор кај прематурни новородени со доцна сепса и некротизирачки ентероколит

Педијатриск

2,111

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Нинослав Марина

Неодамнешни достигнувања во системска студија за процесот на развој на лекови против маларија

Тековен фармацевски дизајн

2,208

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“

 прифатено

 

 

Нинослав Марина

Протеинско моделирање, молекуларна мрежа и студија на молекуларна динамика на ново секвенциран ген на интерлеукин -18 (IL-18) во Mus Musculus

Списание за целуларна физиологија

5,546

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“

 прифатено

 

 

Нинослав Марина

Нов метод за препознавање на моделот на биостастички miRNA со тополошки својства на графиконите на видливост во 3Д простор

Списание за здравствено инженерство

1,803

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“

 прифатено

 

 

Никола Гешковски

Примена на макроалгалнитеполисахариди во биомиметички наноносачи

Современ фармацевски дизајн

2,412

Фармацевски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Наташа Коцеска

Континирано мониторирање на крвниот притисок како основа за амбиентално асистирано живеење- преглед на методологии и уреди

Списание за медицински системи

3,058

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

 прифатено

 

 

Виолета Василевска Никодиновска

Клиничка индикација имиџинг наведувани интервентни процедури во муслкулоскелетен систем:Делфи- базиран концензус труд од европското здружение за мускулноскелетна радиологија(ESSR)- дел I, рамо

Европска радиологија

4,101

Медицински факултет,

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 


ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

 

Р.

бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Фактор на влијание

подносител

забелешка

 

 

Мишела Темков

Имобилизација на имулиназа врз полиетилен гликол / политирол повеќе слојни јаглеродни нанотуби продуцирајкикатализатор со подобрена термичка и оперативна стабилност

Инженерство во природни науки

1,936

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 прифатено

 

 

Ацо Кузелов

Примена на мелено гоџи бери овошје во македонскиот народен колбас

Зборник на трудови на Бугарската академија на науки

0,321

Универзитет „Гоце Делчев’

заедно со Елена Јошевска