Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Јавен оглас за рецензенти на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

Јавен оглас за рецензенти на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:


ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници
за II година средно стручно  четиригодишно образование


1.Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

2. Се распишува Јавен оглас за рецензенти по предметите:

1.     СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1 Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

 

Назив на предметот

-

Mенаџмент во геологијата, рударството и металургијата

-

Општа геологија

-

Рударство

-

Рударски машини

        1.2 Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

 

Назив на предметот

-

Машинство

-

Физичка металургија

            2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

            2.1 Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

 

Назив на предметот

-

Техничка механика

-

Технологија на бетон

-

Градежни материјали и конструкции

2.2. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

 

Назив на предметот

-

Елементи и основи на проектирање

-

Градежни материјали во архитектурата

-

Архитектонски конструкции I

-

Историја на архитектура и уметност

            2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 

Назив на предметот

-

Елементи и основи на проектирање

-

Градежни материјали

-

Историја на архитектура и уметност

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1 Образовни профили/квалификации: Графички техничар

 

Назив на предметот

-

Преработка на хартија

-

Сито и висок печат

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

 

Назив на предметот

-

Фотографија

-

Средства за графички дизајн

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА

4.1 Образовни профили/квалификации: Економски техничар, правен техничар, бизнис администратор

 

Назив на предметот

-

Претприемништво и бизнис

4.2 Образовни профили/квалификации: Економски техничар, бизнис администратор

 

Назив на предметот

-

Основи на сметководството

            4.5. Образовни профили/квалификации: Економски теничар

 

Назив на предметот

-

Внатрешна трговија

-

Статистика

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1 Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротеничар-енергетичар, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 

Назив на предметот

-

Електротехника

5.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

 

Назив на предметот

-

Електроника

-

Технички софтверски алатки

            5.3. Образовни профили/квалификации: Електротеничар-енергетичар

 

Назив на предметот

-

Електрично осветление

-

Електрични инсталации

            5.4. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 

Назив на предметот

-

Електроника

-

Логички кола

-

Микрокомпјутери и нивно програмирање

 

 

6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

6.1 Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар,  Физиотерапевтски техничар

 

Назив на предметот

-

Микробиологија со епидемиологија

6.2. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Медицински-лабараториско-санитарен техничар ,  Физиотерапевтски техничар

 

Назив на предметот

-

Патологија

            6.3. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра

 

Назив на предметот

-

Основи на здравствена нега

            6.4. Образовни профили/квалификации: Медицински-лабараториско-санитарен техничар, Фармацевтски техничар

 

Назив на предметот

-

Аналитичка хемија

            6.6. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

 

Назив на предметот

-

Фармакологија

            6.7. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

 

Назив на предметот

-

Стоматогнатен систем

            6.8. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

 

Назив на предметот

-

Аптекарско работење

-

Фармацевтска технологија

            6.10.    Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар,

 

Назив на предметот

-

Микробиологија

-

Вовед во лабораториска работа

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.1 Образовни профили/квалификации: Агротехничар

 

Назив на предметот

-

Анатомија со физиологија на домашните животни

7.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

 

Назив на предметот

-

Педологија и агрохемија

7.3 Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

 

Назив на предметот

-

Управување со квалитет

7.4. Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

 

Назив на предметот

-

Анимална хигиена и благосостојба на животни

-

Сточарство со исхрана на домашни животни

            7.5. Образовни профили/квалификации:Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

 

Назив на предметот

-

Педологија

 

 

8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика,

 

Назив на предметот

-

Анатомија на глава и око

-

Оптички инструменти

8.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

 

Назив на предметот

-

Естетика

-

Шминкање

-

Козметологија

8.3 Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина

 

Назив на предметот

-

Иновации и претприемништво

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

9.1 Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

 

Назив на предметот

-

Техничко цртање со КАД

-

Технологија на обработка

-

Машински елементи со механика

9.2. Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар и Техничар за компјутерско управување

 

Назив на предметот

-

Електотехника и електроника

            9.3. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

 

Назив на предметот

-

Технологија на обработка со деформација

            9.4. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

 

Назив на предметот

-

Хидропневматска техника

-

Термотехника

            9.6. Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила

 

Назив на предметот

-

Мотори со внатрешно согорување

9.7. Образовни профили/квалификации:Машински техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

 

Назив на предметот

-

Термодинамика

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

10.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Тгехничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај

 

Назив на предметот

-

Технологија на ракување со товарот

-

Технологија на складирање на товарот

-

Логистика во транспортот

            10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

 

Назив на предметот

-

Технологија на патен транспорт

-

Технологија на железнички транспорт

-

Технологија на поштенски транспорт

            10.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај,

 

Назив на предметот

-

Организација на работењето

-

Патишта и улици

-

Експлоатација на патни возила

            10.4. Образовни профили/квалификации: Тгехничар за логистика во сообраќајот

 

Назив на предметот

-

Технологија на копнен  транспорт

            10.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

 

Назив на предметот

-

Комбиниран транспорт

-

Железничка сигнализација

-

Одржување на железнички возила

-

Експлоатација на железнички возила

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА

11.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека, Техничар за моделирање на облека,

 

Назив на предметот

-

Дизајн на облека

11.4 Образовен профил/квалификација: Техничар за дизајн на облека

 

Назив на предметот

-

Изработка и декорирање на модели

12.СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

12.1 Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации, Хотелско туристички техничар

 

Назив на предметот

-

Економија на туризмот

-

Информатички системи во угостителството и  туризмот

-

Културно историско наследство (Угостителскиот техничар овој предмет ќе го изучува во трета година)

 

 

12.2. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар за рурален туризам

 

Назив на предметот

-

Угостителско послужување

-

Организација на услуги за сместување

            12.3. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар

 

Назив на предметот

-

Угостителско послужување

-

Готварство

-

Храна и пијалоци

            12.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

 

Назив на предметот

-

Агенциско и хотелско работење

            12.5. Образовни профили/квалификации: Хотелско туристички техничар

 

Назив на предметот

-

Агенциско работење

-

Хотелско работење

13.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА

13.1 Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Прехрамбен техничар, Техничар за заштита на животната средина

 

Назив на предметот

-

Операции и процеси

-

Аналитичка хемија

13.2. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар и Техничар за заштита на животната средина

 

Назив на предметот

-

Управување со примероци и евидентирање  резултати

           

13.4. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

 

Назив на предметот

-

Микробиологија на храна со санитација

-

Технологија на храна од растително потекло

14.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

14.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво

 

Назив на предметот

-

Материјали

            14.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

 

Назив на предметот

-

Машини и алати за мебел и ентериер

-

Дизајн на мебел и ентериер

14.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

 

Назив на предметот

-

Машини и алати за обработка на дрво

-

Хидротермичка обработка на дрво

            14.4. Образовни профили/квалификации: Шуамарски техничар и Техничар за пејзажен дизајн

 

Назив на предметот

-

Анатомија на дрвото

-

Екоклиматологија

            14.5. Образовни профили/квалификации: Шуамарски техничар

 

Назив на предметот

-

Дендрологија

-

Шумско расадничарство


3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и

- да бидат наставници од основно односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

- уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кандидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

- изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.

- преглед на регистирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Пријавата може да се преземе од следниот линк или да се подигне во просториите на  Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 28.09.2020 година.
Некомплетните или ненавремено доставени пријави, нема да бидат разгледувани.

                                                         

 

 

[ петок, 11 септември 2020 ] [ 2066 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar