Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручно образование и обука и образование за возрасни

 

Отпочнување на активности на проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на возрасни“, EuropeAid/140265/IH/SER/MK 13.6.2022