Завршна сметка

 

 2020 - Буџетска сметка
 2020 - Доживотно учење
 2020 - Европа за граѓаните
 2020 - Холандски грант за Проект за модернизација на образованието
 2020 - ИПА Програма - Развој на човечки ресурси
 2020 -Изградба на училиште- спортски сали во основните училишта
 2020 - Кредит за проект за модернизација на образованието
 2020 - Модернизација на образованието- Холандски грант
 2020 - Надомест за акредитација
 2020 - Надомест за оштетени учебници
 2020 - Нострификација на дипломи за основно и средно образование
 2020 - Полагање на стручен испит на приправници
 2020 - Повраќај на студентски кредити и стипендии од научно истражувачки кадри
 2020 - Проект WBC
 2020 - Проект за развој на вештини и иновации
 2020 - Ромска европска фондација
 2020 - Седма рамковна програма за истражување и развој
 2020 - Сопствени приходи високо образование
 2020 - Сопствени приходи
 2020 - Технолошки промени- терцијално образование
 2020 - Темпус
 2020 - Верификација на квалификации на високото образование
 2020 - Владино учество во проект за модернизација на образованието
 2020 - Заем од Банка за развој при Советот на Европа
 2019 - Буџетска сметка
 2019 - Доживотно учење
 2019 - Eвропа за граѓаните
 2019 - Холандски грант за Проект за модернизација на образованието
 2019 - Интензивирање на Европски истражувачки зони
 2019 - ИПА Програма развој на човечи ресурси
 2019 - Изградба на училиште- спортски сали во основните училишта
 2019 - Кредит за проект за модернизација на образованието
 2019 - Надомест за акредитација
 2019 - Надомест за оштетени учебници
 2019 - Нострификација на дипломи за основно и средно образование
 2019 - Поддршка за националната рамка за квалификации
 2019 - Полагање стручен испит на приправници
 2019 - Проект за рехабилитација на основните училишта
 2019 - Проект за рехабилитација на средните училишта
 2019 - Проект за вештина и иновации
 2019 - Ромска Европска фондација
 2019 - Седма рамковна програма за истражување и развој
 2019 - SEE ERA
 2019 - Сопствени приходи- високо образование
 2019 - Сопствени приходи
 2019 - Темпус
 2019 - Технолошки промени - Терцијално образование
 2019 - Верификација на квалификации во високото образование
 2019 - Владино учество во проект за модернизација на образованието
 2019 - Враќање на студентски кредити и стипендии од научно истражувачки кадри
 2019 - WBC
 2019 - Заем од Банка за развој при Советот на Европа
 2019 -Модернизација на образованието - Холандски грант
 2019 -УНЕСКО донација за поплавените подрачја
 2018 - Буџетска сметка
 2018 - Доживотно учење
 2018 - Европа за граѓаните
 2018 - Холандски грант за проект за модернизација на образованието
 2018 - Интезивирање на европски истражувачки зони
 2018 - ИПА Програма - развој на човечки ресурси
 2018 - Изградба на училишни спортски сали во основни училишта
 2018 - Кредит за проект за модернизација на образованието
 2018 - Модернизација на образованието
 2018 - Надомест за акредитација
 2018 - Надомест за оштетени учебници
 2018 - Нострификација на дипломи за основно и средно образование
 2018 -Поддршка за националната рамка на квалификации
 2018 - Проект - рехабилитација на основните училишта во Р.С.М
 2018 - Проект за рехабилитација на средните училишта во Р.С.М
 2018 - Ромска Европска фондација
 2018 - Седма рамковна програма за истражување и развој
 2018 - SEE ERA
 2018 - Сопствени приходи - високо образование
 2018 -Заем од Банка за развој при Советот на Европа
 2018 - Технолошки промени- Терцијално образование
 2018 -Проект за вештини и иновации
 2018 -Полагање за стручен испит на приправници
 2018 - WBC
 2018 - Враќање на студентски кредити и стипендии од научно истражувачки кадри
 2018 - Владино учество во Проект за модернизација на образованието
 2018 - Верификација на квалификации во високото образование
 2018 - Темпус
 2018 - УНЕСКО донација за реконструкции на поплавените училишта на скопскиот регион
 2018 - Сопствени приходи
 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 333 ]