Хоризонт 2020

 

Хоризонт 2020

 

Владата на Република Македонија и Европската Унија на 1 јули 2014 година во Брисел потпишаа Договор за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата „Хоризонт 2020“ – Рамковна програма за истражување и иновации (2014-2020).

Република Македонија, како асоцијативна земја членка во Програмата, учествува под еднакви услови и права како и земјите членки на ЕУ. Со цел успешно учество во Програмата, Министерството за образование и наука во улога на координатор на програмата, формира мрежа на  национални контакт лица за поддршка на сите заинтересирани апликанти.

Програмата претставува финансиски инструмент на ЕУ со кој се поддржува истражувањето и иновациите, со крајна цел за економски раст,  креирање на нови работни места и конкурентност. Располага со буџет од над 70 милијарди евра и ќе трае од 2014 до 2020 година.

Хоризонт 2020 е отворена за учество на широк спектар на организации и индивидуални истражувачи: универзитети, истражувачки центри, лаборатории, мултинационални компании, мали и средни претпријатија, невладини организации, здруженија на граѓани, јавена администрација, фондови, локална самоуправа,  и други.

Програмата поддржува финансирање на проекти за истражување и иновации,  мобилност на истражувачи, зајакнување на меѓународните мрежи, стекнување на нови знаења и експертиза како и кофинансирање на одредени активности во јавниот сектор. Се очекува особено да придонесе кон зајакнување на соработката помеѓу академските институции и индустријата, во насока на постигнување конкретни резултати.

Kонципирана e врз три столба – извонредност во науката, лидерство во индустријата и општествени предизвици, кои содржат бројни области за воспоставување и развој на интернационална соработка преку соодветни проекти, конференции, тренинг работилници, семинари, форуми, студиски посети и слично.

Користењето на овој финансиски инструмент е врз основа на аплицирање на предлог проект на претходно објавен повик и изграден конзорциум – партнерство со субјекти од минимум 3 земји членки на ЕУ или асоцијативни земји кон Програмата.
Правилата за учество се дефинирани во рамки на „Водичот за апликанти“, кој е придружен документ на секој повик и кој дава целосен увид во начинот на аплицирање.

 

Линк до програмата

Линк до повици


Линк до ревидираната листа на Национални контакт лица

 

База на податоци на проекти добиени во програмата Хоризонт 2020 за период 2014 - 2020 / Republic of North Macedonia -Database of projects obtained in the Horizon 2020 program for the period 2014-2020

 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 968 ]