Конкурси

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 24.9.2020
 
Известување за отварање на дел од шифрите по Конкурсот за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 18.9.2020
 
ЈАВЕН ПОВИК за избор на идејно решение за лого, насловна фотографија и официјален назив на Национална платформа за учење на далечина 16.9.2020
 
Јавен оглас за рецензенти на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 11.9.2020
 
Јавен оглас за рецензенти на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 11.9.2020
 
Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време во Министерството за образование и наука 10.9.2020
 
Програма за стипендии Мари Склодовска - Кири (MSCFP) на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) 09.9.2020
 
Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2020 година 31.8.2020
 
Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2020 година 31.8.2020
 
Конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2020 година 31.8.2020
 
 
1 / 6 1 2 3 ..