Konkursi

 

Konkurs për dhënien e 9 (nëntë) bursave për nxënës të shkollave të mesme të cilët zbatojnë programe mësimore në profesionin e tekstilit -lëkurës, sektor tekstili, lëkurë dhe produkte të ngjashme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2020/2021 10/27/2020
 
KONKURS për ndarjen e bursave për pesë kategori - për nxënësit Rom të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe katërt në shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2020/2021 10/27/2020
 
KONKURS për ndarjen e 100 ( njëqind) bursave për nxënës të talentuar - sportist të shkollave të mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2020/2021 10/27/2020
 
Thirrje publike për studentët që të sigurojnë tutori për nxënësit e shkollave fillore 10/23/2020
 
Thirrje për revizion të dokumentacionit të projektit për rekonstruimin e Qendrave rajonale APT -së (arsim profesional dhe trajnim) 10/22/2020
 
Bursa Çivning të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar 10/9/2020
 
Shpallen tre thirrje të Komisionit Evropian të dedikuara për vendet e zgjerimit 10/7/2020
 
Thirrje për angazhimin e 40 tutorëve për mbështetjen e nxënësve me aftësi të kufizuara të regjistruar në shkolla të rregullta 10/5/2020
 
NJOFTIM 9/18/2020
 
THIRRJE PUBLIKE për zgjedhjen e modelit ideor për logo, foto të kopertinës dhe emrin zyrtar - Platforma kombëtare e mësimit në distancë 9/16/2020
 
 
1 / 6 1 2 3 ..