Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Конкурси / ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за  формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  за II година средно стручно четиригодишно образование

 

 

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

 

1.

Македонски јазик и литература

2.

Албански јазик и литература

3.

Физика  СТРУКА/СЕКТОР: Електротехничка/Еклектротехника, Градежно-геодетска/Градежништво и геодезија, Графичка/ Графичарство, Хемиско-технолошка/Хемија и технологија, Лични услуги, Машинска/Машинство, Сообраќајна/Сообраќај, транспорт и складирање, Шумарско-дрвопреработувачка/Шумарство и обработка на дрво, Текстилно-кожарска/Текстил, кожа и слични производи, Здравствена/Здравство и социјална заштита, 

4.

Биологија СТРУКА/СЕКТОР: Здравствена/Здравство и социјална заштита, Земјоделска-ветеринарна/Земјоделство, рибарство и ветеринарство,  Хемиско-технолошка/Хемија и технологија, Шумарско-дрвопреработувачка /Шумарство и обработка на дрво

5.

Спорт и спортски активности

 

1.        СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1 Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

1

Петрографија

2.

Длабинско дупчење

            1.2 Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

1.

Металуршка подготовка

2

Топлотна техника

3.

Металуршки печки

4.

Пирометалуршко добивање на метали и легури

                2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

                2.1 Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

1.

Основи на геотехника и хидротехника

                2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Цртање и сликање

                2.4. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

1.

Геодезија

2.

Геодетски подлоги

3.

Геодетска графичка комуникација

4.

Геодетска мерна технологија

5.

Геодетски мерења и пресметувања

6.

Примена на геодетски софтвери

                2.5. Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Компјутерски потпомогнато проектирање

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1 Образовни профили/квалификации: Графички техничар

1.

Книговрзување

2.

Печатарски машини

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

1.

Техничко уредување на публикации

2.

Типографија

 

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА

4.1 Образовни профили/квалификации: Економски техничар, правен техничар, бизнис администратор

1.

Право и државно уредување

4.3. Образовни профили/квалификации: Правен техничар

1.

Административно-канцелариски работи

2.

Административно право

3.

Стварно право

                4.4. Образовни профили/квалификации: Бизнис администратор

1.

Административно-канцелариски  работи

2.

Административно право

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1 Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротеничар-енергетичар, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Електрични мерења

5.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

1.

Основи на телекомуникации

                5.3. Образовни профили/квалификации: Електротеничар-енергетичар

1.

Електроника

                5.4. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Основи на програмирање

6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

                6.5. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

1.

Администрирање во денталната пракса

2.

Дентални апарати, инструменти и материјали

3.

Основи на медицинска нега

4.

Вовед во денталната медицина

                6.7. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

1.

Работа во заботехничка лабораторија

2.

Заботехничка технологија

                6.8. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

1.

Фармакогнозија

                6.9. Образовни профили/квалификации: Физиотерапевтски техничар

1.

Физикална терапија

2.

Масажа

3.

Основи на медицинска нега

                6.10.      Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар,

1.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

                6.11. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

1.

Исхрана со диететика

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.1 Образовни профили/квалификации: Агротехничар

1.

Заштита на растенијата

7.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

1.

Земјоделска механизација

2.

Поледелско,градинарско и цвеќарско производство

3.

Лозарско и овоштарско производство

4.

Заштита на животната средина

7.3 Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

1.

Основи на  економија

7.4. Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

1.

Анатомија со физиологија на домашни животни.

                7.5. Образовни профили/квалификации:Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

1.

Агрохемија

2.

Земјоделска механизација

8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика,

1.

Корективни леќи

2.

Оптика

8.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

1.

Третмани во нега на раце и нозе

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

                9.4. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

1.

Мерење во енергетиката

 

9.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за компјутерско управување

1.

Компјутерско моделирање и конструирање.

                9.6. Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила

1.

Електротехника

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

                10.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот

1.

Финансиско работење

2.

Осигурување

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА

11.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

1.

Конструкција на облека

2.

Технологија на кроење

3.

Технологија на шиење

11.3 Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека,

1.

Цртање и сликање

2.

Конструкција и моделирање на облека.

3.

Технологија на изработка на облека

4.

Изработка на облека

11.4 Образовен профил/квалификација: Техничар за дизајн на облека

1.

Цртање и сликање

2.

Дизајн на облека

3.

Костимографија

4.

Конструкција и моделирање на облека

5.

Технологија на изработка на облека

11.5 Образовен профил/квалификација: Техничар за обувки и Техничар за моделирање на обувки

1.

Дизајн на обувки

                11.6. Образовен профил/квалификација:Техничар за обувки

1.

Машини за изработка на обувки

2.

Технологија на изработка на горен дел на обувки

3.

Моделирање на обувки

                11.7. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

1.

Цртање на обувки и модни додатоци

2.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

3.

Машини во кожарската индустрија

4.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

12.СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

                12.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

1.

Услуги за храна и пијалоци

13.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА

13.1 Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Прехрамбен техничар, Техничар за заштита на животната средина

1.

Хемија

13.2. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар и Техничар за заштита на животната средина

1.

Физичка хемија

                13.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Микробиологија

2.

Козметички материјали и процеси

14.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

14.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво

1.

Елементи на дрвни конструкции

                14.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

1.

Технологија на изработка на мебел и ентериет

14.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

1.

Пиланска преработка на дрво

                14.5. Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар

1.

Геодезија

                14.6. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

1.

Дендрологија

2.

Подигање и нега на зелени површини

 

 

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 05.10.2020 година. (пријавата може да се преземе од веб – страната на МОН – www.mon.gov.mk).

 

 

Кон пријавата авторите од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-         уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

-         изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

 

 

                                                                                               

                       

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar