Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Конкурси / Дополнување на Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2020/2021 година

Дополнување на Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2020/2021 година

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/3, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15) Министерството за образование и наука распишува

Дополнување на Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2020/2021 година


Во Конкурсот за доделување стипендии за академски студии од
втор циклус во странство за академската 2020/2021 година бр. 15-2399/1 од 10.02.2020 година во областите за кои Министерството доделува стипендии за академски студии од втор циклус се додава областа: образование.

 

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar