Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Конкурси / Конкурс за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

Конкурс за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 14 став 1, член 15 и член 18 од Законот за учебници за основно и средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018) и согласно Правилникот за критериуми за утврдување на висината на надоместокот за пренос на материјалното авторско право за учебниците во основното и средното образование бр.22-10483/1 од 18.07.2013 година, бр.22-10483/2 од 16.09.2013 година и бр.03-6645/1 од 18.03.2015 година, Министерството за образование и наука – Педагошка служба, објавува

 

КОНКУРС

за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Нарачател: Министерство за образование и наука - Педагошка служба, ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

 

Предмет на конкурсот: Понуди за издавање по еден учебник за наставните предмети:

 

1. СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

 

1.1 Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Mенаџмент во геологијата, рударството и металургијата

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.денари.

II

2.

Општа геологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Петрографија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет )денари.

II

4.

Длабинско дупчење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

5.

Рударство

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет )денари.

II

6.

Рударски машини

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет )денари.

II

 

1.2 Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Металуршка подготовка

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет )денари.

II

2.

Машинство

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Топлотна техника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет )денари.

II

4.

Металуршки печки

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

5.

Пирометалуршко добивање на метали и легури

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет )денари.

II

6.

Физичка металургија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

2.1 Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Техничка механика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Основи на геотехника и хидротехника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Технологија на бетон

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Градежни материјали и конструкции

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 

2.2. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Елементи и основи на проектирање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Градежни материјали во архитектурата

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Архитектонски конструкции I

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Историја на архитектура и уметност

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Елементи и основи на проектирање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Градежни материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Цртање и сликање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Историја на архитектура и уметност

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

2.4. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Геодезија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Геодетски подлоги

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Геодетска графичка комуникација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

4.

Геодетска мерна технологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

5.

Геодетски мерења и пресметувања

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

6.

Примена на геодетски софтвери

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

2.5. Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Компјутерски потпомогнато проектирање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1 Образовни профили/квалификации: Графички техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Книговрзување

 надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Печатарски машини

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Преработка на хартија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Сито и висок печат

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Фотографија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Средства за графички дизајн

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Техничко уредување на публикации

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Типографија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 

 4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА

4.1 Образовни профили/квалификации: Економски техничар, правен техничар, бизнис администратор

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Претприемништво и бизнис

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Право и државно уредување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

4.2 Образовни профили/квалификации: Економски техничар, бизнис администратор

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Основи на сметководството

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 

4.3. Образовни профили/квалификации: Правен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Административно-канцелариски работи

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Административно право

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Стварно право

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

               

4.4. Образовни профили/квалификации: Бизнис администратор

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Административно-канцелариски  работи

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Административно право

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

               

4.5. Образовни профили/квалификации: Економски теничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Внатрешна трговија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Статистика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1 Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротеничар-енергетичар, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електротехника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Електротехнички мерења

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II


5.2. 
Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електроника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

2.

Технички софтверски алатки

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Основи на телекомуникации

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

5.3. Образовни профили/квалификации: Електротеничар-енергетичар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електроника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Електрично осветление

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Електрични инсталации

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

5.4. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електроника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Логички кола

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Основи на програмирање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Микрокомпјутери и нивно програмирање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


6.1 Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар,  Физиотерапевтски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Микробиологија со епидемиологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

6.2. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Медицински-лабараториско-санитарен техничар ,  Физиотерапевтски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Патологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

6.3. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Основи на здравствена нега

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

           

6.4. Образовни профили/квалификации: Медицински-лабараториско-санитарен техничар, Фармацевтски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Аналитичка хемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

6.5. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Администрирање во денталната пракса

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Дентални апарати, инструменти и материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Основи на медицинска нега

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Вовед во денталната медицина

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

6.6. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Фармакологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

6.7. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Работа во заботехничка лабораторија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Стоматогнатен систем

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

3.

Заботехничка технологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

6.8. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Аптекарско работење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Фармацевтска технологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Фармакогнозија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

6.9. Образовни профили/квалификации: Физиотерапевтски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Физикална терапија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Масажа

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Основи на медицинска нега

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

6.10.    Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Микробиологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Вовед во лабораториска работа

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

6.11. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Исхрана со диететика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.1 Образовни профили/квалификации: Агротехничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Заштита на растенијата

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Анатомија со физиологија на домашните животни

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II


7.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Педологија и агрохемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Земјоделска механизација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Поледелско,градинарско и цвеќарско производство

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Лозарско и овоштарско производство

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

5.

Заштита на животната средина

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II


7.3 Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Основи на  економија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Управување со квалитет

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II


7.4. 
Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Анатомија со физиологија на домашни животни

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

2.

Анимална хигиена и благосостојба на животни

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Сточарство со исхрана на домашни животни

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

               

7.5. Образовни профили/квалификации:Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Педологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Агрохемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Земјоделска механизација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 

 8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Анатомија на глава и око

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Корективни леќи

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Оптички инструменти

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Оптика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II


8.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Естетика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Шминкање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

3.

Третмани во нега на раце и нозе

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

4.

Козметологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

8.3 Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Иновации и претприемништво

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

9.1 Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Техничко цртање со КАД

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Технологија на обработка

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Машински елементи со механика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

9.2. Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар и Техничар за компјутерско управување

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електотехника и електроника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

              

9.3. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Технологија на обработка со деформација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

 

9.4. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Хидропневматска техника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Термотехника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Мерење во енергетиката

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

           

9.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за компјутерско управување

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Компјутерско моделирање и конструирање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

              

 9.6. Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Мотори со внатрешно согорување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Електротехника

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 


9.7. Образовни профили/квалификации:Машински техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Термодинамика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

10.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Тгехничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Технологија на ракување со товарот

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

2.

Технологија на складирање на товарот

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Логистика во транспортот

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Технологија на патен транспорт

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Технологија на железнички транспорт

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Технологија на поштенски транспорт

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

10.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Организација на работењето

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Патишта и улици

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Експлоатација на патни возила

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

10.4. Образовни профили/квалификации: Тгехничар за логистика во сообраќајот

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1

Технологија на копнен  транспорт

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Финансиско работење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Осигурување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

4.

Логистика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

10.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Комбиниран транспорт

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Железничка сигнализација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Одржување на железнички возила

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

4.

Експлоатација на железнички возила

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА


11.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека, Техничар за моделирање на облека,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Дизајн на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

11.2 Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Конструкција на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Технологија на кроење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Технологија на шиење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

 

11.3 Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Цртање и сликање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Конструкција и моделирање на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

3.

Технологија на изработка на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

4.

Изработка на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

11.4 Образовен профил/квалификација: Техничар за дизајн на облека

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Цртање и сликање

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Дизајн на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Костимографија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

4.

Конструкција и моделирање на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

5.

Технологија на изработка на облека

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

6.

Изработка и декорирање на модели

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

11.5 Образовен профил/квалификација: Техничар за обувки и Техничар за моделирање на обувки

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Дизајн на обувки

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

            11.6. Образовен профил/квалификација:Техничар за обувки

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Машини за изработка на обувки

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Технологија на изработка на горен дел на обувки

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

3.

Моделирање на обувки

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

11.7. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Цртање на обувки и модни додатоци

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

2.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

3.

Машини во кожарската индустрија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

4.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

12.СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

12.1 Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации, Хотелско туристички техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Економија на туризмот

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 277.431,00 (двесте седумдесет и седум илјади четиристотини триесет и еден) денар.

II

2.

Информатички системи во угостителството и  туризмот

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 290.642,00 (двесте деведесет илјади шестотини четириесет и два) денари.

II

3.

Културно историско наследство (Угостителскиот техничар овој предмет ќе го изучува во трета година)

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

 

 

12.2. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар за рурален туризам

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Угостителско послужување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Организација на услуги за сместување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

              

  12.3. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Угостителско послужување

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Готварство

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Храна и пијалоци

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

            

12.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Агенциско и хотелско работење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Услуги за храна и пијалоци

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

12.5. Образовни профили/квалификации: Хотелско туристички техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Агенциско работење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Хотелско работење

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

13.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА


13.1 Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Прехрамбен техничар, Техничар за заштита на животната средина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Хемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Операции и процеси

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

3.

Аналитичка хемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

13.2. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар и Техничар за заштита на животната средина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Физичка хемија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Управување со примероци и евидентирање  резултати

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

             

   13.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Микробиологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Козметички материјали и процеси

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

 13.4. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Микробиологија на храна со санитација

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Технологија на храна од растително потекло

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

14.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО


14.1 Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Материјали

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Елементи на дрвни конструкции

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

               

14.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Машини и алати за мебел и ентериер

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Технологија на изработка на мебел и ентериет

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Дизајн на мебел и ентериер

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II


14.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Машини и алати за обработка на дрво

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Пиланска преработка на дрво

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Хидротермичка обработка на дрво

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

14.4. Образовни профили/квалификации: Шуамарски техничар и Техничар за пејзажен дизајн

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Анатомија на дрвото

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Екоклиматологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

               

14.5. Образовни профили/квалификации: Шуамарски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Дендрологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Шумско расадничарство

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

3.

Геодезија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 251.009,00 (двесте педесет и една илјада и девет) денари.

II

           

14.6. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Дендрологија

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

2.

Подигање и нега на зелени површини

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

 1.1. Право на учество на Конкурсот имаат авторите кои ги исполнуваат условите пропишани со членот 10 од Законот за учебници за основно и средно образование.

 

1.2. Конкурсот е јавен, отворен и анонимен. Авторството и сопственоста на одобрениот учебник се докажува со шестиот примерок на учебник.

 

1.3. На конкурсот може да учествува автор на учебник само со еден ракопис за учебник за еден наставен предмет.

 

1.4. Автор на учебник не може да биде лице вработено во Министерството за образование и наука, во органите во состав на Министерството, во Центарот за стручно образование и обука, во Центарот за образование на возрасни, претседателот и членот на Националната комисија и член на рецензентската комисија.

 

1.5. Ракописот за учебник се изработува според наставниот план и програми за соодветната година, предмет и Концепцијата за учебник за основно и средно образование.

 

1.6. Ракописот за учебник треба да ги исполнува условите и стандардите согласно со Концепцијата за учебник за основно и средно образование.

 

1.7. Ракописот за учебник се доставува во печатена форма во 5 (пет) ликовно, графички и јазично уредени примероци (3 примероци во боја и 2 црно бели), изработени според наставниот план и програми за соодветната година, предмет (назив на струка/сектор, образовни профили/квалификации)  и Концепцијата за учебник за основно и за средно образование. 

 

1.7.1. Ракописот за учебник не смее  да содржи  фотографии, илустрации и содржини превземени од трети лица   за  кои авторите  немаат дозвола за користење. 

 

1.8. Ракописот за учебник се доставува и во електронска форма.

 

1.9. Авторите ракописот на учебник го доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

 

За учениците од припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик и писмо различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, ракописите на учебниците се доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

 

1.10. Министерот и авторот на учебникот склучуваат договор за пренос на материјалното авторско право во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.

 

1.11. Ако авторот на учебник на конкурсот понудил дополнителна литература согласно со член 15 став 2 од Законот за учебници за основно и средно образование, истата е должен да ја отстапи без пренос на материјалното авторско право согласно член 18 став 2 од Законот.

 

2. РОКОВИ

 

2.1 Рок за доставување на ракописите за учебници е заклучно со 24.08.2020 година.

 

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

3.1. Конкурсната документација ги содржи: Наставниот план и програма за соодветната година, предмет, Концепцијата за учебник за основно и средно образование и Законот за учебници за основно и средно образование.

 

3.2. Конкурсната документација може да се преземе во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје или на www.csoo.edu.mk, www.mon.gov.mk

 

4.ДОСТАВУВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ

 

4.1. Понудите за учебници се доставуваат препорачано по пошта или со доставување во Архивата на Министерството за образование и наука - Педагошка служба – зграда на Нова Македонија –  ул „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

 

4.2. На предната страна на пратката, во горниот лев агол, треба да биде назначено ,,НЕ ОТВАРАЈ,, и ,,КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ,, насловот на учебникот, одделението, а во средината адресата: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПЕДАГОШКА СЛУЖБА, ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје

 

 

 

2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

 

                2.1 Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

[ сабота, 13 јуни 2020 ] [ 417 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar