Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Вести и настани / Прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година

Прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година

 

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010,51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 50 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015,154/2015,30/2016 и 53/2016 година) член 3 став 3 од Правилникот за остварување на правото за еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018), Записник од работа на Комисијата за давање предлог на Министерот за избор на кандидати кои конкурирале за доделување на еднократни парични средства за објавен научно-истражувачки труд во за 2018 година, бр. 15-229/3 од 10.02.2020 година, а согласно Финансискиот план на Министерството за образование и наука за 2020 година, Министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

За финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година

 

1. Со ова Решение се прифаќаат следните барања од автори со научно-истражувачки трудови согласно Конкурсот за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно- истражувачки труд за 2018 година

 

ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Подносител

1

Костадин Тренчевски

Покривања со n-коцки и теоремата на Гаус-Боне

Математички Анали на Финска академија на науката

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

2

Емилија Целакоска

Покривања со n-коцки и теоремата на Гаус-Боне

Математички Анали на Финска академија на науката

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

3

Драган Јакимовски

Процеси на зафат на електрони, екситација и јонизација при судири меѓу јадра на хелиум и водород во густи квантни плазми

Европско списание за физика Д

Институт за физика, Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

4

Драган Јакимовски

Јонизација на водороден атом при судири со антипротони, со заемнодејство на Јукава

Европско списание за физика Д

Институт за физика, Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

5

Костадин Тренчевски

Комплексни равенки на движење за тело под гравитационо влијание со користење на девет-параметарско раслојување со структурна група ЅО(3,С)

Анали од Физика

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

6

Емилија Целакоска

Комплексни равенки на движење за тело под гравитационо влијание со користење на девет-параметарско раслојување со структурна група ЅО(3,С)

Анали од Физика

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

7

Петре Макрески

Подготовка, оптимизација, In Vitro проценка и Ex Vivo пермеациони студии на финастерид гел формулација направена со користење на методологија со одговор од површина

Современо ослободување на лек

Институт за хемија, Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

8

Петре Макрески

Вибрациони спектри на ретките и комплексните хидрогенарсенантни минерали, фармаколит, пикрофармаколит и владимирит. Доминација на раманската спектроскопија во однос на инфрацрвената спектроскопија при разликувањето на арсенатни хидрогенарсенатни единки

Списание за раманска спектроскопија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

9

Љупчо Пејов

Вибрациони спектри на ретките и комплексните хидрогенарсенантни минерали, фармаколит, пикрофармаколит и владимирит. Доминација на раманската спектроскопија во однос на инфрацрвената спектроскопија при разликувањето на арсенатни хидрогенарсенатни единки

Списание за раманска спектроскопија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

10

Никола Тунески

Некои обединувачки неравенки за ѕвездолии функции на полурамнина и агол

Филомат

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

11

Никола Тунески

Доволни услови за ограничено вртење на аналитички функции

Математичко списание на Украина

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

12

Бојан Прангоски

За квазиналитичките класи од Гелфанд - Шилов тип, Параметрикс и конволуција

Журнал за чиста и применета математика

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

13

Бојан Прангоски

Комплексни степени на класа од хипоелиптични оператори од бесконечен ред

Математички дисертации

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

14

Бојан Прангоски

Спектрална асимптотика на псевдо-дифернцијални оператори од бесконечен ред

Билтен на математички науки

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

15

Живорад Томовски

Нови неравенства за некои генерализарни матиеви редови и риманова зета функција

Журнал за математички неравенства

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

16

Живорад Томовски

Бранова равенка од дистрибутивен ред со композитен временски фракционален извод

Интернационален журнал по компјутерска математика

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

17

Александар Димовски

Варијабилни апстракции за подигнати анализи

Наука за компјутерското програмирање

Универзитет„ Мајка Тереза“

18

Атанас Танушевски

Cds тенки филмови добиени со таложење од хемиска бања во присуство на флуор и ефектот на загревањето на нивните особини

Писма за халогенидниди

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

19

Иван Радевски

Природен режим на протечните трендови во Република Македонија

Географие

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

20

Сузана Топузоски

Дифракциони слики со пет вортексни петна генерирани со дифракција на сноб со азимутална Х форма од виличеста мрежичка

Оптички комуникации

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

21

Љупчо Пејов

Квантитавно мерење на квалитетот на научниот софтвер: Дефиниција на нов модел на квалитет

Интернационално списание за софтверско инженерство на и инженерство на знаење

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

22

Анастас Мишев

Квантитавно мерење на квалитетот на научниот софтвер: Дефиниција на нов модел на квалитет

Меѓународно списание за софтверско инжењерство и инжењерство на знаење

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

23

Љупчо Пејов

Семиепириски пристап кон температурно зависната вибрациона спектроскопија на иринотеканот базиран на пропагација на атомски -центрирана матрица на густина

Скалибилно пресметување : Практика и искуство

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

24

Мирко Петрушевски

Непарна 4-ребрена -обојливост на графови

Журнал за теорија на графови

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

25

Љупчо Пејов

Динамички наспроти статички пристап кон теориската анхармониска вибрациона спектроскопија на молекуларни видови релавантни за атмосферската хемија, Студија на мравската киселина

Скалабилно пресметување : Практика на искуство

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

26

Љупчо Пејов

Пресметковна студија на интрамолекуларните О-Н валентни вибрации кај двата ротамери на мравската киселина во слободна состојба

Романски извештаи по физика

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

27

Даница Крстовска

Метод на Гринови функции за термоакустична генерација во анизотропните органски спроводници

Романско списание за физика

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

28

Горан Tасев

Еволуција на рудообразувачките флуиди во порфирското наоѓалиште на бакар во Буковиќ-Кадиица, Република Македонија

Геолокика Кроатика

Универзитет „Гоце Делчев“

29

Тодор Серафимовски

Еволуција на рудообразувачките флуиди во порфирското наоѓалиште на бакар во Буковиќ-Кадиица, Република Македонија

Геолокика Кроатика

Универзитет „Гоце Делчев“

30

Горан Tасев

Загадувањето на почвата поврзано со активниот рудник за бакар Бучим, Република Македонија

списание за менаџмент и инженерство на животната средина

Универзитет „Гоце Делчев“

31

Тодор Серафимовски

Загадувањето на почвата поврзано со активниот рудник за бакар Бучим, Република Македонија

списание за менаџмент и инженерство на животната средина

Универзитет „Гоце Делчев“

32

Горан Tасев

Улогата на магматските и хидротермалните флуиди во создавањето на скарновското Pb-Zn-AG наоѓалиште Саса, Република Македонија

Геонауки

Универзитет „Гоце Делчев“

33

Rубин Гулабоски

Методолошки временско-независен пристап за определување на кинетиката на ензимско-супстратните реакции со примена на циклична скалеста волтаметрија

Аналитичка и биоаналитичка електрохемија

Универзитет „Гоце Делчев“

34

Ирена Стојковска

Апроксимација на извод со комлексен чекор во oколина на шум

Списание за пресметковна и применета математика

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

35

Rубин Гулабоски

Временски независна методологија за определување на Михаелис-Ментен костантата со примена на електрохемиски-каталитички механизам во протеин-филм циклична скалеста волтаметрија

Кроатика Кемика Акта

Универзитет „Гоце Делчев“

36

Јулијана Цветковиќ

За „вистинското“ место на водородот во периодниот систем

Темели на хемија

Земјоделски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

37

Митко Караделев

Дали биогеографските региони базирани на растителните заедници ги обликуваат неламеларните габни заедници во Европа

Журнал за биогеографија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

38

Наташа Ристовска

Развој, валидација и примена на метод на односи на сигнали од прва деривативна спектроскопија за проценка на методот според Брадфорд

Аналитичка биохемија: методи во биолошките науки

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

39

Наташа Ристовска

Симултано определување на дансил-деривати на аминокиселини со RP-HPLC-DAD во хемиски третирани коса

Македонско списание од областа на хемијата и хемиското инженерство

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

40

Методија Најдоски

Не ензимски амперометриски сензор H2O2 базиран на електроди од тенок филм од MnCO3

Хрватски хемиски регистар

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

41

Наце Стојанов

Влијание на повеќекратното нуклеарно расејување на аксијално каналираните протони во закривен кристал

Нуклеарна технологија и заштита од радијација

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

42

Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ

Mg2KH(XO4)2*15H2O(X=P1A5) кои содржат киселински димерни единици, Електрохемиска импедансна спектроскопија, инфоцрвена спектроскопија и DSC

Журнал на легури и соединенија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

43

Бојана Котеска

Автоматизирана проценка на параметрите за тријажа од ЕКГ

Технологија и здравствена заштита

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј,,

44

Марија Митева

Резултат за коломбовиот производ на дистрибуцијата Х+-ч-1/2 со диструбуциите Х-К-1/2 и Х-К-1/2

Функсионална анализа и нејзини примени

Универзитет „Гоце Делчев“

45

Виктор Стојкоски

Динамика на кооперација на генерилизарана реципрочност во општествените дилеми базирани на состојба

Увид на физиката Е

Македонска академија на науките и уметностите

46

Мирко Петрушевски

За теменско-паритетни ребрени боења

Журнал за комбинаторна оптимизација

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

47

Лимонка Коцева Лазарова

За композицијата на на дистрибуциите x+n(x+м)

Билтен на Малезиското друштво за математички науки

Универзитет „Гоце Делчев“

48

Виктор Стефов

Инфрацрвени и рамански спектри на кубичен магнезиум, цезиум, арсенат, хексахиндрат

Македонско списаније за хемија и хемиско инженерство

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

49

Ненад Новковски

Анализа на механизмите на спроводливост и на зафаќање на полнеж во многуслојни пластови од HfO2/AL2O3 за добиени со депозиција на атомски слоеви за употреба во мемории со зафаќање на полнеж

Напредок во физиката на кондензираната материја

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО

Бр

Автор

Наслов на трудот

Списание

Подносител

 

Мери Киријас

ХЛА-А, -Б, ,-Ц и -ДРБ1 алелска и хаплотипска фреквенција во македонската популација врз основа на фамилијарна студија

Хумана имонологија

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Александар Петличковски

ХЛА-А, -Б, ,-Ц и -ДРБ1 алелска и хаплотипска фреквенција во македонската популација врз основа на фамилијарна студија

Хумана имонологија

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Мери Киријас

ХЛА профил на дарителите во македонскиот дарителски регистар за коскена срцевина

Интернационално списание за имуногенетика

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Александар Петличковски

ХЛА профил на дарителите во македонскиот дарителски регистар за коскена срцевина

Интернационално списание за имуногенетика

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Александар Петличковски

Генетиката во Македонија, следејки ги интернационалните трендови

Молекуларна генетика и геномска медицина

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Билјана Ѓонеска

Мултимодална анализа на когнитивни функции кај пациенти со епилепсија

Епилепсија

Македонска академија на науките и уметностите

 

Ана Сотировска Ивковска

Имунохистохемиска студија на антиген презентирачки клетки во здрави и кариозно променети хумани заби

Братислава медицинско списание

Стоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Силвана Марковска Симоска

Двоен тренинг како клиничар - научник во детска и адолесцентна психиатрија : дали сме веќе таму?

Европска детска и адолесцентна психиатрија

Македонска академија на науките и уметностите

 

Андон Чибишев

Клиничка евалуација и третман на акутните корозивни труења кај возрасни пациенти - десет годишно искуство

Американско списание за ургентна медицина

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Рубин Гулабоски

Клиничка евалуација и третман на акутните корозивни труења кај возрасни пациенти - десет годишно искуство

Американско списание за ургентна медицина

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Миле Босилковски

Влијание на мерките за контрола на бруцелозата врз карактеристиките кај луѓето на болеста -   искуство ендемски регион на Балканот

Инфективни болести

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Миле Босилковски

Тестикуларно засегање при бруцелоза: соопштение за 34 случаи

Списание за микробиологија, имонологија и инфекции

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Николина Здравеска

Дијагностичка ре-евалуација на конгенитален хипотироидизам во Македонија - Предиктори за транзиторен или перманентен хипотироидизам

Ендокринолошки врски

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Андон Чибишев

Акутни корозивни труења - честа причина за фатален исход

Американско списание за ургентна медицина

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Ацо Костовски

Застапеност на функционални гастроинтестинални пореметувања кај деца и адолесцентните во медитеранскиот регион на Европа

Клиничка гастроентерологија и хепатологија

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Илијана Муратовска

Антибактериска активност и способост за дентинска врска при комбинирана употреба на Clearfil SE Protect и натриум хидрохлорид

Списание за стоматалошки материјали

Стоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Славица Јосифовска

Двојна хетерозиготност на нови варијанти пронајдени кај пациентите со тежок клинички фенотип на кардиоваскуларни нарушувања

Биотехнологија и биотехнолошка опрема

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Тања Петреска Ивановска

Подготовка на функционален ајран со Lactobacillius case 1 и инсулин збогатен со олигофруктоза

Македонско списание за хемија и хемиско инженерство

Фармацевтски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Никола Гешковски

Дизајн и биолошки одговор на микрочестички со доксициклин наменети за парадонтално заболување

Јагленхидратни полимери

Фармацевтски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Јелена Ацевска

Проценка на деградација на симвастатин со UHPLC/MS метод, со примена на дизајн на експерименти

Интернационално списание за Аналитичка Хемија

Фармацевтски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Ефтим Здравевски

Технолошки решенија за постари луѓе со Алцхајмерова болест: Ревизија

Тековни Алцхајмерови истражувања

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Марија Вавлукис

Ефекти од терапијата со голем интензитет на статин во третманот на дијабетична дислипидемија кај пациенти со коронарна артериска болест

Актуелен фармацевски дизајн

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Никола Гешковски

Рационални пристапи за развој на наномедицински препарати за молекуларен таргетинг во парадонталните заболувања

Архив за орална биологија

Фармацевтски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Наталија Наков

Оптимизација на експериментални услови за форсирана деградација на аторвастатин користејќи експериментален дизајн

Македонско списаније за хемија и хемиско инжењерство

Фармацевтски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Наталија Наков

Хроматографско и потенциометриско определување на константа на дисоција на мупироцин

Тековна Аналитичка хемија

Фармацевтски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Подносител

 

Катерина Русевска

Важноста и значењето од примената на податоците од секвенционирање ДНК како типови за габни таксони

Меѓународна микролошка асоцијација ФЕНГУС

Институт за биолгија, Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Наташа Ѓорговска

Диететско збогатување на јајцата со ДХА користејки различни извори на масни киселини

Списание за земјоделски науки на Универзитетот Јузунку јил

Институт за сточарство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Митко Младенов

Состав на ендолимфата: Парадигма или неизбежност

Физиолошки истражувања

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Митко Младенов

IL2-индуцираната NF-kB фосфорилација ја засилува неселективната катјонска спроводливост во хумани кардиални фиброобласти

Интернационална имунофармакологија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Митко Младенов

Влијание на NO и (Ca2+)O врз(Ca2+)i Хомеостазата кај вентрикуларни миоцити од стаорец

Биотехнологија и биотехнолошка опрема

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Митко Младенов

Неочекувана улога на Калциум активираните - Калиумовите канали: Лимитирање на NO - индуцираната артериска релаксација

Журнал на американската Асоцијација за срце

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Митко Младенов

Асоцијација помеѓу IL-18/18R генските полиформизми и коронарната артериска болест влијание на IL-18/18R генските варијанти на цитокiнската експресија

Журнал на имфламаторни истражувања

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Биљана Миова

Физиолошки и фармаколошки индуктори на HSP70 кои ја зголемуваат антиоксидативните одбранбени механизми во црниот дроб и панкреасот кај дијабетични стаорци

Канадски журнал за физиологија и фармакологија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Сузана Диневска Ќовкаровска

Ефекти на единичен и повторен топлотен стрес врз хемиските сигнали од каскадата на одговорните на топлотниот стрес во срце кај стоарци

Клеточен стрес и хаперони

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Виолета Иванова Петрополус

Оптимизација и валидација на нов метод со примена на капиларна електрофореза со кондуктометриски детектор за определување на мали анјони во црвени вина

Аналитички методи за храна

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Маја Јорданова

Акумулација на тешки метали во некои органи кај мрена и клен од реката Црн Дрим

Билтен за контаминација на животната средина и токсикологија

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Наташа Пејчиновска

Корелација помеѓу различните морфотипови на хеликобактер и хистолошките промени на слузницата на желудникот кај свињи

Списание за ветеринарни науки

Ветеринарен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“

 

Оливер Тушевски

Фенолен профил и биолошка активност на Hypericum perforatum L, Дали корените може да се користат како нов извор на природни соединенија ?

Јужно африканско списание за ботаника

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Јована Стефановска

Епидемиологија на таениоза-цистицеркоза во Европа , систематски преглед за Источна Европа

Паразити и вектори

Факултет за ветеринарна медицина, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Александар Цветковиќ

Ажурирање на контролната листа на Culicoides ( Diptera: Cera topogonidae) на Балканот

Паразити и вектори

Факултет за ветеринарна медицина, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Виолета Иванова Петрополус

Брзо определување на млечна, килибарна, јаболкова, винска, шикиминска и лимонска киселина во црвени вина од сортатата вранец сo CZE-ESI-QTOF-MS

Електрофореза

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Виолета Иванова Петрополус

Хемиски својства на повеќе црвени вина достапни на романскиот и интернационалниот пазар

Фармација

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Биљана Балабанова

Хемиските својства на неколку црвени вина достапни на Романскиот и меѓународниот пазар

Фармација

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Сања Костадиновиќ Величковска

Ефект на биоактивни компоненти на антирадикална и антимикробна активност на екстракти и ладно-цедени масла од јаткасти плодови од Македонија

Журнал за мерење и карактеризација на храна

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Сања Костадиновиќ Величковска

Биоактивни компоненти и „ин витро“ антиоксидативна активност на некои традиционални и нетрадиционални ладно-цедени масла од Македонија

Журнал за наука и технологија на храна

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Никола Хаџи Петрушев

Суплентација со алфа-токсферол и аскорбинска киселина на терапијата за неалкoхолна стеатоза кај мажи

Напредоци во фармакалошките науки

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Никола Хаџи Петрушев

Компаривна студија на антиоксидативните својства на монокарбонилните куркумински аналози С66 и Б2Б5БС при изопротеренска индуцирано срцево оштетување

Науки за животот

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Билјана Кузмановска

Антагонистична активност на Trichoderma aspereuum и Trichoderma harzinum против генетски различни изолати од Botrytis cinerea

Чилеанско списание за истражување во земјоделието

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Александар Узунов

Прва информација за присуство на Megaseliarufipes и Megaselia praecuta во пчелни семејства во Република Македонија

Списание за истражување во пчеларството

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Хрисула Кипријановска

Прва информација за присуство на Megaseliarufipes и Megaselia praecuta во пчелни семејства во Република Македонија

Списание за истражување во пчеларството

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Станислава Лазаревска

Прва информација за присуство на Megaseliarufipes и Megaselia praecuta во пчелни семејства во Република Македонија

Списание за истражување во пчеларството

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Вјекослав Танасковиќ

Содржина на изменливи катјони во почви формирани врз варовници и доломити

Списание за заштита на животната средина и екологија

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Мирјана Јанкуловска

Конзервација на пченката во ген-банки : промени во генетскиот диверзитет претставен преку морфолошки и ССР маркери

Чилеанско списание за истражување во земјоделието

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Сретен Андонов

Поврзаност меѓу смртноста, особините на перформансите и пореметувањата кај бројлерски пилиња: генетски и геномски пристап

Наука за живината

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Рената Ќуштеревска

Грмушести заедници долж климатскиот градиент во јужен Балкан: макии , псевдо макии и шибјаци

Растителен биосистем

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Владо Матевски

Грмушести заедници долж климатскиот градиент во јужен Балкан: макии , псевдо макии и шибјаци

Растителен биосистем

Македонска академија на науките и уметностите

 

Рената Ќуштеревска

Ретка и загрозена stipa ucrainica(Poaceae) најдена во Македонија, нова понтичка дисјункција на Балканот

ФИТОН

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Елизабета Мискоска-Милевска

Влијанието на микробиолошкото ѓубриво-Славол врз растот на карфиолот

Романски биотехнолошки писма

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Зоран Т. Поповски

Влијанието на микробиолошкото ѓубриво-Славол врз растот на карфиолот

Романски биотехнолошки писма

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Билјана Коруноска

Земјоделство енергија и материја за одржливост во образовниот процес

Заштита на животната средина и екологија

Земјоделски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Владо Матевски

Синтаксономија и биогеографија на суви пасишта на варовнички подлоги во централен и јужен Балкан

Применета наука за вегетација

Македонска академија на науките и уметностите

 

Ќуштеревска Рената

Синтаксономија и биогеографија на суви пасиштана варовнички подлоги во централен и јужен Балкан

Применета вегетациска наука

Природно-математички факултет, Институт за биологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Катерина Банџо Орешковиќ

Утврдување на присуство на растителни вируси на пиперката одгледувана на отворено во Р.Македонија и делумна карактеризација на изолати од вирусот на мозаикот на краставицата

Списаније на растителни заболувања

Земјоделски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Драгица Спасова

Компаративна анализа на квалитетот на овес одгледуван во услови на органско производство

Зборник на трудови на бугарската Академија на науките

Универзитет „Гоце Делчев“

 

Мирјана Јанкуловска

Испитување на процесот на дисоцијација на некои 4-метоксинбензадехид бензиол хидразони во средина на натриум хидроксид со УВ спектроскопија

Соопштенија од органска хемија

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

 

Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Подносител

   

Горјан Нaџински

Експериментална реализација на безбеден комуникациски протокол со функции на спрега и анализа на неговата робусност на шум

трансакции на ИЕЕЕ за форензика и сигурност на информации

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Филип Мојсовски

Зачувување на квалитетот на јаболкото со користење на сушење со прекини

Списание за заштита на животната средина и екологија

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Весна Рафајловска

Моделирање на факторите кои влијаат врз ефектот на осмотскиот раствор врз намалувањето на одредени микроорганизми

Списание за применета микробиологија

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Дарко Наков

Експериментална и аналитичка анализа на течење кај микроармиран бетон

Периодичка политехника градежништво

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Гога Цветковски

Оптимално проектирање на безчеткичен мотор со перманентни магнети со метод на симулација на кукавица

Меѓународно списание за пресметување и математика во електротехника и електроника

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Стојан Китанов

Механизми за оркестрирање на сервисите во околината на магла кај 5Г мобилни мрежи

Списание за интернет технологии

Универзитет„ Мајка Тереза“

   

Тони Јаневски

Механизми за оркестрирање на сервисите во околината на магла кај 5Г мобилни мрежи

Списание за интернет технологии

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Стојан Китанов

Напредно обезбедување на квалитет на услугата и 5г мобилни пресметки и пресметки во магла

Бежични комуникации и мобилни пресметки

Универзитет„ Мајка Тереза“

   

Томислав Шуминоски

Напредно обезбедување на квалитет на услугата и 5г мобилни пресметки и пресметки во магла

Безжични комуникации и мобилни пресметки

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Тони Јаневски

Напредно обезбедување на квалитет на услугата и 5г мобилни пресметки и пресметки во магла

Бежични комуникации и мобилни пресметки

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Александра Бужаровска

Порозни нанокомпозитни скафолди од поли(млечна киселина)со функционализирани TiO2 нано честици: Својства, цитокомпатибилност и способност на испорака на лекови

Списание за наука и материјали

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Елена Величкова Никова

Влијание на пулсирачкото електрично поле спарено со вакум инфузија врз квалитативните карактеристики на смрзнати јагоди

Журнал на прехрамбено инженерство

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Драги Дојчиновски

Компаративна анализа на регистрации на силни движења од серијата земјотреси кои се случија во Охрид во јули 2017

Журнал за сезмиологија

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Александра Крколева Матевска

Управување со опторувањето во микромрежи со примена на алгоритми за соседска комуникација

Применета енергетика

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Весна Андова

Тополошки индекси кај нанотубични графови базирани на растојание: 1 дел

Журнал за математичка хемија

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Весна Андова

Тополошки индекси кај нанотубични графови базирани на растојание: 2 дел

Журнал за математичка хемија

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Весна Андова

Боење (по ребра) на лица со единствен максимум

Дискретно применета математика

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Мери Цветковска

Нумеричка анализа на однесувањето на армиранобетонски рамовски конструкции во пожар

компјутери и бетон

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Владимир Трајковиќ

Традиционалните игри во основните школи:Однос помеѓу карактеристиките на личноста на студентите , мотивацијата, искуството и резултатите од учењето

Плос еден

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Владимир Трајковиќ

Искуства на учениците во тек на интеграција на традиционални игри во основно образование

Хрватско списание за образование

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Катерина Здравкова

Учење на синтаксичкото тагирање на македонскиот јазик

КОМСИС

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Соња Филипоска

Подршка на локациски траспарентни сервиси во околина за пресметување на мобилниот раб

Напредни теми од електро и компјутерско инженерство

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Маријана Лазаревска

Определување на пожарната отпорност на ексцентрично оптоварени армиранобетонски столбови со примена на Фази Невронски Мрежи

Сложеност (Копмлексност)

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Маријана Лазаревска

Процена на вредноста на Европскиот пазар на недвижности во примена на вештачки невронски мрежи

Сложеност (Копмлексност)

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Соња Филипоска

Е-учество на младите како столб на одржливите општества

Списание за почисто производство

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Катерина Тројачанец Динева

Пребарување на лонгитудинални МРИ снимки за Алцхајмерова болест со користење на различни временски информации

ИЕЕЕ Акцес

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Моника Симјаноска

Неинвазивен пристап за предикција на крвен притисок од ЕКГ со користење на методи од Машинско учење

Списаније-Сензори

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Мирјана Голомеова

Отстранување на оловни јони од кисели водени раствори и кисели руднички дренажи со примена на зеолитизери и туф

Архивите од заштита на животните средини

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Војо Јованов

Подготовка и карактеризација на заштитна самочистечка ТiО2/ каолин композитна превлека

Конструкциони материали

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Горан Дембоски

Време на поминување на работата во производство на облека

Текстилна индустрија

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Славче Пејоски

Оптимално доделување на моќност и време во безжично напојувани комуникациски мрежи со сегментно линеарен модел за жетва на енергија

ИЕЕЕ Писма за безжични комуникации

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Зоран Хаџи Велков

Оптимална алокација на моќност и време во безжично напојувани комуникациски мрежи со сегментно линеарен модел за жетва не енергија

Писма за бежични комуникации на ИЕЕЕ

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Мишела Темков

Пречистување на бактериска инулиназа со двофазни водени системи

Инженеринг во природните науки

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Зоран Хаџи Велков

Капацитет на безжично напојувани комуникациски системи во канал со Рајсов фединг

Трансакции за комуникации на ИЕЕЕ

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Владимир Мијаковски

Техно-економска анализа на ветерниот парк Богданци во Р. Македонија

Наука за термиката

Технички факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“

   

Роберта Апостолска

Оцена на сеизмичко однесување на хибридни конекции со користење на Гис ориентиран пристап во две нивоа-пример студии

Билтен на земјотресно инженерство

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Виолета Мирчевска Велковска

Решение на сопствени вредности кај лачна брана:АДАД-ИЗИИС совфтвер

Граѓевинар-Хрватски сојуз на градежни инжинери

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Анита Грозданов

Биосорпција на јони на никел во водени раствори со природни и модифицирани лушпи од кикирики рамнотежа и кинетика

Часопис за вода и животна средина

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Игор Јорданов

Влијание на мешавини од хемикалии базирани на азот , фосфор, силициум врз запаливоста, термичките и механичките својства на па 6 композитни влакна

Влакна и полимери

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Зоран Котески

Дали бесплатните интернет технологии и сервиси се иднината на синхронизираното далечинско учење

Турско онлајн списание за далечинско учење

Факултет за информатички и комуникациски технологии, Универзитет „Свети Климент Охридски“

   

Кемал Едип

Развивање на взаемен нумерички модел за симулација на мултифазно тло

Компјутери и геотехника

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Маја Јанкоска

Влијание на варијација на структурата и доработката врз термичките својства на ткаенините

Влакна и текстил во Источна Европа

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Игор Шешо

Можности за подобрување на енергетската ефикасност во индустрискиот сектор со искористување на нискотемпературна топлина

Списание за заштита на животната средина и екологија

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Игор Шешо

Техно-економска и еколошка оптимизација на системите за снабдување со топлинска енергија во урбани средини

Наука за термика

Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Јулијана Бојаџиева

Оцена на хазард и ризик од свлечишта предизвикани од земјотрес-пример студија

Свлечишта

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Киро Мојсов

Ензмиско изварување и белење на памучни фротирани ткаенини-Можност за подобрување на некои физичкохемиски и механички својства на ткаенината

Списание на природни влакна

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Винета Сребренкоска

Механизам на триење кај полимерите и полимерните композити

Македонско списаније за хемија и хемиско инжењерство

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Лихнида Стојановска-Георгиевска

Емпириско истражување на нивото на запознаеност на градежниците во Македонија со концептот зелени градби

Наука за топлински појави

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Влатко Чингоски

Адаптивен метод на конечни елементи базиран на конзервација на магнетното поле со примена кај феромагнетните проблеми

Институт за електротехнички и електронички инжењери- Трансакции кај магнетизмот

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Бранислав Геразов

Моделирање на интонација со употреба на мускулен модел и потрага по совпаѓање со перцептуална оценка

Говорна комуникација

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Даниела Колтовска Нечовска

Креирање на инфраструктура за урбана мобилност: Студија на случај град Скопје

Сообраќај-Сообраќај и транспорт

Технички факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“

   

Зоран Хаџи Велков

Капацитет на двонасочен безжично напојуван комуникациски систем со само-интерференција и цена за процесирање

Трансакции за безжични комуникации на ИЕЕЕ

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

            ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

 

Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Подносител

   

Александар Наумовски

Очекувана пазарна премија за ризик: процена на очекуваните прогнозирани преноси на пазар на акции во земјите во развој

Паноекономија

Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Катерина Тошевска Трпчевска

Докази за Иновациските перформанси во периодот на економско закрепнување во Европа

Иновации: Европско списание за истражување во општествените науки

Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Георги Георгиев

Некои индикатори на дебелина и фитнесот кај младите од Косово и Црна Гора

Меѓународно списание за морфологија

Факултетот за физичко образование , спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Георги Георгиев

Антропометриски телесен состав на младите во Македонија

Меѓународно списание за морфологија

Факултетот за физичко образование , спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Георги Георгиев

Разлики во антропометриските карактеристики, соматотипните компоненти и функционалните способности кај врвни млади фудбалери во Косово според позицијата во екипата

Меѓународно списание за морфологија

Факултетот за физичко образование , спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Илија Христоски

Пристапот на системската динамика при евалуацијата на економските импакти на ИКТ: случајот на Македонија

информациски развој

Економски факултет, Универзитет„Свети Климент Охридски“

   

Милена Пејчиновска

Предности и недостатоци на студенската анкета за оценување на работата на наставниците

Образование

Педагошки факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“

   

Виолета Јанушева

Аналитичкиот прирок во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик

Словенски свет

Педагошки факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“

   

Анета Цекиќ

Интерес групи во Македонија: Почетни проблеми во силна партиска држава

Журнал за јавни работи

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет Свети Кирил и Методиј

   

Билјана Попеска

Имплеметација на Бреин Брејк во училница во Македонија и ефектите врз ставовите за физичката активност во училиштата во Македонија

Меѓународно списание за истражување на околината и јавното здравје

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Снежана Јованова Митковска

Имплеметација на Бреин Брејк во училница во Македонија и ефектите врз ставовите за физичката активност во училиштата во Македонија

Меѓународно списание за истражување на околината и јавното здравје

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Ненад Новковски

Потрошувачката на енергија и скриената економија во Македонија: Причини и одговори

Журнал за моделирање на политики

Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Билјана Петревска

Менаџмент на животната средина : проценка на Македонската хотелска индустрија

Квалитет - влез кон успехот

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Влатко Чингоски

Менаџмент на животната средина: проценка на Македонската хотелска индустрија

Квалитет-Влез кон успехот

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Билјана Петревска

Зачувување на културното богатство на другите: Еврејското културно наследство во Македонските градови

Туристички географии: Меѓународно списание за туристички простор, место и опкружување

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Александар Стојков

членството во Европската унија и странските директни инвестиции: дали постои ендоген ефект на кредибилност?

Списание за бизнис меѓу истокот и западот

Правен факултет „Јунистијан Први“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

   

Оливера Костоска

Блокираниот обид на Македонија за членство во Европската унија: Дали решението е на повидок ?

Романско списание за европски прашања

Економски факултет, Универзитет„Свети Климент Охридски“

   

Билјана Петревска

Енергетски поефикасни хотели:менаџерска перспектива

Економски истражувања

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Влатко Чингоски

Енергетски поефикасни хотели:менаџерска перспектива

Економски истражувања

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Елизабета Митрева

Потребата на анализа на трошоците на квалитет во македонските компании

Меѓународно научно списание Квалитет-пристап до успех

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Елизабета Митрева

Градење на партнерски односи со доставувачите во македонските компании

Меѓународно научно списание Квалитет-пристап до успех

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Елизабета Митрева

Потребата од систем на квалитет во компанија за производство на леб и пецива во Македонија

Меѓународно научно списание Квалитет-пристап до успех

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Елизабета Митрева

Менаџмент со квалитет на контролниот систем во хотелската индустрија во Македонија

научно списание ТЕМ, Технологија во образованието, менаџмент, информатика

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Елизабета Митрева

Мерење на сатисфакцијата на вработените во македонските компании

Научно списание за образовно лидерство, менаџмент

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Елизабета Митрева

Оптимизација на деловни процеси во комапнија за производство на леб и пецива во Македонија

научно списание ТЕМ, Технологија во образованието, менаџмент, информатика

Универзитет „Гоце Делчев“

   

Mарјан Петрески

Дали мајчинството ги објаснува пониските плати за жените во Македонија

Економски истражувања

Универзитет Американ Колеџ- 1000 Скопје

   

Mарјан Петрески

Ново светло врз врската дознаки-сиромаштија-здравје во Македонија

Меѓународна миграција

Универзитет Американ Колеџ- 1000 Скопје

   

Mарјан Петрески

Дали ЦЕФТА ја зголеми трговијата на членките? Докази од проширен сет од веројатно егзогени инструменти

Чешко списание за економија и финансии

Универзитет Американ Колеџ- 1000 Скопје

   

Mарјан Петрески

Јавно обезбедување услуги за подршка на вработувањето на младите кои бараат работа: Ефекти врз неформалноста и платите во екомиите во транзиција

Меѓународно списание за работна сила

Универзитет Американ Колеџ- 1000 Скопје

   

Mарјан Петрески

Дали нерформалното работно искуство на младите ги поклопува нивните перспективи на пазарот на труд во транзициските економии

Преглед на отворени економии

Универзитет Американ Колеџ- 1000 Скопје

   

Виктор Стојкоски

Откривање на екомската комплексност: Интерпретабилен модел за продуктивната структура на економиите

Јавна лабораторија на науките Еден

Македонска академија на науките и уметностите

 

ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ
Бр. Автор Наслов на трудот Списание Подносител
  Марјана Ванева Прагматика на англиските говорни чинови: комплименти користени од македонски ученици Меѓународно списание за англиска лингвистика Универзитет Американ Колеџ- 1000 Скопје
  Елени Бужаровска Реализација на субјект во англискиот јазик на македонските изучувачи Истражување на увојување на втор јазик Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување
3. Со денот на влегување во сила на оваа Решение, престанува да важи Решението 15-229/2 од 17.01.2020 година


Образложение

Согласно член 2 од Правилникот за остварување на правото за еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018) распишан е Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2018 година со бр.15-3480/2 од 18.03.2019 година. До Министерството за образование и наука до 01.09.2019 се доставени вкупно 242 барања од автори за доделување средства за објавен домашен научно-истражувачки труд во меѓународно научно списание со фактор на влијание. Во согласност со член 3 став 1 од Правилникот за остварување на правото на еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средствата платени за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018) доставените барања ги разгледа стручна шест члена комисија формирана од Министерот на Министерството за образование и наука со Решение број 15-13932/1 од 27.11.2019 година и изготви Записник со Предлог-листа до Министерот на Министерството за образование и наука бр.15-229/3 од 10.02.2020 година. Барања кои ги исполнуваат условите согласно конкурсот се 199. Според научни подрачја се финансираат научно-истражувачки трудови од: „Природно-математичко подрачје“-49, научно подрачје на „Медицинските науки и здравје“ -25 „Биотехничко научно подрачје“-40, „Техничко-технолошко научно подрачје“-52, научно подрачје на „Општествените науки“-31 и научно подрачје на „Хуманистичките науки“-2.

Решението за финансирање на прифатени научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година по научни области го донесува Министерот врз основа на конкурсниот услов за распределба на средства за финансирање на објавен домашен научно-истражувачки труд во меѓународно списание со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година, финансискиот план на Министерството за образование и наука за 2020 година и Програмата за научно-истражувачка дејност за 2020 година („Службен весник на РС Македонија“ бр.277/2019).

Според горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение

[ вторник, 18 февруари 2020 ] [ 156 ]

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar