Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / KONKURS për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë s ëVeriut për vitin e studimeve 2021/2022

KONKURS për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë s ëVeriut për vitin e studimeve 2021/2022

 

Në zbatim të nenit 49 paragrafi 1 të Ligjit për Standardet e Studentëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë  s ëVeriut" Nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 dhe 20/19) dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" nr. 124/19, 248/20 dhe 302/20)dhe nenit 2 të Rregullores për llojin e bursave studentore dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut " nr. 258/20 dhe 160/21), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

KONKURS

 për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë s ëVeriut për vitin e studimeve 2021/2022

Ministria e arsimit dhe shkencës për vitin akademik 2021/2022  ndanë bursa për student  të rregullt të regjistruar në studimet universitare të ciklit të parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut,sipas  grupeve të mëposhtme:


a) Grupi i parë - 1,470 bursa për studentët të rregullt nga kategoritë sociale të regjistruara në studime deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut;

b) grupi i dytë:
 - 800 bursa 
(752 bursa për studentë të regjistruar në studimet deridiplomike në ciklin e parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe 48 bursa për studentët e regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë), për studentët për studentët e regjistruar në studimet universitare të ciklit të parë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e arsimit të lartë, të cilët kanë arritur sukses veçanërisht të lartë në mësim nga viti i parë deri në vitin aktual akademik të regjistruar prej të paktën 8.50 dhe të cilët janë regjistruar në fakultete të fushës të shkencave teknike dhe teknologjike (p.sh. inxhinieri mekanike, inxhinieri elektrike, energji, gjeodezi, ndërtim dhe menaxhim uji, metalurgji, miniera, inxhinieri tekstile, etj.), fushë shkencore e shkencave bioteknike (p.sh. mjekësi veterinare, bletari, kultivim frutash, etj.) .) të shkencave mjekësore dhe shëndetësore, dhe për studentët e fakulteteve të fushës shkencore të shkencave shoqërore dhe të fakulteteve të fushës shkencore të shkencave humane të kenë arritur të paktën 9.00 sukses mesatar nga viti i parë deri në vitin akademik të regjistruar aktualisht;

-85 bursa (80 bursa për studentët e regjistruar në studime deridiplomike në ciklin e parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe 5 bursa për studentët e regjistruar në studime deridiplomike në ciklin e parë të universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë), për studentët që kanë arritur sukses veçanërisht të lartë ,për studentët e regjistruar në programet e studimeve në informatikë të cilët arritën sukses mesatar nga I-para deri në vitin e studimeve të regjistruar të paktën me notë mesatare 9.00;

15 bursa për studentë të regjistruar në studime deridiplomike nga cikli i parë i universiteteve publike dhe private, që kanë arritur veçanërisht sukses të lartë në të mësuarit nga e I-para deri në vitin vijues të studimeve të regjistruar më së paku me notë mesatar 8,00 edhe atë për studentë të regjistruar në programet e studimeve në gjuhën maqedonase, letërsi maqedonase dhe letërsi jugosllovene   

c) Grupi i tretë

- 500 bursa (480 bursa për studentë të regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe 20 bursa për studentët e regjistruar në studimet deridiplomike në ciklin e parë të universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë) për studentët e regjistruar në programet studimore në fushën e shkencave natyrore-matematikore, , tekniko- teknologjike, bioteknike dhe / ose shkencat mjekësore nga e I-para deri në vitin aktual akademik të regjistruar të cilët kanë arritur notë mesatare të paktën 7,00.

 

100 bursa për student të regjistruar në studimet deridiplomike të ciklit të parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë) që kanë arritur notë mesatare 7.00 prej I-parës deri në vitin aktual akademik të regjistruar dhe janë të regjistruar në programet studimore në kimi, fizikë dhe matematikë, edhe ate:
-40bursapërstudime të kimisë,
-30 bursapër studime në fizikë,
-30 bursa për studime në matematikë dhe
c) Grupi i katërtë

-30 bursa për studentët e regjistruar në vitin e parë të programeve të studimit në institucionet e arsimit të lartë për arsimin e kudrit  mësimor në edukimin parashkollor, fillor dhe të mesëm.

 

 

I.              KUSHTET PËR NDRJEN E BURSËS STUDENTORE

    

Të drejta për  bursë kanë studentët të regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të studimit në universitetet publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:


             1. të jenë studentë të rregullt;

  
                    2. të mos përsërisë vitin gjatë studimit;

 

                    3. të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucionet  apo kompanitë e tjera;


      4. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.Kriteret për ndarjen e bursave janë:

a) Grupi i parë -
 bursa për studentët e kategorive sociale

1. Suksesi i arritur nga vitet e mëparshme të studimit në 2021/2022 aktual për të gjitha programet e studimit.

2. Për kriterin e mundësive materiale të studentëve dhe familjeve të tyre, merren të ardhurat totale mujore për anëtar të familjes së studentit (pagat mujore neto dhe të ardhurat vjetore në baza të ndryshme të paraqitura në formën e Zyrës së të Ardhurave Publike si aktivitet bujqësor, biznes, të drejta të autorit, lëshim të hapësirës dhe të ardhurave të tjera) në lidhje me pagën mesatare mujore të paguar neto për punonjës në Republikën e Maqedonisë Veriore për tre muajt e fundit të përcaktuar nga Enti Shtetëror i Statistikave. Për ata studentë për të cilët të ardhurat mujore të familjes për anëtar që janë më të larta se 75% të pagës mesatare mujore të paguar neto në Republikën e Maqedonisë Veriore nuk janë marrë pikë dhe mbi këtë bazë do të skualifikohen nga ky grup i bursave.

3. Studentët që deri në moshën 18 vjeç ishin pa prindër dhe kujdes prindëror , studentë që kategorizohen si persona me nevoja të veçanta, studentë - fëmijë të prindit të vetëm, studentë - fëmijë të shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe studentë - fëmijë të shfrytëzuesve shtesë sipas bazës tepricë teknologjike për të cilët të ardhurat totale në familje janë nën pagën minimale neto të vërtetuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut marrin 10 pikë shtesë.
5. Studentët të cilët nuk i kanë kaluar të paktën 80% të provimeve për vitet e kaluara akademike nuk do të rangohen. Për studentët që studiojnë në univerzitetet publike  dhe universitetet private dhe në institucionet e arsimit të lartë, ku numri i përgjithshëm  i provimeve të parapara  për një vit akademik  është më pak se 10 (dhjetë) provime,për kriteret të  kenë kaluar të paktën 80% të provimeve të parapara do të marrin kriteret të  kenë kaluar vetëm dy provime më pak se numri i përgjithshëm i provimeve.

6. Dokumentet e studentëve që fitojnë 0 pikë në bazë të kriterit të mundësive materiale (të paraqitura në pikën 2 të këtij grupi) nuk do të merren parasysh.

7. Studentët që marrin pjesë në Programin për sigurimin e tutorit të nxënësve nga arsimi fillor.

8. Nëse ka më tepër kandidatë të paraqitur me numër të njëjtë të pikave, përparësi kanë kandidatë e regjistruar në vitet më të larta të studimeve.

b) Grupi i dytë - bursa për studentët që kanë arritur sukses veçanërisht të lartë në të mësuarit


1. Suksesi i arritur nga vitet e mëparshme të studimit në vitin aktual 
2021/2022 për të gjitha programet e studimit.

2. Studentët që nuk kanë kaluar të paktën 90% të provimeve të parapara për vitet e mëparshme studimore nuk do të reangohen. Për studentët që studiojnë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e arsimit të lartë, ku numri i provimeve për një vit akademik është më pak se 10 (dhjetë) provime,për kriteret të kenë kaluar të paktën 90% të provimeve ,do të marrin kriteret që kanë kaluar vetëm një provim më pak se numri i përgjithshëm i provimeve.

 

3. Nëse nuk plotësohet kuota me një numër të mjaftueshëm studentësh nga universitetet publike dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe anasjelltas, nëse kuota me një numër të mjaftueshëm studentët nga universitetet private dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë.

4. Studentët që marrin pjesë në Programin për sigurimin e tutorit të nxënësve nga arsimi fillor marrin 10 pikë shtesë.

5. Nëse ka më tepër kandidatë të paraqitur me numër të njëjtë të pikave, përparësi kanë kandidatë e regjistruar në vitet më të larta të studimeve.

 

 

c) Grupi i tretë - bursa për studentët e regjistruar në programet studimore në fushat shkencore të shkencave natyrore-matematikore, tekniko-teknologjike, bioteknike dhe / ose  shkencat  mjekësore

1. Suksesi i arritur nga vitet e mëparshme të studimit në vitin aktual 2021/2022.

2. Studentët që nuk kanë kaluar të paktën 80% të provimeve të parapara për vitet e mëparshme studimore nuk do të rangohen. Për studentët që studiojnë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e arsimit të lartë ku numri i përgjithshëm i provimeve të parapara për një vit studimi është më pak se 10 (dhjetë) provime,për  kriteret  që kanë kaluar të paktën 80% të provimeve të parapara do të marren  kriteret që kanë kaluar vetëm dy provime më pak se numri i përgjithshëm i provimeve.

3. Nëse kuota nuk është e mbushur me numër të mjaftueshëm studentësh nga universitetet publike dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe anasjelltas, nëse kuota nuk plotësohet  me numër të mjaftueshëm studentësh nga universitetet private dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë.

4. Studentët që marrin pjesë në Programin për sigurimin e tutorit të nxënësve nga arsimi fillor marrin 10 pikë shtesë.

5. Nëse ka më tepër kandidatë të paraqitur me numër të njëjtë të pikave, përparësi kanë kandidatë e regjistruar në vitet më të larta të studimeve.

 

 

 

 

ç) Grupi i katërt - bursa për studentë të regjistruar në vitin e parë të programeve të studimit në institucionet e arsimit të lartë për kuadrin - mësimor në edukimin parashkollor, fillor dhe të mesëm:

 

1.    Suksesi në të mësuarit, respektivisht suksesin e arritur në arsimin e mesëm,

2.    Në bazë të përdorimit të një burse për studentët e talentuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

 

II. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Studentët që i plotësojnë kushtet nga konkursi duhet të plotësojnë fletëparaqitje elektronike dhe e bashkëngjisin dokumentacionin përkatës  në 
http://konkursi.mon.gov.mk ndërsa nëse nuk kanë mundësi në formë elektronike të aplikojnë, plotësojnë fletëparaqitje në letër (listë evidentuese) dhe e dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm sipas konkursit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54, Shkup), prej 01.10.2021 deri më 15.10.2021, nga ora 09-15. Dokumentet e nevojshme për dorëzim janë:

1.Lista evidentuese, vetëm për kandidatët që do të aplikojnë në formë të letrës;

2. Vërtetim për semestrin dimëror të rregullt të regjistruar për vitin studimor 2021/2022;

3. Certifikatë për provime të dhëna nga vitet e mëparshme;

4. Formular i verifikuar "UPPI" në formën dhe përmbajtjen e publikuar në portalin e internetit http://konkursi.mon.gov.mk

5. Dokumentet për vërtetimin e kushteve materiale të kandidatit:
- Për antarët e famljes të punusuar të dorëzohen   certifikata të pagës së fituar për muajin shtator 2021, ose në qoftë nuk ka marrë pagë në këtë muaj, të paraqesë një certifikatë të pagës përmbyllëse për këtë vit (për prindërit, kujdestarët, vëllait / motrës të cilët janë të punësuar në institucionet qeveritare dhe publike të paraqesë një certifikatë të pagës të vërtetuar nga një organ i autorizuar, dhe për prindërit, kujdestarët, vëlla / motër që janë të punësuar në firmat private të paraqes një vërtetim  të pagës dhe deklarat e vërtetuar për pranimin e pagës);
- Për anëtarët e familjes së pensionuar duhet çeku i fundit i vlerës së pagës;

- Për prindërit e divorcuar duhet paraqitur dëshmi të divorcit dhe nëse kandidati merr pagë alimentacion, duhet të tregohet vlera e të ardhurave  mujore;
- Për shfrytëzuesit e ndihmës sociale duhet dorëzuar vendimi i fundit ose çekui fundit;
- Për kandidatët me aftësi të kufizuar të paraqesë konstatimin dhe mendimin mbi llojin dhe shkallën e aftësisë së kufizuar të zhvillimit fizik ose mendor dhe nevojave specifike të lëshuara nga institucioni kompetent dhe në përputhje me Rregulloren për vlerësimin e nevojave specifike të personave me zhvillimin fizik apo mendor dhe
- për vëllezërit / motrat e kandidatit, të cilët janë nxënës / studentë të dorëzojnë  vërtetim  nga shkolla ,universiteti  apo  institucioni tjetër.

6. Deklaratë nga kandidati që nuk është përfitues i një burse tjetër , publikuar në internet portal http://konkursi.mon.gov.mk;
7. Deklaratë nga kandidati se dokumentet  që i ka dorëzuar janë të vërteta dhe identike me të dhënat e aplikimit në formë elektronike ,të publikuar në Internet portalin http://konkursi.mon.gov.mk;
8. Deklaratë për  përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale të aplikantit dhe familjen e tij të ngushtë( prindërit, kujdestarët, vëllezërit, motrat), me të cilët aplikanti pranon Ministria e arsimit dhe shkencës në mënyrë zyrtare për të siguruar dokumentet e nevojshme nga institucionet  e caktuara që kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, të publikuara në portalin e internetit http://mon.gov.mk.

9. Fotokopja e indeksit (opsional, nëse studenti posedon).

Kandidatët që aplikojnë për një bursë nga grupi i parë për të paraqitur të gjitha dokumentet (nga nr.1 - 9), ndërsa studentët të cilët aplikojnë për bursa nga grupet e dytë dhe të tretë duhet dorëzuar dokumentet nën numrin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9). Kandidatët nga grupi i katërt dorëzojnë dokumentet me numër rendor 1,2,4,6,7,8,9, si dhe të gjitha dëftesat nga arsimi i mesëm dhe marrëveshje për bursë për nxënës të talentuar përfunduar me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Studentët – tutorë, duhet të dorëzojnë si dëshmi njoftimin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për përfshirjen në Programin për tutorë.


Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mënyrë zyrtare, nëpërputhje të Rregullores mbi formularin e aplikimit për akomodim në konvikte dhe formularin e aplikimit për bursa, me dokumentacionin e nevojshëm ( "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" No.161 / 16), do të sigurojë dokumentet në vijim :

- Certifikatë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike për të ardhurat e realizuara në baza të ndryshme për vitin e kaluar (të ardhurat nga vetëpunësimi, , të ardhurat nga kryerja e aktiviteteve bujqësore, të ardhurave nga pasuria dhe të drejtave pronësore, të ardhura kapitale,  fitimet kapitale, fitimet nga lojërat e fatit dhe të tjera çmime, të ardhura të tjera) për të dy prindërit - kujdestarët, vëllain / motrën e kandidatit individualisht dhe vetë kandidatin;
-status për anëtarët e familjes së ngushtë të kandidatëve, nga Agjencia e punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
-Për vëllaun/ motrën nën 6 vjetë, si dhe çartifikatë  të vdekurve ,për prindin e vdekur nga drejtoria për regjistrim –nga libri amë ;                                                                                                                                                                 - shtetësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut  nga Ministria e Punëve të Brendshme.

IV. KANDIDATAT  NUK  DO TË RANGOHEN NËSE:


 Dokumentacioni i paraqitur është i pakompletuar dhe jo në kohën e duhur.

 

 

V. SHPALLJA E REZULTATEVE

Lista e kandidatëve për ndarjen  e bursës do të shpallet më 15.11.2021 në ueb faqen  e ministrisë.


VI. VLERA E BURSAVE

Vlera e bursës së grupit të parë - bursa për studentët e kategorive sociale është 6.050,00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Vlera e bursës së grupit të dytë - për studentët e regjistruar në studimet universitare nga cikli i parë i universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë, të cilët kanë arritur sukses veçanërisht të lartë në mësim nga viti i parë deri në vitin akademik të regjistruar aktual prej të paktën 8.50 dhe të cilët janë regjistruar në fakultete të fushës të shkencave teknike dhe teknologjike (p.sh. inxhinieri mekanike, inxhinieri elektrike, energji, gjeodezi, ndërtim dhe menaxhim uji, metalurgji, miniera, inxhinieri tekstile, etj.), fushë shkencore e shkencave bioteknike (p.sh. mjekësi veterinare, bletari, kultivim frutash, etj.) .) të shkencave mjekësore dhe shëndetësore, dhe për studentët e fakulteteve të fushës shkencore të shkencave shoqërore dhe të fakulteteve të fushës shkencore të shkencave humane të kenë arritur të paktën 9.00 sukses mesatar nga viti i parë deri në vitin akademik të regjistruar aktualisht është 6,050.00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit studimor.
Vlera e bursës për grupin e dytë - Bursat për studentët që kanë arritur sukses veçanërisht të lartë në mësimin e së paku 9.00 në programet e studimit në informatikë, për studentët e regjistruar në programet e studimit në gjuhën maqedonase, letërsinë maqedonase dhe letërsitë sllave të jugut janë 6,050.00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vit akademik.
Vlera e bursës për grupin të tretë - bursa për studentët e regjistruar në programet e studimeve në fushat shkencore e matematikës, teknike dhe teknologjike, bioteknike dhe / ose shkenca mjekësore është 3.300,00 në muaj për nëntë muaj gjatë vitit akademik.


Vlera e bursës për grup të tretë - Bursat për studentët e regjistruar në programet e studimit në fushat shkencore të shkencave natyrore-matematikore, tekniko-teknologjike, bioteknike dhe / ose mjekësore arrijnë në 6,050.00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit akademik. 

Vlera  e bursave për grupin e katërt - bursa për studentë që janë regjistruar në vitin e parë në programet  e studimeve të institucioneve të arsimit të lartë për kuadrin  mësimdhënës në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm, është 6,050,00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit akademik.


Studenti i cili ka aplikuar në dy ose më shumë grupe të bursave  dhe i ka plotësuar  kushtet për marrjen e bursës do ti ndahet bursë sipas prioritetit që  ka bërë në listën evidentuese.

Bursa ndahen për aq semestra për studime universitare, siç është  parashikuar  në aktin e përgjithshëm të institucionit të arsimit të lartë, pa praktikë të absolventit për studim.

Studentët që  do të marrin bursë do të lidhin  kontratë me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës me të cilën do të rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre reciproke.


Dokumentat e duhura :

1. Listë evidentuese

2. Formularë i verifikuar "UPSP"

3.Deklarata e kandidatit se ai nuk është shfrytëzues i një tjetër burse.
4. Deklarata e kandidatit se dokumentet e dorëzuara janë të vërteta dhe të dhënat janë identike me të dhënat e futura në aplikacionin elektronik
5. Përgatitja e përpunimit dhe përdorimit të të dhënave personale të kandidatit dhe familjes së tij të ngushtë. 

Obligohen të gjithë fituesit e bursave pas publikimit të listës, dhe më së voni deri më 29 janar 2021 ta nënshkruajnë marrëveshjen e bursës me Ministrinë e Arsimit. Të gjithë kandidatët që nuk e respektojnë këtë afat do të konsiderohet se kanë hequr dorë nga bursa.

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar