Zëvendësministri

 

Zëvendësministri

 

Arafat Shabani

Arafat Shabani u emërua si zv. Ministër i Arsimit dhe Shkencës më datë 24 shtator 2020. Gjatë periudhës së mëparshme ishte i angazhuar si professor ordinar në Psikologjinë Arsimore në Universitetin e Evropës Juglindore ku dhe njëherazish ka qenë në detyrën e Dekanit në fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. 
 
I diplomuar në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Fakulteti Filozofik (psikolog i diplomuar) 1995-1999 dhe në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik (Pedagog i diplomuar) 1996-2002. 
 
Gjatë karierës së tij ka qenë i angazhuar si anëtar i organeve profesionale si Alumni i UEJL-së; anëtar i Qendrës së UEJL-së për Udhëheqje Profesionale; Anëtar i komisioneve të ekspertëve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës; Bashkëpunëtor i organizatave think tank. 
 
Pozicionet profesionale në karierën Akademike: 
 
• Dekani i UEJL - Tetovë 
 
• Prodekani në UEJL - Tetovë 
 
• Profesor në UEJL - Tetovë 
 
• Këshilltar Profesional i Zëvendës Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë Veriore për Çështjet Evropiane 
 
• Profesor në UT - Tetovë 
 
• Profesor në Universitetin FAMA në Prishtinë 
 
• Profesor në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Pedagogjik 
 
• Qendra për Udhëheqje Profesionale - UEJL-President 
 
• Instituti për Demokraci dhe Zhvillim – Zv. President 
 
Publikues i më tepër se 50 artikujve shkencor, diskutimeve, seminarëve, dhe prezantimeve të ndryshme shkencore. 
 
Si rezultat i angazhimeve në fushën Shkencore dhe Akademike është njohës i katër gjuhëve; Gjuha Shqipe; Gjuha Maqedone; Gjuha Angleze; Gjuha Turke; 
 
 
 
Lindi në vitin 1976.