Misioni dhe Vizioni

 

Misioni dhe Vizioni

 

MISIONI: Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka mision ta zhvillojë arsimin dhe sistemin edukativo- arsimor në Republikën e Maqedonisë, ta zhvillojë shkencën, arritjet shkencore dhe inovacionet përmes aplikimit të parimeve të cilësisë, ekonomizimit, përgjegjësisë qytetare dhe të lidhshmërisë me tregun e punës. Me zbatimin e këtyre parimeve do të mundësohet edhe pjesëmarrje e barabartë në Republikën e Maqedonisë në proceset integruese Evropiane arsimore, ekonomike dhe politike.


VIZIONI: Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka vizion t’i promovojë vlerat dhe bazat në arsim cilësor dhe shkencë si çelës për përmirësimin e cilësisë të jetës në mbarë shoqërinë.

[ 632 ]