Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Стипендии / Rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave të studentëve për vitin akademik 2023-2024

Rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave të studentëve për vitin akademik 2023-2024

 

Rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave të studentëve për vitin akademik 2023-2024

 

Secili përfitues i bursës e shkarkon dhe plotëson në TRE kopje të  marrëveshjes  për bursën përkatëse dhe së bashku me  kopje të llorgarisë rrjedhëse , e dorëzon në MASH, drejtpërdrejtë përmes  arkivit të ministrisë (marrveshjet  mund t`i dorëzoj edhe personi tjetër në emër të përfituesit të bursës) ose me postë  - dërgesë me rekomandim  kthyese në adresën rr."Shën Kirili dhe Metodi" Bul.54, 1000 Shkup) nga data 02.01.2024 deri më 18.01.2024.

 

 

Kandidatët e refuzuar do të kenë mundësi për kundërshtim që nga dita e marrjes së aktvendimit nga  MASH, në të cilën  do të shënohet  arsyeja se për çfarë nuk është pranuar aplikimi, luten të gjithë kandidatët të mos i dorëzojnë kundërshtimet para se ti pranojnë vendimet për refuzim.

 

Për çfarë do lloj njoftimi dhe mbështetje shtesë, kontaktet e punonjësve  të Sektorit për standardin e nxënësëve dhe të studentëve , si dhe të gjithë punonjësitë të tjerë të MASH-it, janë të publikuara  në këtë link.

  Прва група - стипендии за редовни студенти од социјални категории
 Договор за стипендија од (Прва Група -социјална категорија)
 Договор за стипендија за (Втора Група) талентирани студенти
 Втора група - стипендии за студенти со висок просек (државни универзитети)
 Втора група - стипендии за студенти со висок просек (приватни универзитети)
 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Информатика
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (државни универзитети)
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (приватни универзитети)
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија
 Договор - Историја на Уметност, Археологија,Ликовна Уметност, Етнологија и Антропологија
  Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по хемија
 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Хемија
 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Физика
 Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по физика
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по математика
 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Математика
 Договор за стипендија за студенти запишани студиски програми по македонски јазик,македонска книжевност и јужнословенски книжевност
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности
 Стипендии за студенти запишани на студиски програми од областа на земјоделските, ветеринарните и шумарските науки
 Договор за стипендија од земјоделските, ветеринарните и шумарските науки
 Договор за стипендии - Трета група технички науки
  Трета група - приватни универзитети
  Трета група - државни универзитети
  Стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
 Договор за стипендија за Четврта група (Наставен Кадар)
 

Стипендии

Back to top
Close Offcanvas Sidebar