Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Është miratuar Udhërrëfyesi për infrastrukturën kërkimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Është miratuar Udhërrëfyesi për infrastrukturën kërkimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

 

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) Regional Cooperation Council) miratoi  "Asistencë Teknike për Krijimin e Udhërrëfyesve të Infrastrukturave Kërkimore në Ballkanin Perëndimor" si pjesë e përpjekjeve të RCC për të mbështetur lëvizshmërinë e studiuesve dhe për të forcuar bashkëpunimin kërkimor duke ndihmuar në hartimin rajonal të infrastrukturave kërkimore. Me ndihmën teknike u përfshinë  Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Republikë e Maqedonisë së Veriut, të cilat shprehën interes për këtë lloj mbështetjeje, e cila është edhe një nga kërkesat e rajonit nga Komisioni Europian.

 

Në fazën fillestare, ekipi i ekspertëve analizoi politikat ekzistuese të kërkimit dhe inovacionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut me theks të veçantë në reformat aktuale në sektorin e kërkimit shkencor përmes rishikimit të strategjive ekzistuese dhe dokumenteve të tjera që lidhen me politikat e hulumtimit dhe inovacionit, statusin rrjedhës të  procesit të zhvillimit të strategjisë për specializimin inteligjent dhe kuadri ligjor për infrastrukturat kërkimore.

 

Në fazën fillestare  iu  është përgjigjur pyetësorit të përbërë nga dy ekspertë të përzgjedhur  dhe janë  dërguan të gjitha dokumentet e kërkuara prej tyre (Ligji për Veprimtarinë Shkencore dhe Kërkimore, Ligji për Veprimtarinë Inovative, Rregulloret që mbulojnë lëndën e shkencës, kërkimit dhe inovacionit,  listë me  universitetet publike dhe private, listën  e instituteve shkencore publike dhe private, baza e laboratorëve etj.

 

Faza tjetër përfshiu   zbatimin e kërkimit dhe grumbullimin  e të dhënave teknike për infrastrukturën kërkimore. Pyetësori iu dorëzua të gjitha universiteteve publike dhe private dhe institucioneve shkencore publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku  u dorëzuan të dhëna kthyese  nga të gjitha palët e interesuara.

 

Faza e fundit rezultoi me zhvillimin e Udhërrëfyesit për infrastrukturën kërkimore për secilën nga katër vendet, duke përfshirë Udhërrëfyesin për infrastrukturën kërkimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në gjuhën angleze dhe i njejti është përkthyer dhe korrigjuar në gjuhën maqedonase.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për zhvillimin e kërkimit shkencor, sistemin e arsimit të lartë dhe zhvillimin teknologjik. Përkundër faktit se universitetet në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të fokusuar më së shumti në arsim, universitetet janë të angazhuara edhe në aktivitete kërkimore, në të cilat marrin pjesë kryesisht universitetet publike. Nga gjithsej 62 laboratorë/institute kërkimore që iu përgjigjën pyetësorit, 20 kanë pajisje kërkimore kapitale me vlerë mbi 50,000 euro. Sa i përket  universiteteve publike, pajisjet e kërkimit kapital janë të vendosura kryesisht në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Instituti për Kompozita moderne dhe Robotikë në Prilep është i vetmi institucion privat hulumtues që posedon pajisje kapitale kërkimore.

 

 

Dokumenti gjithëpërfshirës Udhërrëfyesi për infrastrukturën kërkimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut paraqet potencialin ekzistues kërkimor të Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë që të vendosen parimet për zhvillimin e ardhshëm të infrastrukturës kërkimore dhe të propozohen rekomandime për forcimin e sektorit kërkimor dhe social. zhvillimin në tërësi.

Duke marrë parasysh numrin e vogël të infrastrukturave të mëdha kërkimore relevante ndërkombëtare, anëtare e të cilave është Republika e Maqedonisë së Veriut, infrastruktura kërkimore në këtë dokument i referohet objekteve dhe pajisjeve kërkimore në kuadër të institucioneve kërkimore (universiteteve dhe instituteve kërkimore) qëllimi i të cilave është të ofrojnë kushte themelore për aktivitetet kërkimore 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar