Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Shpallje publike për punë për asistent të KPT

Shpallje publike për punë për asistent të KPT

 

Instrumenti i Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA

Tvining projekti "Mbështetje e mëtutjeshme për implementimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve"

Nr. Ref.: MK IPA 17 SO 01 21

ka nevojë për angazhimin e

Asistentit të këshilltarit të përhershëm i tvining(asistent KPT)

Tvining Projekti "Mbështetje e mëtejshme për zbatimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve" është projekt i përbashkët ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Lituanisë, i përfaqësuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Arsimit , Shkencës dhe Sportit të Republikës së Lituanisë.

Qëllimi kryesor i projektit, i cili është i implementuar nga  konsorciumi i institucioneve shtetërore përkatëse nga Lituania, Franca dhe Sllovenia, është forcim shtesë dhe operacionalizim i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), me qëllim që të rritet punësimi, mobiliteti dhe integrimi social i punëtorëve dhe nxënësve.

Projekti kërkon AsistentKëshilltartviningtëPërhershëm (AsistentKPT) aktivitetet e tëcilitpërfshijnëmbështetjen e KPT nëkoordinimindhemenaxhimin e projektittëtvining. Projekti filloi më 1 tetor 2021 dhe do të zgjasë 27 muaj.

Asistenti KPT do të punësohet me orar të plotë me një kontratë shërbimi dhe do të jetë i vendosur në Shkup. Personat që kanë pasur ndonjë marrëveshje angazhimi me administratën shtetërore në gjashtë muajt e mëparshëm nuk do të merren parasysh për këtë pozicion.

-        Detyrat e AsistentitKPT përfshijnë:

-        AsistencëpërKPT nëzbatimin e përditshëm të projektit;

-        Planifikimi, organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve në lidhje me menaxhimin e zyrës;

-         Marrja e përgjegjësive për zbatimin e punës administrative në lidhje me zbatimin e projektit; Ruajtja e marrëdhënieve të ngushta të punës dhe dialogu me administratën e vendit përfitues;

-        Mirëmbajtja e sistemeve të arkivimit dhe redaktimit të dokumenteve për shkëmbim më të lehtë të informacionit midis pjesëmarrësve të projektit;

-        Marrja e përgjegjësisë për përgatitjen dhe dorëzimin e raporteve të misionit, mbajtjen e shënimeve për orët e punës të përfunduara dhe certifikatat e misionit;

-        Organizimi i seminareve, trajnimeve, takimeve dhe vizitave të tjera jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut;

-        Përgatitja e takimeve tremujore të Bordit të Menaxhimit të Projektit, përfshirë përgatitjen e raporteve periodike tremujore;

-         Kryeni funksionin si përkthyes / interpretues kur është e nevojshme.

Asistenti PTS do të zgjidhet në përputhje me kriteret e mëposhtme të përzgjedhjes:

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

:

 Arsimi i lartë i përfunduar në studimet akademike të paktën VII / 1 ose 240 kredite sipas ECTS, do të preferohet nga kandidatët me shkenca politike të përfunduara, shkenca shoqërore, ose ndonjë disiplinë tjetër të rëndësishme për pozicionin;

 Flet rrjedhshëm dhe shkruan gjuhën maqedonase me njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze të shkruar dhe të folur;

 Përvoja praktike në aktivitetet e përditshme që lidhen me mbështetjen dhe interpretimin e përkthimit nga këshilltarët / ekspertët ndërkombëtarë;

 Përvojë e dëshmuar në administrim dhe menaxhim projektesh;

Përvoja e projekteve të financuara nga donatorët ndërkombëtarë, për shembull: projektet e financuara nga BE, të tilla si projektet e tviningut, do të jenë një avantazh;

 Aftësi të shkëlqyera kompjuterike (MS Word, Excel, Internet, etj.);

 Aftësi të shkëlqyera organizative;

Aftësitëshkëlqyerandërnjerëzoredhekomunikuese.

Kandidatëtduhettëdërgojnë CV -në e tyre (në formatin Europass) me një letër motivuese në gjuhën angleze në indrija.askeloviciene@esf.lt me ​​titull e subjektit "RTA Assistant" deri më 22 tetor 2021. Kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

 

Dokumentetqëdot`i bashkëngjiten versionit të skanuar si pjesë e aplikacionit:

- Diplomë / certifikatëpërarsimin e lartëtëstudimeveakademiketëpaktën VII / 1 ose 240 kredisipas EKTS, përparësidiplomë / certifikatënëshkencatpolitike, shkencat shoqërore, ose ndonjë disiplinë tjetër të rëndësishme për pozicionin; ;

-          Certifikatë e pranuar ndërkombëtare për njohje të gjuhës (nëse është i zbatueshëm);

-          Rekomandime nga punëdhënësi/it e mëparshëm (nëse është i zbatueshëm).

 

 

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar