Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / KONKURS PËR KOMPENSIMIN E MJETEVE TË PAGUARA PËR PUBLIKIMIN E PUNIMEVE SHKENCORE PËR VITIN 2020

KONKURS PËR KOMPENSIMIN E MJETEVE TË PAGUARA PËR PUBLIKIMIN E PUNIMEVE SHKENCORE PËR VITIN 2020

 

Në bazë të nenit 57 paragrafi 1 alineja 3 të Ligjit për veprimtari  kërkimore- shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16 ), neni 5 paragrafi (1) të  Rregullores për realizimin e së drejtës për shpërblim të njëhershëm për publikimin  e punimit shkencor dhe për kompensimin e mjeteve të paguara për publikimin e punimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut " nr. 102/18) si dhe Aktvendimi për shpalljen e Konkursit për shpenzimin e mjeteve të paguara për publikimin e punimeve shkencore për vitin 2020 nr. 15-493/1 më datë 12.01.2021  Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall 

 

KONKURS PËR KOMPENSIMIN E MJETEVE TË PAGUARA PËR PUBLIKIMIN E PUNIMEVE SHKENCORE PËR VITIN 2020

 

 

            1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall Konkurs për kompensimin e mjeteve të paguara për publikimin e punimeve shkencore në revista me faktor të ndikimit, të referuara në bazat e Web of Science ose  Scopus nga mësuesit dhe bashkëpunëtorët e zgjedhur në institucionet shkencore të/ arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: autorët).  

2. Autorët që kanë paguar mjetet për publikimin e punimit në revistë të indeksuar në bazat e Web of Science ose Scopus paraqesin kërkesë për kompensim të mjeteve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës më së voni një vit nga dita e publikimit të punimit.

3. Dokumentet e nevojshme për kërkesën e mjeteve të paguara për publikimin e punimeve shkencore janë:

            -  Kërkesë të plotësuar, 

            - kopje nga punimi i publikuar nga autor vendor në revista referuar në bazat Web of Science или Scopus;

            - kopje nga faqja e revistës ku është shënuar titulli, vitin dhe numri i revistës, këshilli editorial dhe botuesi i revistës në të cilën është publikuar punimi;

            - certifikata e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të autorit/autorëve

            -    vërtetim për zgjedhje të titullit mësimor, bashkëpunuese ose shkencore.

- kopje të faturës, respektivisht fletëpagesë për shtypjen e punimit, e parashtruar nga ana e subjektit për kryerjen e veprimtarisë kërkimore- shkencore.

- deklaratë e autorëve të punimit për shpërndarjen e përqindjes së mjeteve të paguara për publikimin e punimit dhe

            - Deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale

           

            4. Konkursi publik zgjat deri më 15 Mars të vitit 2021. Kërkesa jo në kohë ose e pakompletuar nuk do të merret parasysh.

5. Mjetet financiare për këtë qëllim do të sigurohen me mjetet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

6. Kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues i nevojshëm për konkursin mund të merret në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ose në ueb faqen e internetit të Ministrisë ( www.mon.gov.mk).

 

Dokumentet në bazë të njoftimit dorëzohen me shenjëKompensimi i mjeteve të paguara për publikimin e punimeve shkencoretë dorëzohen në adresën ose në arkivin e:

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Rr.Shën Kirili dhe Metodijnr.54 1000 Shkup

Informata shtesë për Kompensim të mjeteve të paguara për publikimin e punimeve shkencore mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Personin kontaktues: Aleksandar Petrov telefoni  02/3140-189 dhe

e-maili: aleksandar.petrov@mon.gov.mk, zyra 1405

dhe Olga Dukovska Atov telefoni  02/3140-185 dhe

e-maili: оlga.dukovska@mon.gov.mk, zyra 1410

[ Friday, January 15, 2021 ] [ 1 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar