Politika për kualitet

 

Politika për kualitet

 

MISIONI: Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka mision ta zhvillojë arsimin dhe sistemin edukativo- arsimor në Republikën e Maqedonisë, ta zhvillojë shkencën, arritjet shkencore dhe inovacionet përmes aplikimit të parimeve të cilësisë, ekonomizimit, përgjegjësisë qytetare dhe të lidhshmërisë me tregun e punës. Me zbatimin e këtyre parimeve do të mundësohet edhe pjesëmarrje e barabartë në Republikën e Maqedonisë në proceset integruese Evropiane arsimore, ekonomike dhe politike.


VIZIONI: Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka vizion t’i promovojë vlerat dhe bazat në arsim cilësor dhe shkencë si çelës për përmirësimin e cilësisë të jetës në mbarë shoqërinë.

 

 Ministria e Arsimit dhe Shkencës përcakton dhe vepron në realizimin e qëllimeve të cilësisë, në pajtim me postulatet themelore në vijim:


-Aspirimi për ngritjen e cilësisë së institucioneve arsimore dhe shkencore dhe ndërtim të mekanizmave për veprimin e tyre efektiv dhe efikas
-Zbatimi i të gjitha ndryshimeve pozitive në sferën arsimore dhe shkencore me qëllim të ulet papunësia dhe të gjenerohen kuadro cilësore

-Forcim dhe përparim në bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit dhe shkencës

- Ngritja e nivelit të arsimit tek të rinjtë me theks të veçantë në rritjen e cilësisë së njohurive të tyre

-Mbështetja e barazisë arsimore, respektivisht arsimim për të gjithë qytetarët

-Zbatimi i konceptit për mësim dhe trajnim gjatë gjithë jetës
-Vendosja e lidhjes dinamike me tregun e punës dhe nevojat e ekonomisë

-Promovimi i shkrim leximit informatikë  si një nga kompetencat kryesore për rritjen e efikasitetit të sistemit arsimor
-Përmirësimi i vazhdueshëm i Sistemit për Menaxhimin e Cilësisë përmes përmirësimit të rregullt të proceseve, me qëllim që të plotësimin e kërkesave të palëve tona të interesuara dhe kërkesat e sistemit për cilësi.

-Mbajtja e ekipit të personelit të kualifikimit të lartë dhe të motivuar, mbajmë llogari për ruajtjen e ambientit të këndshëm krijues, me çka çdo ekzekutues është i vetëdijshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre në lidhje me plotësimin e kërkesave të shfrytëzuesve të shërbimeve dhe prosperiteti i Ministrisë

-Zbatimi i procesit të hyrjes në krijimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për udhëheqjen me cilësi përmes identifikimit, planifikimit, prezantimit, kontrollit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të të gjitha proceseve që kanë ndikim mbi cilësinë e shërbimeve të Ministrisë.

[ Wednesday, March 6, 2019 ] [ 533 ]