Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / AKTVENDIM për zgjatjen e afatit të KONKURSI për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar të regjistruar me nr. e Ark.26-503 /1 publikuar më 10.03.2023

AKTVENDIM për zgjatjen e afatit të KONKURSI për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar të regjistruar me nr. e Ark.26-503 /1 publikuar më 10.03.2023

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 2 nga Ligji për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011) dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/2019 dhe 110/2019), neni 12 paragrafi 3 dhe neni 14 paragrafi 1 i Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/2008, 99/2009, 83/ 2010, 36 / 2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 dhe 21/2018), Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik,solli  në vijim ;

                                                       

                                                                                              AKTVENDIM

 

për zgjatjen e afatit të KONKURSI

për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar të regjistruar me nr. e Ark.26-503 /1  publikuar më 10.03.2023

 

1.      Afati i dorëzimit të dorëshkrimeve për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar VAZHDON deri më 31.05.2023.

2.       Ofertat për tekste shkollore  që nuk do të dorëzohen brenda afatit të caktuar, do të skualifikohen.

3.      Aktvendimi është pjesë përbërëse e Konkursit për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar të regjistruar me nr. Ark 26-503 /1  publikuar më  10.03.2023.

         4. Aktvendimi hyn në fuqi menjëherë dhe  e njëjta do të publikohet në ueb faqen e internetit të ministrisë dhe në media.

 

 

 

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar