Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / THIRRJE PUBLIKE TË PËRSËRITUR për mësimdhënësit e shkollave ​​fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës -mentor

THIRRJE PUBLIKE TË PËRSËRITUR për mësimdhënësit e shkollave ​​fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës -mentor

 

THIRRJE PUBLIKE TË PËRSËRITUR  për  mësimdhënësit e  shkollave  ​​fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës -mentor

 

Në bazë të nenit 33 paragrafit (2) të Ligjit për Mësimdhënësit dhe Bashkëpunëtorët Profesional në Shkollat Fillore dhe të Mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon

THIRRJE PUBLIKE TË PËRSËRITUR

për  mësimdhënësit e  shkollave  ​​fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës -mentor

1. Thirrja publike publikohet në përputhje me nenin 33 paragrafin (2) të Ligjit për Mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional në shkollat ​​fillore dhe të mesme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 161/19), dhe në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për dhënien e pëlqimit për miratimin e Aktvendimit për përcaktimin e numrit të mësimdhënësve në shkollat ​​fillore të cilët mund të fitojnë titullin mësimdhënës-mentor për secilën komunë dhe komunë të qytetit të Shkupit, për  vitin fiskal viti 2021 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 313/20) dhe Aktvendimi për përcaktimin e numrit të mësimdhënësve në shkollat ​​fillore të cilët mund të fitojnë titullin mësimdhënës-mentor për secilën komunë dhe komunë në Qytetin e Shkup, për vitin fiskal 2021 nr. 18-15212/1 të datës 28.12.2020.

 

2. Numri i mësimdhënësve që mund të fitojnë titullin mësimdhënës-mentor në shkollat ​​fillore në secilën komunë dhe komunë të Qytetit të Shkupit, përcaktohet edhe atë:

Numri rendor

Komuna

Shkolla Fillore

Numri i caktuar i mësimdhënësve

Gjithsej

1.

Manastir

Enti për rehabilitimin e fëmijëve me shikim, dëgjim, fjalë dhe zë të dëmtuar dhe probleme të tjera në zhvillim Koço Racin - Manastir.

1

 

 

 

 

 

1

2.

Dollnen

SHFK "Peco Daskallot" - f. Dollnen

1

 

 

 

SHFK "Liria" - fshati Zhitoshë

1

 

 

 

SHFK  "Mirçe Acev" - f. Llazhan

1

 

 

 

ShFK"Ismail Qemali" -  f. Kostinc

1

 

 

 

SHFK"Pere Toshev" - f. Dupjaçan

1

 

 

 

SHFK "Ali Fethi Okjar" - f. Debreshtë

1

 

 

 

SHFK "Gjorçe Petrov" - f. Ropotovë

1

 

 

 

 

 

7

3.

Krivogashtan

SHFK "Jonçe Smugreski" - f.Obërshan

1

 

 

 

 

 

1

4.

Mogillë

SHFK "Koço Racin" - f. Ivanjevci

1

 

 

 

 

 

1

5.

Radovish

SHFK "Orce Nikollov" - f. Injevë

1

 

 

 

SHFK "Kosta Racin" - f. Podaresh

1

 

 

 

SHFK "Kirili dhe  Metodi" - Fshati Rahovicë

1

 

 

 

 

 

3

6.

Resnjë

SHFK "Dimitar Vllahov" - Fshati Lubojnë

1

 

 

 

SHFK "Sllavejko Arsov" - f. Podmoçan

1

 

 

 

SHFK "Braqa Milladinovci" - f. Carev Dvor

1

 

 

 

 

 

3

7.

Sveti Nikollë

SHFK  "Goce Dellçev" - Sveti Nikollë

1

 

 

 

 

 

1

8.

Staro Nagoriçan

SHFK "Svetozar Markoviç"

1

 

 

 

SHFK "Hristijan Karposh" - f. Mllado Nagoriçan

1

 

 

 

SHFK "Hristian Todorovski Karposh" - f.Dragomancë

1

 

 

 

 

 

3

9.

Çair

SHFP,, Idnina" - Çair

1

 

 

 

SHF  për të rritur "Anton Semjonoviç Makarenko" - Çair

1

 

 

 

SHFK  „Tefejuz“

1

 

 

 

SHFK „7 Marsi“

1

 

 

 

SHFK „Imri Elezi“

1

 

 

 

SHFK " Liria"

1

 

 

 

SHFK "Vasil Gllavinov"

1

 

 

 

SHFK  "Kongresi i Manastirit"

1

 

 

 

 

 

8

10.

Çeshinovë Oblleshevë

SHFK "Kliment Ohridski" - f. Obleshevë

1

 

 

 

SHFK "Strasho Pinxhur" - f. Sokollarcë

1

 

 

 

 

 

2

11.

Vrapçishtë

SHFK "Sali  Lisi" - Fshati Dobridoll

1

 

 

 

SHFK  "Naim Frashëri" - f. Negotinë

1

 

 

 

 

 

2

12.

Gjorçe Petrov

SHFK "Strasho Pinxhur" - Novosellski Pat

1

 

 

 

SHFK "Gjorçe Petrov"

1

 

 

 

SHFK  "Dimitar Pop Georgiev-Berovski"

1

 

 

 

 

 

3

13.

Kisella Vodë

SHFK  „Kuzman Shapkarev“

1

 

 

 

SHFK „Partenija Zografski“

1

 

 

 

SHFP  Dr.  Zllatan Stremec

1

 

 

 

SHFKRajko Zhinzifov

1

 

 

 

 

 

4

14.

Kërçovë

SHFK "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" - f. Sërbicë

1

 

 

 

SHFK  "Faik Konica" - f. Greshnicë

1

 

 

 

SHFK  "Millto Gura" - f.Strellcë

1

 

 

 

 

 

3

15.

Likovë

SHFK "Kulltura" - f. Matejç

1

 

 

 

SHFK „5 - Oktomvri “

1

 

 

 

SHFK "Anton Zako Çajupi" - f. Hotël

1

 

 

 

SHFK "Faik Konicë" - f. Sllupçan

1

 

 

 

SHFK  "Rilindja" - f. Llojan

1

 

 

 

SHFK "7 Marsi" - f.Opajë

1

 

 

 

 

 

6

16.

Studeniçanë

SHFKAlija Avdoviq“- f.Batincë

1

 

 

 

SHFK „Naim Frashëri”

1

 

 

 

SHFK "Mustafa Kemal Ataturk" - Koliçan i Poshtëm

1

 

 

 

 

 

3

17.

Koçan

SHFK "Kërste Petkov Misirkov" - f. Orizare

1

 

 

 

SHFK "Malina Popivanova"

1

 

 

 

 

 

2

18.

Ohër

SHFK,,Zhivko Çingo,,  f. Vellgoshtë

1

 

 

 

SHFM „Metodi Patçe“

1

 

 

 

 

 

2

19.

Saraj

SHFK „Bedri Tairi“

1

 

 

 

SHFKIbe Palikuqa“- f.Bojanë

1

 

 

 

SHFKFaik Konica -f.Radushë

1

 

 

 

SHFK Bajram Shabani“- f.Kondovë

1

 

 

 

SHFK  „Drita“- f.Rashçe

1

 

 

 

SHFK Sami Frashëri“- f.Gllumovë

1

 

 

 

SHFK Emin Duraku“- f.Bukoviq

1

 

 

 

 

 

7

20.

Strugë

SHFK "Kliment i Ohrit" - f. Dërsllajcë

1

 

 

 

SHFK Zini Hani“- f.Veleshtë

1

 

 

 

SHFKGoce Dellçev“- f.Jabllanicë

1

 

 

 

SHFK „Edinstvo“- f.Oktisë

1

 

 

 

SHFKAshim Agushi“- f.Radolishtë

1

 

 

 

SHFK Murat Llabunishti “-f.Llabunishtë

1

 

 

 

 

 

6

21.

Bogdancë

SHFKKirilli dhe Metodi“- f.Stojakovë

1

 

 

 

 

 

1

22.

Bërvenicë

SHFKKosta Racin“- f.Bërvenicë

1

 

 

 

 

 

1

23.

Vinicë

SHFK Nikolla Parapunovf.Dragobrashtë

1

 

 

 

SHFK „Sllavço Stojmenski“

1

 

 

 

 

 

2

24.

Gjevgjeli

SHFK "Shën Kliment i Ohrit" - f. Miravcë

1

 

 

 

SHFK „Kërste Misirkov“

1

 

 

 

SHFK „Vllado Kantarxhiev“

1

 

 

 

SHFKM „Vaso Karajanov“

1

 

 

 

 

 

4

25.

Gostivar

SHFK „Lirija“- f.Vrutok

1

 

 

 

SHFKFaik Konica“- f.Debreshë

1

 

 

 

SHFK „Goce Dellçev“

1

 

 

 

SHFK „Ismail Qemali“

1

 

 

 

SHFK „Përparimi“- f.Çegranë

1

 

 

 

SHFK „Forinë“

1

 

 

 

SHFK „Çajlë“

1

 

 

 

SHFK "Gjon Buzuku" - f. Sërbinovë

1

 

 

 

SHFKM „Enver Stafai”

1

 

 

 

 

 

9

26.

Dibër

SHFK "Riste Ristevski" f. Kostovrastë i Poshtëm

1

 

 

 

SHFK „Said Najdeni“

1

 

 

 

 

 

2

27.

Jegunovcë

SHFK „Shemshevë“ f.Shemshevë

1

 

 

 

SHFKSimçe Nastovskif.Vratnicë

1

 

 

 

 

 

2

28.

Karposh

SHFK "Avram Pisevski-Bardovcë"

1

 

 

 

SHFK „Vojdan Çernodrinski“

1

 

 

 

 

 

2

29.

Mavrovë dhe Rostushë

SHFKHajan Selmani“- f. Rostushë

1

 

 

 

SHFK "Bllazhe Koneski" - f. Skidrinjë

1

 

 

 

 

 

2

30.

Haraçinë

SHFKBajram Shabanif.Grushinë

1

 

 

 

SHFK „Gjergj Kastrioti Skenderbeu“

1

 

 

 

 

 

2

31.

Bogovinjë

SHFKSami Frashëri“- f.Pirok

1

 

 

 

SHFK  "Dervish Cara" - f. Pallçishtë e Poshtme

1

 

 

 

SHFK  „Lirija“ -f. Zherovjanë

1

 

 

 

SHFK  Abdyl Frashëri“ -f. Bogovinjë

1

 

 

 

SHFK  Sabedin Bajrami“ -f. Kamjanë

1

 

 

 

SHFK „11 Tetori“ -f.Urviç

1

 

 

 

 

 

6

32.

Kavadarë

SHFMB „Llazo Micev-Ralle“

1

 

 

 

SHFKDimka Angelot Gaberot“ -f.Vatashë

1

 

 

 

 

 

2

33.

Kumanovë

SHFKM „Pançe Peshev“

1

 

 

 

SHFK „11 Tetori“

1

 

 

 

SHFKKarposh“- f.Umin Doll

1

 

 

 

SHFK „Bajram Shabani“

1

 

 

 

SHFK „Naim Frashëri“

1

 

 

 

SHFKVera Kotorka“- f.Klleçovcë

1

 

 

 

SHFKJeronim De Rada“- f.Çerkez

1

 

 

 

SHFKBraqa Ribar“- f.Tabanovcë

1

 

 

 

SHFK „Vuk Karaxhiq“

1

 

 

 

SHFKMagdalena Antova“- f.Karposh

1

 

 

 

 

 

10

34.

Petrovec

SHFK Bratstvo-Edinstvof.Konjare e Mesme

1

 

 

 

SHFK „Koço Racin“

1

 

 

 

 

 

2

35.

Pllasnicë

SHFK "Mustafa Kemal Ataturk"

1

 

 

 

SHFKJunus Emre“ -f.Lisiçanë

1

 

 

 

 

 

2

36.

Prilep

SHFK "Strasho Pinxhur" - f.  Konjari i Vogël

1

 

 

 

SHFK Kirili dhe Metodi“ -f. Kanatllarcë

1

 

 

 

SHFK "Krume Vollnaroski" - f. Topolçanë

1

 

 

 

SHFKM „Ordan Mihajlloski -Ocka“

1

 

 

 

 

 

4

37.

Çuçer Sandevë

SHFKMihall Grameno“- f.Brezë

1

 

 

 

 

 

1

38.

Shuto Orizarë

SHFKBraqa Ramiz Hamid“ -Shuto Orizarë

1

 

 

 

 

 

1

39.

Bosillovë

SHFK "Shën Kirili dhe Metodi" - f. Illovicë

1

 

 

 

SHFKBoris Trajkovski“- f. Monospitovë

1

 

 

 

 

 

2

40.

Vasillevë

SHFK  Atanas Nivaçinski“ -f. Mahallë e Re

1

 

 

 

 

 

1

41.

Vevçanë

SHFKStrasho Pinxhur“- f. Vevçanë

1

 

 

 

 

 

1

42.

Gradsko

SHFK „Dame Gruev“

1

 

 

 

 

 

1

43.

Zhelinë

SHFK Ibrahim Temo“- f. Strimnicë

1

 

 

 

SHFK „Rametulla Ameti“

1

 

 

 

SHFKPashko Vasa“- f.Grupçin

1

 

 

 

 

 

3

44.

Ilinden

SHFKBraqa Milladinovci“ -f.Milladinovcë

1

 

 

 

SHFKRisto Kërlle“- f.Kadinë

1

 

 

 

 

 

2

45.

Novo Sellë

SHFKVideo Podgorec“ -f.Koleshinë

1

 

 

 

SHFK „Manush Turnovski“

1

 

 

 

SHFR „Shën Kliment I Ohrit”

1

 

 

 

 

 

3

46.

Tearcë

SHFKEkrem Çabejf.Sllatinë

1

 

 

 

SHFK  Ismail Qemalif.Nerashtë

1

 

 

 

SHFK „Asdreni“ f.Gllogj

1

 

 

 

 

 

3

47.

Tetovë

SHFKGj.K.Skenderbeu“- f.Poroj

1

 

 

 

SHFKRexhep Voka“- f.Shipkovicë

1

 

 

 

 

 

2

48.

Çashkë

SHFK „Todor Janev“

1

 

 

 

SHFK Lirija“ -f.Jabollçishtë e Epërme

1

 

 

 

 

 

2

49.

Butel

SHFKGoce Dellçev“- f.Lubancë

1

 

 

 

 

 

1

50.

Gazi Babë

SHFK „Njegosh“- f.Jurumlerë

1

 

 

 

 

 

1

51.

Demir Hisar

SHFK  Braqa Milladinovci f.Zhvan

1

 

 

 

SHFK Dame Gruev“- f.Smilevë

1

 

 

 

 

 

2

52.

Makedonska Kamenicë

SHFK  Shën Kirili dhe Metodi 

1

 

 

 

 

 

1

53.

Rosoman

SHFK  „Pere Toshev“ 

1

 

 

 

 

 

1

54.

Strumicë

SHFKM „Boro Xhoni“

1

 

 

 

SHFK  Goce Dellçev“- f.Velusë

1

 

 

 

SHFK  Shën Kirili dhe Metodi“- f.Dabilë

1

 

 

 

SHFK  „Nikolla Vapcarov“

1

 

 

 

SHFK  ,,Dame Gruev“- f.Kuklish

1

 

 

 

SHFK  Geras Cunev“- f.Prosenikovë

1

 

 

 

 

 

6

55.

Qendër

SHFK „Johan Hajnrih Pestalloci“

1

 

 

 

 

 

1

56.

Dellçevë

SHFKVanço Përke

1

 

 

 

 

 

1

 

3. Mësimdhënësi mund të parashtrojë kërkesë për avancim në titullin mësimdhënës -mentor nëse:

- ka të paktën shtatë vjet përvojë pune si mësimdhënës

- është i punësuar me kohë t pacaktuar dhe

- plotëson standardet profesionale për mësimdhënës - mentor.

 

4. Kërkesa për avancim në titullin mësimdhënës-mentor dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, përmes aplikacionit elektronik në ueb faqen e Ministrisë në linkun në vijim www.karierenrazvoj.mon.gov.mk.

5. Formulari i kërkesës nga pika 4 plotësohet në aplikacionin elektronik në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës www.karierenrazvoj.mon.gov.mk dhe përmban këto të dhëna:

- emri dhe mbiemri i dhe kontakt nr i aplikantit;

- shkolla në të cilën punon dhe komuna;

- vendin e punës ku është i punësuar me kohë të pacaktuar pune (dëshmi : Aktvendimi/at për caktimin e vendit të punës);

- titullin për të cilin ai aplikon;

- përvojën e punës (dëshmi: raport nga Fondi për Aigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për përvojën e punës së mësimdhënësit);

 - lloji i arsimit të fituar (dëshmi: diplomë ose certifikatë e arsimit të kryer përkatës ose kopje e noterizuar);

- trajnime, konferenca shkencore-profesionale, kongrese, simpoziume, autorësi, pjesëmarrje në aktivitete për përmirësimin e mësimdhënies dhe çmime e mirënjohje; 

- praktikë profesionale për kompetencat e fituara.

 

6. Parashtruesi i kërkesës bashkangjet dëshmi përkatëse në formë elektronike  në aplikacionin elektroni www.karierenrazvoj.mon.gov.mk në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për të dhënat nga pika 5 alinea 3,5,6,7 dhe 8.

 

7. Nëse kërkesa nga pika 5 është dorëzuar pa dokumentacionin e plotë, parashtruesi i kërkesës  njoftohet dhe është  i detyruar të kompletojë dokumentacionin në afat prej  shtatë ditëve nga dita e marrjes së njoftimit.

 

8. Parashtrimi i kërkesës për avancim në titullin mësimdhënës-mentor bëhet jo më vonë se 20.02.2023. Çdo kërkesë e parashtruar  pas kësaj date nuk do të merret parasysh dhe nuk do të shqyrtohet.

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar