Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Thirrje publike për recensentët e dorëshkrimeve të teksteve shkollore

Thirrje publike për recensentët e dorëshkrimeve të teksteve shkollore

 

Thirrje  publike për recensentët e dorëshkrimeve të teksteve shkollore

 

Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për Tekstet Shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/ 12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18), drejtori i Shërbimit Pedagogjik. Shpall  :

Thirrje  publike

për recensentët e dorëshkrimeve të teksteve shkollore


1. Porositësi : Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, Rruga Shën Kirili dhe Metodi, nr. 54-Shkup.

2. Shpallet  Thirrje Publike  për recensentët e dorëshkrimeve për tekstet shkollore në lëndët : Gjuha maqedonase për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar

- Gjuha Shqipe për klasën III në arsimin fillor nëntë vjeçar

- Gjuha turke për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar

- Gjuha serbe për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar,

- Gjuha boshnjake për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar

- Matematika për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar

Shkenca natyrore për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar

- Shoqëria për klasën III në arsimin fillor nëntëvjeçar

3. Recesentët të cilët kanë aplikuar  duhet ti plotësojnë këto  kushte:

- të jenë mësimdhënës  nga fakultetet e mësimdhënies për lëndën mësimore për të cilin është dedikuar  teksti shkollor dhe së paku 10 vjet përvojë pune në mësimdhënie dhe

- të jenë mësimdhënës  të shkollës fillore ,përkatës  për lëndën për të cilën është dedikuar  teksti shkollor  dhe së paku me 10 vjet përvojë pune në  mësimdhënie

Kandidatët e interesuar në aplikim duhet të dorëzojnë:

-vërtetim ose diplomë për arsimin e përfunduar përkatës, origjinal ose  i autorizuar  me vulë të noterit  (kandidatët që kanë kryer arsimin jashtë vendit janë të detyruar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar  nga Republika e Maqedonisë së Veriut),

- deklaratë se i plotësojnë kushtet sipas nenit 11 të Ligjit për Tekstet Shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm.

- çertifikatë për përvojë pune të lëshuar nga APRMV.

 

4. Recesentët të cilët kanë aplikuar    i  plotësosojnë kushtet  nga pika 3, mundë të dorëzojnë :

Për kandidatët e arsimit fillor

• dëshmi për titullin e fituar mësimdhënës -mentor,

  shpërblime të fituara si mentor i  nxënësit në garat shtetërore të organizuara nga shoqatat e akredituara të mësimdhënësve në shkollat fillore dhe garat ndërkombëtare në të cilat marrin pjesë së paku 10 shtete,

   suksesi  mesatar së paku 8 prej gjyqtarëve të ciklit të parë

• diploma/certifikata për avancimin  profesional të mësimdhënësve

  përmes programeve të akredituara për  trajnim, projekteve të miratuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Për kandidatët e arsimit të lartë

·         Autor ose pjesëmarrës në përgatitjen e tekstit shkollor  ose kapitullit

·         Autor ose bashkautor i punimeve shkencore të publikuara  në revista ndërkombëtare

·         Pjesëmarrje në  simpozium duke prezentuar  punim shkencor

·          Angazhimi si konsulent në veprimtarin  e aplikimit

5. Çertifikatat/verifikimet\1, si dhe dokumentet nga pika 4 nuk janë kusht për pranimin e aplikimit, por recesentët do të vlerësohen si shtesë në përputhje me kriteret e pikëzimit për recensentët të cilët kanë aplikuar që i plotësojnë kushtet nga pika 4 paragrafi 1. dhe kriteret e pikëzimit për recensentët të cilët kanë aplikuar  që i plotësojnë kushtet nga pika 4 paragrafi 2, gjatë renditjes së tyre në listën e recensuesve të përzgjedhur.

Aplikimi mund të shkarkohet nga linku www.mon.gov.mk në vijim ose mund të merret në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimin Pedagogjik ,rr. Kiril dhe Metodi nr. 54, Shkup.

Aplikimi i plotësuar në mënyrë të rregullt së bashku me të gjithë dokumentacionin dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës-Shërbimit Pedagogjik, ,rr. Kiril dhe Metodi nr. 54, Shkup..

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 30.01.2023 
Aplikimet e pakompletuara dhe  nuk janë të dorëzuara  me  kohë,  nuk do të merren parasysh.

 

 

[ Friday, December 30, 2022 ] [ 1 ]

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar