Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Njoftim për ndarjen e bursave në universitetet shtetërore në Republikën e Bullgarisë

Njoftim për ndarjen e bursave në universitetet shtetërore në Republikën e Bullgarisë

 

 

Në përputhje me Programin për bashkëpunim në fushën e arsimit dhe shkencës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeveria e Republikës së Bullgarisë  nënshkruar më 22.03.2022, Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Shkup njofton për mundësinë e marrjes së bursave për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut në universitetet shtetërore në Republikën e Bullgarisë, si vijon:

 

-        4(katër) bursa për studime të rregullta deridiplomike dhe të magjistraturës,me përjashtim të studimeve në mjekësi, art dhe sport;

-        5 (pesë) bursa për studime të pjesërishme,një semestrale deridiplomike ose studime të magjistraturës, me përjashtim    studimeve  në mjekësi, art dhe sport;

-        Bursa deri në 27 muaj për trajnime-magjistraturë/specializime me kohëzgjatje individuale nga 2 deri në 9 muaj.;

-        3 (tre) bursa për studime të doktoratës.

Pala bullgare fituesve të bursës do t`iu  sigurojë:

-        Bursë mujore në vlerë    përcaktuar sipas  legjislacioni të vendit nikoqir;

-        Të drejtë për përdorimin  e mensave dhe konvikteve për studentë në kushte të njëjta sikurse  për studentët vendas, si dhe sigurimin shëndetësor gjatë  kohëzgjatjes së  studimeve;

-        Shkollimin për studentët dhe doktorantët.

Kushtet për kandidatët

1.Të jenë shtetas maqedonas;

2.Të kenë dhënë provimin e maturës shtetërore;

3.Të kenë sukses mesatar prej të paktën 4.50 (për kandidatët për studime të doktoratës) dhe sukses mesatar prej të paktën 8.50 për kandidatët e tjerë;

4.Të posedojnë  nostrifikimin e diplomës nëse ka përfunduar studimet jashtë vendit me sukses ekujvalentë  siç është shënuar në pikën 3;

5.Kandidatët për studime të magjistraturës të mos jenë më të vjetër se  30 vjeç  në ditën e parashtrimit të aplikimit;

6. Kandidatët për studime të doktoratës, të mos jenë më të vjetër se 35 vjeç në ditën e parashtrimit të aplikimit;

7.Kandidatët për studime të doktoratës dhe kandidatët për trajnim/specializim të magjistraturës të kenë lidhur  kontakt me institucionin nikoqir në lidhje me mundësinë e studimit.

8. Të mos jenë shfrytëzues të ndonjë  burse tjetër.

 

Kandidatët nga Republika e Maqedonisë së Veriut  informatat e nevojshëm për institucionet bullgare të arsimit të lartë do ti gjejnë në ueb faqen në vazhdim:: https://rvu.nacid.bg

 

Sistemi i vlerësimit të institucioneve bullgare të arsimit të lartë  gjendet në  ueb faqen në vazhdim: https://rsvu.mon.bg

 

Kandidatët më pas duhet të zgjedhin fakultetin dhe fushat shkencore që dëshirojnë të studiojnë dhe të plotësojnë dokumentet në vazhdim:

Dokumentacioni i detyrueshëm:

-        Formulari për aplikim 

-        kopje për përfundimin e arsimit të mesëm;

-        vërtetim për provimin e dhënë të maturës;

-        kopje e diplomës së universitetit;

-        vërtetim për provimet e dhëna deri në datën e aplikimit, të dhëna për ecurinë e studimeve; Vërtetim për miratim nga institucioni amë  për qëndrim një semestral në institucionin nikoqir  (për studentët që aplikojnë për studime me kohë të pjesshme);

-        kandidatët për studime të doktoratës dhe trajnime/specializime të magjistraturës të dorëzojnë kopje nga  kontakti i krijuar me institucionin nikoqir në lidhje me mundësinë e studimit në fushën e dëshiruar.;

-        certifikatë shëndetësore;

-        dy fotografi  (madhësia e pasaportës);

-        dëshmi për nënshtetësi;

-        deklaratë se kandidati nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër;

-        deklaratë se kandidatit pajtohet  që Ministria e Arsimit dhe Shkencës t`i shfrytëzoj  dhe t`i përpunojë të dhënat e tij personale në lidhje me pjesëmarrjen në thirrjen për ndarjen e bursave;

-        deklaratë se kandidati

 

 (а)informohet për natyrën preliminare të përzgjedhjes nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut,se pala nikoqire ka të drejtë të vendosë kushte shtesë dhe se vendimi përfundimtar për ndarjen e bursave i takon palës nikoqire;

 (b)të sigurojë vetë shpenzimet e udhëtimit, pasaportës, bagazhit personal dhe sigurimit;

 (c)pas kthimit, do të dorëzojë raport të shkurtër për programin e realizuar studimor dhe kushtet e qëndrimit në vendin nikoqir në Njësinë për bashkëpunim ndërkombëtar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Republikën e  Maqedonisë së Veriut.

 

Kandidatët të cilët  dokumentacionin e detyrueshëm e  dorëzojnë  jo të plotë dhe  pas përfundimit të afatit nuk do të  merren parasysh.

Nëse kandidatët dorëzojnë pjesë të dokumentacionit të mëposhtëm, do të kenë përparësi në përzgjedhjen paraleminare  për  bursë të ndarë nga pala bullgare

 

-        kandidati mund të dorëzojë  dokument për marrjen e vendit të parë, të dytë ose të tretë në garë kombëtar ose ndërkombëtar (nga shoqatat e akredituara të mësimdhënësve  për organizimin e garave për nxënësit e arsimit të mesëm) në fushën për të cilën aplikon për bursë;(nëse posedon);

-        kandidati mund të dorëzojë referenca (letra rekomanduese )nga fusha përkatëse për të cilën aplikon;(nëse posedon)

-        kandidatët për studime të doktoratës; kandidatët për studime deridiplomike një semestrale me kohë të pjesshme dhe kandidatët për trajnim/specializime të magjistraturës mund të dorëzojnë certifikatë në gjuhën angleze nga institucioni nikoqir  për pranimin e studentit në programin studimor. (Kjo certifikatë duhet të përmbajë emrin dhe mbiemrin e studentit, emrin e institucionit të arsimit të lartë/fakultetit dhe programin studimor ku ai/ajo do të studiojë, periudhën e studimit); (nëse posedon);

-        Vërtetim për nivelin e njohjes së gjuhës së huaj në të cilën zhvillohet mësimi (TOEFL, IELTS, ose ekuivalentë e tyre) ose vërtetim për nivelin e njohjes së gjuhës së studimit në institucionin nikoqir.;

-        biografi (CV) dhe letër motivuese ;

-        pjesëmarrje në punimet shkencore të botuara (nëse posedon);

 

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është 10.08.2021.

 

Përzgjedhja preliminare realizohet nga

komisioni pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës sipas kritereve të mëposhtme; lartësia  e suksesit mesatar, cilësia e dokumentacionit, shkalla e motivimit, komunikimi, informormimi për programin në vendin nikoqir, realizimi i ardhshëm.

 

Nëse është e nevojshme, komisioni pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ka të drejtë të organizojë intervistë me kandidatët, për kohën dhe vendin e intervistës, kandidatët do të njoftohen pas përfundimit të afatit për parashtrimin  e dokumentacionit.

Personi kontaktues për bursat për  studim në Bullgari është Angel Apostollov.

Numri i telefonit : +359 2 424 11 25,

е-mail: a.apostolov@mon.bg

 

Personi kontaktues në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës është Aleksandar Tutnovski

 

е-mail: bilaterala@mon.gov.mk

 

Aplikacioni i plotësuar së bashku me dokumentacionin duhet të dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, në adresën:

 

rr. „Shën Kirili dhe Metodi “, nr.54, 1000 Shkup,

 

Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar në arsim dhe shkencë

 

Dokumentacioni i njëjtë në formë të skanuar (PDF) duhet të dërgohet në e-mail adresën  elektronike në vijim: bilaterala@mon.gov.mk

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

KUMTESE
8/9/2022
Back to top
Close Offcanvas Sidebar