Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e grupeve të autorëve për pergatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për klasën IV dhe V në arsimin fillor nëntëvjeçar

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e grupeve të autorëve për pergatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për klasën IV dhe V në arsimin fillor nëntëvjeçar

 

Në bazë të nenit 17-a paragrafi 1 të Ligjit për  tekste  shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 , 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18) MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – Shërbimi Pedagogjik, shpall.

                       THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK

për formimin e grupeve  të autorëve për pergatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për klasën IV dhe V në arsimin fillor nëntëvjeçar

 

      Ekipet e autorëve do të formohen për lëndët mësimore në vazhdim

 

 

TITULLI  I LËNDËS

 

1.

Gjuhë maqedonase për nxënësit e bashkësive tjera  për klasën e IV në arsimin fillor nëntëvjeçar

 

2.

Gjuhë Maqedonase për klasën e V në arsimin fillor nëntëvjeçar

3.

Gjuhë maqedonase për nxënësit e bashkësive tjera për klasën e V në arsimin fillor nëntëvjeçar

4.

Gjuhë dhe kultura  e serbëve (zgjedhore) për klasën e 5-të në arsimin fillor nëntëvjeçar

 

 

Grupet e Autorëve të  interesuar është e nevojshme të dorëzojnë  fletëparaqitje  për grup të autorëve deri te  arkivi i   Shërbimit Pedagogjik - Rruga Shën Kirili dhe Metodi 54 - Shkup, deri më 15 qershor 2022. (aplikacioni).

 

 

 Fletëparaqitjes autorët  nga grupet e autorëve janë të obliguar ti bashkangjesin  :

 

- çertifikatë ose diplomë për arsimin  përkatës të përfunduar  , në origjinal ose të  noterizuar (autorët që kanë përfunduar arsimin jashtë vendit duhet të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar nga Republika e Maqedonisë Veriore),

- Deklaratë se i plotësojnë kushtet në përputhje me nenin 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se do të lidh  marëveshje  vetëm me ekipet e autorëve , dorëshkrimet e të cilave për tekste shkollore  janë miratuar me vendim të Komisionit Kombëtar për tekstet  shkollore  të arsimit fillor dhe të mesëm.

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar