Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e II të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e II të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

 

Në bazë të Nenit 17-a paragrafi 1 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm („Gazeta zyrtare e RMV„ nr.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18), MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – Shërbimi Pedagogjik, shpall:

 

 

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK

 për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e II të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

 

Ekipet e autorëve do të formohen për lëndët mësimore në vijim:

 

 

EMRI I LËNDËS

 

1.

Petrografia për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për gjeologji dhe miniera

 

2.

Shpimi i thellë për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për gjeologji dhe miniera

 

3.

Përgatitja metalurgjike për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA Profilet arsimore dhe kualifikimet:  Teknik metalurgjik

4.

Teknika e ngrohjes për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA Profilet arsimore dhe kualifikimet:  Teknik metalurgjik

 

5.

Furrat metalurgjike për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA Profilet arsimore dhe kualifikimet:  Teknik metalurgjik

 

6.

Prodhimi pirometalurgjik i metaleve dhe legurëve për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik metalurgjik

 

7.

Vizatim dhe pikturë për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik dizajner për arkitekturë të brendshme

 

8.

Gjeodezi për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik gjeodezik

 

9.

Bazat gjeodezike për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik gjeodezik

 

10.

Komunikimi grafik dhe gjeodezik për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik gjeodezik

 

11.

Teknologjia e matjes gjeodezike për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik gjeodezik

 

12.

Aplikim i softuerit gjeodezik për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik gjeodezik

 

13.

Projektim me ndihmën kompjuterike për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIMTARI DHE GJEODEZI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik arkitektonik dhe Teknik dizajner për arkitekturë të brendshme

 

14.

Libërlidhja për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: GRAFIKE/GRAFIKA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik grafik

 

15.

Makinat e printimir për vitin e II,  SEKTORI/PROFESIONI: GRAFIKE/GRAFIKA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik grafik

 

16.

Redaktimi teknik i publikimive për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: GRAFIKE/GRAFIKA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Grafik redaktor-dizajnues

 

17.

Tipografia për vitin e II, SEKTORI/PROFESIONI: GRAFIKE/GRAFIKA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Grafik redaktor-dizajnues

 

18.

Punët administrative dhe në zyre për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMIKO-JURIDIKE, TREGTARE / EKONOMIA, E DREJTA DHE TREGTIA  Profilet arsimore dhe kualifikimet:  Teknik për drejtësi

 

19.

E drejta sendore për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMIKO-JURIDIKE, TREGTARE / EKONOMIA, E DREJTA DHE TREGTIA  Profilet arsimore dhe kualifikimet:  Teknik për drejtësi

 

20.

Punët administrative dhe në zyre për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMIKO-JURIDIKE, TREGTARE / EKONOMIA, E DREJTA DHE TREGTIA  Profilet arsimore dhe kualifikimet: Biznes administrator

 

21.

Matjet elektrike për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: ELEKTROTEKNIK / ELEKTROTEKNIKA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion, Elektroteknik dhe Teknik energjetik, Elektroteknik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizëm

 

22.

Bazat e telekomunikacionit për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: ELEKTROTEKNIK / ELEKTROTEKNIKA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

 

23.

Administrimi në praktikën stomatologjike për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Asistent dentar

 

24.

Pajisjet, instrumentet dhe materialet dentare për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Asistent dentar

 

25.

Bazat e kujdesit mjekësor për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Asistent dentar

 

26.

Hyrje në mjekësinë stomatologjike për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Asistent dentar

 

27.

Puna në laboratori dentare për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për dhëmbë

 

28.

Teknologjia dentare për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për dhëmbë

 

29.

Farmakognozia për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik farmaceutik

 

30.

Terapia fizikale për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për fizioterapi

 

31.

Masazha për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për fizioterapi

 

32.

Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për mjekësi, laboratori dhe sanitar

 

33.

Të ushqyerit me dietikë për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Motër mediciale

 

34.

Mekanizmi bujqësor për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI BUJQËSOR-VETERINAR / BUJQËSI, PESHKATARI DHE VETERINARI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për fitomjekësi

 

35.

Vreshtaria dhe prodhimi i pemëve për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI BUJQËSOR-VETERINAR / BUJQËSI, PESHKATARI DHE VETERINARI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për fitomjekësi

 

36.

Mekanizmi bujqësor për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: BUJQËSOR-VETERINAR / BUJQËSI, PESHKATARI DHE VETERINARI Profilet arsimore dhe kualifikimet: Agroteknik, Teknik për agromenaxhim

 

37.

Matja në energjetikë për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: MAKINË/MAKINERIA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik mekanik dhe energjetik

 

38.

Elektroteknika për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: MAKINË/MAKINERIA Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik mekanik për motorë

 

39.

Konstrukcioni i veshjeve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për përpunimin e veshjeve

 

40.

Teknologjia e rrobaqepësisë për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për përpunimin e veshjeve

 

41.

Teknologjia e qepjes për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për përpunimin e veshjeve

 

42.

Vizatimi dhe piktura për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të veshjeve

 

43.

Konstrukcioni dhe modelimi i veshjeve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të veshjeve

 

44.

Përpunim i veshjeve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të veshjeve

 

45.

Vizatimi dhe piktura për vitin e II PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për dizajn të veshjeve

 

46.

Dizajn i veshjeve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për dizajn të veshjeve

 

47.

Kostimografia për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për dizajn të veshjeve

 

48.

Konstrukcioni dhe modelimi i veshjeve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Техничар за дизајн на облека

 

49.

Teknologjia e përpunimit të veshjeve për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për dizajn të veshjeve

 

50.

Dizajn i këpucëve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik këpucësh dhe Teknik për modelim të këpucëve

 

51.

Makina për përpunimin e këpucëve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik këpucësh

 

52.

Teknologjia e përpunimit të pjesës së sipërme të këpucëve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik këpucësh

 

53.

Modelimi i këpucëve për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik këpucësh

 

54.

Vizatimi i këpucëve dhe aksesorëve të modës për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të këpucëve

 

55.

Modelimi i këpucëve dhe aksesorëve prej lëkure për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të këpucëve

 

56.

Makina në industrinë e lëkurës për vitin e II,  PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të këpucëve

 

57.

Teknologjia e përpunimit të këpucëve dhe aksesorëve prej lëkure për vitin e II,   PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për modelim të këpucëve

 

58.

Elementet e konstrukcioneve prej druri për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: PYJOR, PËRPUNIM DRURI/PYLLTARI DHE PËRPUNIM I DRURIT Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për mobilje dhe enterier, Teknik për përpunimin e drurit

 

59.

Teknologjia e përpunimit të mobiljeve dhe enterierit PROFESIONI/SEKTORI: PYJOR, PËRPUNIM DRURI/PYLLTARI DHE PËRPUNIM I DRURIT Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për mobilje dhe enterier

 

60.

Përpunim i drurit në sharrë për vitin e II, PROFESIONI/SEKTORI: PYJOR, PËRPUNIM DRURI/PYLLTARI DHE PËRPUNIM I DRURIT Profilet arsimore dhe kualifikimet: Teknik për përpunimin e drurit

 

61.

Sport dhe aktivitetet sportive për vitin e II, arsim i mesëm profesional katërvjeçar

 

 

Ekipet e interesuara të autorëve duhet të dorëzojnë aplikacionin për ekip autori në Arkivin e Shërbimit Pedagogjik – rr. ,,Sh. Kirili dhe Metodij nr. 54, Shkup, përfundimtarish deri me 15.06.2022 (aplikacioni). 

 

Në aplikim, autorët nga ekipi i autorëve kanë për obligim të dorëzojnë:

-       Vërtetim ose diplomë për arsimin e duhur të përfunduar në formë origjinale ose kopje e verifikuar në noter (autorët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të detyruar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

-       Deklaratë se i plotësojnë kushtet në përputhje me Nenin 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se do të lidhë marrëveshje vetëm me ekipet e autorëve, dorëshkrimet e të cilëve për tekstet shkollore janë miratuar me vendim të Komisionit Kombëtar për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

 

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar