Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / THIRRJE TË PËRSËRITUR PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e I të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

THIRRJE TË PËRSËRITUR PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e I të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

 

Në bazë të Nenit 17-a paragrafi 1 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm („Gazeta zyrtare e RMV„ nr.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18), MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – Shërbimi Pedagogjik, shpall:

 

 

THIRRJE TË PËRSËRITUR PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK

për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e I të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

Ekipet e autorëve do të formohen për lëndët mësimore në vijim:

 

 

EMRI I LËNDËS

 

1.

Tekstil, lëkurë dhe sektore të tjera për vitin e I, SEKTORI/PROFESIONI: TEKSTIL, LËKURË DHE PRODUKTE TË NGJASHME / TEKSTILE-LËKURE: Lëndët e përbashkëta për kualifikimin e profilit arsimor: teknik për përpunimin e veshjeve, teknik për modelimin e veshjeve, teknik për dizajnimin e veshjeve, teknik këpucësh, teknik për modelimin e këpucëve.

 

2.

Bazat e dizajnit për vitin e I, SEKTORI/PROFESIONI: TEKSTIL, LËKURË DHE PRODUKTE TË NGJASHME / TEKSTILE-LËKURE Lëndët për kualifikim të profilit arsimor: Teknik për dizajnimin e veshjeve

3.

Estetika për vitin e I, SEKTORI/PROFESIONI: TEKSTIL, LËKURË DHE PRODUKTE TË NGJASHME / TEKSTILE-LËKURE Lëndët për kualifikim të profilit arsimor: Teknik këpucësh

 

4.

Estetika për vitin e I, SEKTORI/PROFESIONI: TEKSTIL, LËKURË DHE PRODUKTE TË NGJASHME / TEKSTILE-LËKURE Lëndët për kualifikim të profilit arsimor: Teknik për përpunimin e veshjeve

 

5

Higjiena dhe ekologjia për vitin e I, SEKTORI/PROFESIONI: HOTELIERI DHE TURIZËM / HOTELIERIKE-TURISTIKE Lëndët e përbashkëta për kualifikimin e profilit arsimor: teknik hotelierik, teknik hotelierik për turizëm rural, teknik për ngjarje dhe animacione dhe teknik turistik për hotel

 

6.

Materiale elektroteknike për vitin e I, SEKTORI/PROFESIONI: ELEKTROTEKNIKA/ELEKTROTEKNIKA Lëndët e përbashkëta për kualifikimin e profilit arsimor: elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion, elektroteknik dhe teknik energjetik, elektroteknik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizimin

 

7.

Shërbimet personale dhe sektorë të tjerë të kualifikimit për vitin e I SEKTORI/PROFESIONI: SHËRBIMET PERSONALE Lëndët e përbashkëta për kualifikimin e profilit arsimor:  teknik për optikën e syve, teknik për përkujdesin kozmetik dhe të bukurisë

 

8.

Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe të punës për vitin e I SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIKE Lëndët e përbashkëta për kualifikimin e profilit arsimor: teknik për gjeologji dhe miniera dhe teknik metalurgjik

 

9.

Fizika për vitin e I  (profesioni elektroteknik, profesioni ndërtimor-gjeodezi, profesioni grafik, profesioni kimiko-teknologjik, shërbimet personale, profesioni mekanik, profesioni i trafikut, profesioni i pylltarisë dhe përpunimit të drurit, profesioni shëndetësor, profesioni bujqësoro-veterinare) arsimi i mesëm profesional katërvjeçar

 

10.

Art figurativ për vitin e I, arsimi i mesëm profesional katërvjeçar

 

 

Ekipet e interesuara të autorëve duhet të dorëzojnë aplikacionin për ekip autori në Arkivin e Shërbimit Pedagogjik – rr. ,,Sh. Kirili dhe Metodij nr. 54, Shkup, përfundimtarish deri me 15.06.2022 (aplikacioni). 

 

Në aplikim, autorët nga ekipi i autorëve kanë për obligim të dorëzojnë:

-       Vërtetim ose diplomë për arsimin e duhur të përfunduar në formë origjinale ose kopje e verifikuar në noter (autorët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të detyruar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

-       Deklaratë se i plotësojnë kushtet në përputhje me Nenin 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se do të lidhë marrëveshje vetëm me ekipet e autorëve, dorëshkrimet e të cilëve për tekstet shkollore janë miratuar me vendim të Komisionit Kombëtar për tekstet shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm.

 

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar