Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurs për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS

Konkurs për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS

 

Programi i Evropës Qëndrore për shkëmbimin në fushën e studimeve universitare

 (CEEPUS-Central European  Exchange Program for University Studies)  shpall:

 

KONKURS

për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS

Republika e Maqedonisë së Veriut si nënshkruese e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Austrisë, Republikës së Bullgarisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Republikës së Kroacisë, Republikës Çeke, Republikës së Hungarisë, Malit të Zi, Republikës së Poloni, Republika e Moldavisë, Rumani, Republika e Serbisë, Republika Sllovake,Republika e Sllovenisë dhe Republika e Kosovës, për promovimin e bashkëpunimit në fushën e arsimit të lartë në korniza të Programit të Evropës Qendrore për shkëmbimin në fushën estudimeveuniversitare (CEEPUSIII -Central European Exchange Program for University Studies), u mundëson institucioneve të arsimit të lartë të participojnë si partnerë të gjithsej 88 rrjetevengafusha të ndryshme.Në kuadër të këtyre rrjeteve, studentët e ciklit të parë, të dytë dhe të tretë dhe profesorët kanë mundësi të aplikojnë për bursa për qëndrim studimor jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në CEEPUS rrjetet të përfshirë janë edhe universitetet  nga vendet e lartpërmendura.

Programi ka për qëllim të promovojë mobilitet të studentëve dhe kuadritmësimor dhe bashkëpunim të programeve të përbashkëta të cilat çojnë në diploma të përbashkëta(Joint degree).

Për vitin akademik 2022/2023 janë të përfshira këto institucione të arsimit të lartë nga Republika e Maqedonisë së Veriut:

 

 

1. Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup përmes këtyre fakulteteve:

           - Fakulteti Filologjik "Bllaze Koneski"

               

                -Fakulteti i Mjeksise;

 

             -Fakulteti i Mjekësisë Veterinare;

 

             -Fakulteti i Makinerisë

Instituti i Inxhinierisë së Prodhimit

- Fakulteti i Shkencave Matematiko- Natyrore

 

Instituti i Kimisë;

Instituti i Etnologjisë dhe Antropologjisë;

Instituti i Gjeografisë;

 

            - Fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit;

 

             -Fakulteti Juridik "Justiniani I parë"

 

           - Fakulteti  Ekonomik,

 

- Fakulteti i Farmacisë,

 

- Fakulteti i Teknologjisë dhe Metalurgjisë,

 

 

 

- Fakultetii Elektroteknikës dhe Teknologjive të Informacionit;

Instituti i Matematikës dhe Fizikës

        

Fakulteti Filozofik;     

                Instituti i Historisë së Artit dhe Arkeologjisë

            - Fakulteti i Ndërtimtarisë

 Катедра за механика и материјали;

                Katedra për mekanikë dhe materiale;

 

 -Fakulteti i ArtitFigurativ:

-Fakulteti i Pyjeve.

           - Fakultetit i Arkitekturës,

- Fakulteti i Shkencave të Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike.

                2. Universiteti “Shën Klimenti i Ohrit” – Manastirpërmes fakulteteve në vijim:

 

           -FakultetiiTeknologjiveInformatikedheKomunikimit - Manastir,

-Fakulteti Juridik  - Kërçovë

-Fakulteti i Turizmit dhe Hotelierisë-Ohër,

-Fakulteti Teknik - Manastir,

-Instituti Hidrobiologjik- Ohër

 

- Fakulteti Tekniko-Teknologjik - Veles.,

- FakultetiEkonomik - Prilep.

Fakulteti i Shkencave Bioteknike - Manastir,

 

 

3. Universiteti “GoceDellçev” – Shtippërmesfakultetevenëvijim:

 

 

- FakultetiiBujqësisë,

 

4. Universiteti Shtetëror i Tetovës - Tetovë përmes  fakulteteve në vijim :

           - Fakulteti i Shkencave Mjekësore,

           - Fakulteti Ekonomik,

            -Факултет за природно-математички науки,-Fakulteti iShkencave Matematiko-Natyrore,

 

-Fakulteti Filozofik,-

-Fakulteti i Kulturës Fizike,

- Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Ushqyerit .

 

5. Universiteti i Shkencave dhe Teknologjive Informatike “Shën Apostul Pavle ” – Ohër

 

-Fakulteti i Sistemeve të Informatikës, vizualizimit, digjitalizimit, teknikës multimediale dheAnimacionit

                                6 .Instituti Euro-Ballkan - Shkup,

 

-Studime të Europës Juglindore

 

                7. Kolegji Amerikan – Shkup

 

- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja,

                        - Fakulteti i Shkencave Politike.

 

8. Fakulteti i Ekonomisë Afariste – Shkup

 

9. Universiteti Ndërkombëtar Sllav "GR Derzhavin" - Sveti Nikollë

 

 - Факултет за безбедно инженерство.- Fakulteti i Sigurimit të Inxhinierisë

 

10. Universiteti Nënë Tereza – Shkup

- Fakulteti i Shkencave Teknike,

- Fakulteti i   Ndërtimitrisëdhe Arkitekturës,

- Fakulteti i Shkencave Informatike,

-Fakulteti i Shkencave Teknologjike.

Mënyra e vetme është aplikimi online në www.ceepus.info

Afatiifunditpëraplikimpërsemestrindimërornëvitinakademik 2022/2023 është 15 qershor 2022, ndërsapërsemestrinverornëvitinakademik 2022/2023 është 31 tetor 2022.

 

 

Për informata më të hollësishme, drejtohuni në Zyrën Kombëtare të CEEPUS-it pranë Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, kontakt telefonin02/3140185 ose e-mail-it: olga.dukovska@mon.gov.mk,.

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

KUMTESE
8/9/2022
Back to top
Close Offcanvas Sidebar