Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurs për pranimin e nxënësve në konviktet publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

Konkurs për pranimin e nxënësve në konviktet publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Në bazë të Nenit 27 të Ligjit për standardin e nxënësve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 64/2018 dhe 20/2019 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 248/2020 dhe 302/2020). Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e pranimit të nxënësve në konviktet publike („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 55/10, 49/11, 50/15, 59/16, dhe 41/17) dhe Rregullorja për mënyrën e ushtrimit të së drejtës së akomodimit në konvikt për nxënësit në Akademinë Sportive nr.20-6066/1 të datës 22.03.2016, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

K O N K U R S

për pranimin e nxënësve në konviktet publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Në vitin shkollor 2022/2023, në konviktet publike për akomodim dhe ushqim do të pranohen nxënësit e shkollave të mesme, edhe atë:

Nr. rendor

KONVIKTI

QYTETI/KOMUNA

 

Numri total i shtretërve*

1

"Mirka Ginova"

Manastir

308

2

“Lazar Lazarevski”

Veles

221

3

“Branko Stanoeviq”

Gostivar

300

4

“Krste P. Misirkov”

Kavadarci

100

5

“Prof. Mijalkoviq”

Kumanovë

120

6

“Mitko Penxhukliski”

Kratovë

33

7

"Boro Menkov"

Kriva Pallankë

60

8

“Sh. Naum Ohridski”

Makedonski Brod

50

9

“Vanço Pitosheski”

Ohër

125

10

“Koço Racin”

Sveti Nikolla

106

11

“Dimitar Vllahov”

Strumica

94

12

“Braqa Milladinovci”

Struga

140

13

“Zdravlo Cvetkovski”

Shkup

410

14

“D-r Pançe Karagjozov”

Shkup

103

15

“Sh. Naum Ohridski”

Shkup

65

16

“Dimitar Vllahov” ЗРО

Shkup

40

17

“Partenija Zografski”

Shkup

210

18

“Iskra”

Shtip

70

 

*Në përputhje me Protokolin për punë në kushte të përballjes me virusin Covid-19, në konviktet publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut , në një dhomë janë akomoduar 50% të nxënësve të kapacitetit total të dhomës dhe të drejtën e akomodimit do ta kenë vetëm nxënësit të cilët kanë mësim me prezencë fizike ose mësim të kombinuar. Nëse gjatë vitit shkollor tejkalohet pandemia dhe krijohen kushte për akomodim me kapacitet të plotë, në konvikt do të akomodohen të gjithë nxënësit që kanë fituar të drejtën e akomodimit përmes Konkursit.

 

 

Përparësi gjatë pranimit në konviktet publike do të kenë nxënësit e regjistruar në vitin e I, II, III ose IV në Shkollën e Mesme Shtetërore Akademia Sportive në Shkup dhe paralelet e kësaj shkolle të shpërndara në qytetet tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

I. KUSHTET PËR PRANIM

Të drejtën e pranimit në konviktet publike e kanë nxënësit të cilët i plotësojnë kushtet në vijim:

1. Të jenë të regjistruar si nxënës të rregullt në arsimin e mesëm për vitin shkollor 2022/2023

2. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

3. Të jenë të regjistruar në planin dhe programin mësimor të cilët nuk janë të përfaqësuara në komunën/rajonin gjegjësisht, qytetin e Shkupit ku nxënësi ka vendbanim të përhershëm

4. Shkolla në të cilën është regjistruar nxënësi të jetë së paku 25 km larg vendbanimit të përhershëm dhe të ketë trasnport publik të organizuar

5. Shkolla në të cilën është regjistruar nxënësi të jetë të paktën 10 km larg vendbanimit të përhershëm dhe nuk ka transport publik të organizuar

 

I. 1.

Të drejtën e pranimit në konviktet publike e kanë nxënësit të regjistruar në Akademinë Sportivenë Shkup, të cilët i plotësojnë kushtet në vijim:

1. Të jenë të regjistruar si nxënës të rregullt në Akademinë Sportivenë Shkupnë vitin shkollor2022/2023

2. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

3. Të jenë me vendbanim të ndryshëm nga vendi ku ndodhet Akademia Sportive edhe nëse në komunën/rajonin ku banon nxënësi nuk realizohet plan mësimor për sport për të cilat studenti është i/e regjistruar.

 

I. 2.

Nxënësit të cilët kanë vendbanim të ndryshëm nga vendi ku ndodhet Akademia Sportive dhe nëse në vendin ku banon nxënësi nuk realizohet plani mësimor për sport për të cilat nxënësi është i/e regjistruar mund të aplikojnë nëse:

- ka nevojë për aftësimin e nxënësit në sportin që e ka zgjedhur, për të cilën dorëzon vërtetim nga Akademia Sportive në të cilën është regjistruar

- nxënësi është anëtar i ekipit kombëtar sportiv në sportin e zgjedhur për të cilin dorëzon vërtetim nga ekipi ndërkombëtar sportiv në të cilin është anëtar dhe/ose

- prindi, gjegjësisht kujdestari gjatë shkollimit të nxënësit ka ndërruar vendbanimin gjegjësisht, vendqëndrimin, për të cilin dorëzon dëshmi përkatëse nga organi kompetent i administratës për të cilat dorëzon dëshmi përkatëse nga organi kompetent i administratës.

 

II. MËNYRA DHE AFATET E APLIKIMIT

Nxënësıt të cilëtaplikojnë për Konkursinduhet të plotësojnë aplikim elektronik në internet portalinhttp://e-uslugi.mon.gov.mkose drejtpërdrejtë të dorëzojnë aplikimin në formë letre deri te konvikti.

Nxënësit mund të aplikojnë për pranim në konvikt duke treguar emrin e konviktit dhe si alternativë të konviktit tjetër duke treguar emrin e konviktit nëse plotësohen të gjitha vendet në dhomën e parë të zgjedhur.

Nxënësit të cilët kanë aplikuar në formë elektronike disa herë, si i vlefshëm do të konsiderohet aplikimi i fundit para dorëzimit të dokumenteve të nevojshme nga Kreu III.

Afati i regjistrimit elektronik të nxënësve të cilët janë regjistruar në vitin e I, II, III, IV fillon nga data 24.06.2022 dhe vazhdon deri më 01.07.2022, ndërsa afati i regjistrimit elektronik të nxënësve të regjistruar në vitin e I fillon nga data 01.07.2022 dhe vazhdon deri më 08.07.2022.

Nxënësit të cilët do të dorëzojnë aplikim në formë letre drejtpërdrejtë në konvikt, e dorëzojnë dokumentacionin e plotë nga data 04.07.2022 deri më 15.07.2022, në konviktin për nxënësit ku kanë aplikuar për akomodim.

Nxënësit me nevoja të veçanta arsimore të cilët akomodohen në konviktet “Iskra,, Shtip, “Partenija Zografski,, Shkup, “Dimitar Vllahov,, Shkup dhe “Sh. Naum Ohridski,, Shkup, nuk plotësojnë aplikim elektronik dhe dokumentacionin e dorëzojnë në konvikitin e nxënësve në të cilin kanë apikuar për akomodim nga data 10.07.2022 deri më 20.07.2022.

Pas publikimit të listave me nxënës të renditur sipas konvikteve, nxënësit kanë të drejtë për kundërshtim në afat prej 3 ditëve i cili i dorëzohet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

Nëse kapacitetet akomoduese në konvikt të caktuar mbeten të paplotësuara, aplikimi elektronik do të jetë aktiv nga data 15.08.2022 deri sa të ketë vende të lira, për të cilat Ministria e Arsimit dhe Shkencës në ueb faqen e saj vazhdimisht do të publikojë listat e nxënësve të pranuar në konviktet.

Ministria e rezervon të drejtën t’i ndryshojë afatet e përmendura dhe mënyrën e aplikimit në rast të vayhdimittë gjendjes të jashtëzakonshme ose shtyrjes së afateve të tjera kyçe nga të cilat varet aplikimi në Konkursin. Të gjitha ndryshimet do të publikohen në ueb faqen e Ministrisë.

 

III. DOKUMENTET E NEVOJSHME

 

1. Kërkesë për akomodim në konvikt

2. Vërtetim nga shkolla e mesme se është nxënës i/e rregullt

3. Kopje të dëftesave për arsimin e përfunduar nga vitet e mëparshme shkollore (nxënësit të cilët regjistrohen për herë të parë në arsimin e mesëm të detyruar,dorëzojnë kopje të dëftesave për klasën e VI, VII, VIII и IX)

4. Deklaratë nga prindi-kujdestari i nxënësit për numrin e anëtarëve të familjes

5. Vërtetime për të gjitha të ardhurat e realizuara të anëtarëve të familjes(vërtetim për pagesën e fundit të neto pagës mujore, çekun e fundit të pensionit ose vendim për realizimin e të drejtës për shfrytëzimin e ndihmës socile), certifikatë për prindin e vdekur, nëse prindërit janë të papunë të dorëzojnë vërtetim nga Agjencia për Punësim nga Komuna kompetente, certifikatë për vëlla/motër(nëse është nxënës/student dorëzohet vërtetim nga shkolla/fakulteti, nëse janë të punësuar dorëzohet vërtetim nga Agjencia për Punësim nga Komuna kompetente, për moshën parashkollore dorëzohet kopje nga certifikata e lindjes.

6. Vërtetim mjekësor nga mjeku am për gjendjen shëndetësore të nxënësit

7. Deklaratë nga prindi-kujdestari i/e nxënësit se ai/ajo do të mbulojë plotësisht shpenzimet për çdo dëm të shkaktuar nga nxënësi, dhe

8. Kopje nga cerifikata për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Dokumentet-formularët e nevojshme  (për pikat 1,4 dhe 7) për pjesëmarrje në Konkursin, kandidatët mund t’i marrin në konviktet publike dhe në faqen zyrtare www.mon.gov.mk ku është shpallur Konkursi.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sipas detyrës, siguron të dhëna për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Ministria e Punëve të Brendshme.

 

III.1

Për nxënësit e rregullt të regjistruar në Akademinë Sportive:

1. Kërkesëpër akomodim në konvikt;

2. Vërtetim nga Akademia Sportive se është nxënës i rregullt (për nxënësit nga viti i dytë, i tretë dhe i katërt nga arsimi i mesëm, ndërsa nxënësit të cilët regjistrohen për herë të parë në Akademinë Sportive, këtë vërtetim do ta dorëzojnë pas regjistrimit në Akademinë Sportive)

3. Deklaratë nga prindi-kujdestari i/e nxënësit se ai/ajo do të mbulojë plotësisht shpenzimet për çdo dëm të shkaktuar nga nxënësi, dhe

4. Dëshmi për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Dokumentet-formularët e nevojshme (për pikat 1 dhe 3) për pjesëmarrje në Konkursin, kandidatët mund t’i marrin në konviktet publike dhe në faqen zyrtare www.mon.gov.mk, ku është shpallur konkursi.

 

 

 

Nxënësit e regjistruar në Akademinë Sportive në Shkuptë cilët aplikojnë në përputhje me pikat  I.2 nga ky konkurs në mënyrë plotësuese dorëzojnë:

1. Vërtetim nga Akademia Sportive se nxënësi ka nevojë për trajnim në sportin e zgjedhur

2. Vërtetim nga ekipi kombëtar sportiv se nxënësi është anëtar, dhe/ose

3. Dëshmi nga organi përkatës së prindi, gjegjësisht kujdestari gjatë shkollimit të nxënësit ka ndërruar vendbanimin gjegjësisht, vendqëndrimin.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sipas detyrës siguron të dhëna për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Ministria e Punëve të Brendshme.

 

IV. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR PRANIM

Mënyra dhe procedura e pranimit të nxënësve në konviktet publike, si dhe kushtet e akomodimit dhe ushqimit janë të rregulluara në pajtim me Ligjin për standardin e nxënësve dhe Rregulloren për mënyrën dhe procedurën e pranimit të nxënësve në konviktet publike.

 

Komisioni i formuar për renditjen dhe pranimin e nxënësve në konvikte i kryen këto detyra

- kontrollon dokumentacionin e dorëzuar nga kandidatët

- përcakton listën e nxënësve të pranuar në konvikte;

- shqyrton ankesat

- përcakton listë përfundimtare të nxënësve të pranuar në konvikte

- për nxënësit e regjistruar në Akademinë Sportivetë kontrollojë nëse në Komunën gjegjësisht rajonin në të cilën banon nxënësi nuk është realizuar plani mësimorpër sportet për të cilat është regjistruar nxënësi.

 

Komisioni e përcakton listën e nxënësve të pranuar në bazë të renditjes së kandidatëve të aplikuar me pikë të llogaritura saktë (me përjashtim të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore dhe nxënësve të Akademisë Sportive), me numrin maksimal të pikëve 100. nga të cilat kandidati mund të arrijë maksimumin 40 pikë për suksesin e përgjithshëm të arritur, të deklaruar në dëftesat e viteve të kaluara shkollore (për nxënësit nga viti I merret suksesi i arritur nga klasa VI, VII, VIII dhe IX),deri në 25 pikë për distancën nga vendbanimi deri në vendin e shkollimit, deri në 10 pikë për sjelljen shembullore të kandidatit nga vitet e mëparshme shkollore, deri në 25 pikë për të ardhurat e realizuara nga familja e ngushtë të kandidatit (pagesae fundit për pagën mujore, pensioni ose ndihma sociale e prindërve-kujdestarë të kandidatit dhe të ngjashme, në raport me pagesën mesatare të neto pagës mujore për punonjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut për tre muajt e fundit të përcaktuar nga Enti Shtetëror i Statistikës);gjatë përgatitjes së renditjes, nuk shënohen nxënësit me nevoja të veçanta të cilët aplikojnë për akomodim në konvikte për fëmijë me nevoja të veçanta, si dhe nxënësit nga Akademia Sportive, sepse të njëjtit kanë përparësi gjatë akomodimit.

 

Lista e nxënësve të pranuar do të publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe në tabelën e shpalljeve në konvikt, më së voni deri më 15.08.2022.
Nxënësit të cilët  do të pranohen për akomodim dhe ushqim në konvikt, ata vetë do të mbulojnë koston e transportit nga-në vendbanimin e tyre të përhershëm.

.

 

Nëse vendet e parapara nga viti i II, viti i III, ose viti i IV-të nuk plotësohen me nxënës të vitit përkatës, ato mund të plotësohen me nxënës nga viti I nëse i plotësojnë kushtet e këtij Konkursi dhe anasjelltas, nëse vendet e parapara nga viti i I nuk mbushen me nxënës, mund të plotësohen me nxënës nga viti II, viti III ose viti IV nëse plotësojnë kushtet e këtij Konkursi.

 

Nëse nuk plotësohen vendet e lira në konviktet publike edhe për arsye ekonomike, Konkursi mbetet i hapur për plotësimin e vendeve të lira me nxënës në përputhje me Rregulloren për mënyrën dhe procedurën e pranimit të nxënësve në konviktet shtetërore(„Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 89/13 dhe 98/13).

 

Shpërngulja e nxënësve të pranuar fillon nga 31.08.2022

 

Dokumentet e nevojshme:
-Kërkesë
-
Deklaratë për numrin e anëtarëve të familjesо
-
Deklaratë për shlyerjen e shpenzimeve

-Deklaratë për pëlqim

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar