Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurs për ndarjen e mjeteve financiare për studiuesit shkencorë vendas për qëndrime studimore jashtë vendit për vitin 2022

Konkurs për ndarjen e mjeteve financiare për studiuesit shkencorë vendas për qëndrime studimore jashtë vendit për vitin 2022

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtarinë kërkimore shkencore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41 / 14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), neni 2 dhe 9 i Rregullores për mënyrën e financimit të organizimit të tubimeve shkencore dhe pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendas në tubime shkencore ndërkombëtare dhe qëndrime studimore jashtë vendit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së  Veriut " Nr. 156/19 dhe Nr. 88/21) si dhe Aktvendimi për shpalljen e Konkursit për ndarjen e mjeteve hulumtuesve shkencorë vendase për qëndrime studimore jashtë vendit për vitin 2022 me  Nr. 15-2605/2 prej 01.03.2022 Ministria i arsimit dhe shkencës shpall :

 

KONKURS

 për ndarjen  e  mjeteve financiare për studiuesit shkencorë vendas për qëndrime studimore jashtë vendit për vitin 2022 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall konkurs publik për ndarjen  e mjeteve financiare  për pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendas për qëndrime studimore jashtë vendit për vitin 2022. 

Të drejtë për të paraqitur kërkesë për ndarjen  e mjeteve financiare  për pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendas për qëndrim studimi jashtë vendit  e kanë subjektet që kryejnë veprimtari kërkimore shkencore: universitetet shtetërore dhe universitetet private - në njësitë e tyre që synojnë shkencën (institutet shkencore) dhe Njësitë e përqendruara në arsimin e bazuar në shkencë (fakultetet), ASHSM, institucionet e pavarura shtetërore të arsimit të lartë, institucionet e pavarura private të arsimit të lartë, institucionet shkencore publike, institucionet shkencore të përziera, institucionet shkencore private dhe studiuesit e pavarur (të regjistruar në Regjistrin e subjekteve për kryerjen e veprimtarisë kërkimoro-shkencore pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës).

Fletëparaqitja  me dokumentacion përcjellës e parashtron   subjekti që kryen veprimtari kërkimore shkencore.

 Dokumentet e duhura  për të aplikuar në Konkurs janë:

fletëparaqitjetë plotësuar (fletëparaqitja mund të shkarkohet nga faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ku është shpallur konkursi ose të ngritet  në Sektorin për Shkencë dhe Inovacion në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës) me nënshkrimin e nënshkruesit të autorizuar dhe vulën e institucionit,e arkivuar  në arkivin e parashtruesit të fletëparaqitjes;

Programi për publikim të  qëndrimit studimor jashtë vendit;

Dëshmi me shkrim nga institucioni se pranon kandidatin për qëndrim studimi jashtë vendit;

pëlqimi nga institucioni ku është i punësuar kandidati për studim jashtë vendit, me nënshkrimin e nënshkruesi të autorizuar dhe vulën e institucionit, të arkivuar në arkivin e aplikantit;

Vërtetim nga subjekti për kryerjen e veprimtarisë kërkimoro-shkencore, se autori nuk ka marrë mjete nga institucioni amë ose ndonjë institucion tjetër etj. Për shpenzimet e udhëtimit për qëndrimin e studimit jashtë vendit;

Vërtetimpër shumën e shpenzimeve të udhëtimit dhe dëshmi  për pagesën e bërë.Nëse kandidati ka përdorur transportin e tij, ministria do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit në shumën prej një biletë kthimi me  transportin publik - klasi ekonomike;;

Vërtetim nga institucioni ku ai banonte se studiuesi  vendas shkencor ka realizuar  qëndrimin e studimit jashtë vendit;

Deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale

Studiuesi  vendas  shkencor është i detyruar të dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me pikën 4 të këtij konkursi. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pa kompletuar nuk do të shqyrtohet .

Mjetet financiare që janë ndarëpër pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendas për qëndrimet studimore jashtë vendit llogariten në varësi të shumës së mjeteve financiare për shpenzimet e udhëtimit dhe mjeteve financiare në  dispozicion të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për vitin aktual.

 

Studiuesit shkencorë vendas të cilët kanë marrë pjesë në qëndrim  studimi jashtë vendit  janë në pajtueshmëri:

 - të regjistrohen (para se të dorëzohet aplikimi) në E-CRIS kombëtar. MK sistem informativ për veprimtari kërkimore në Republikën e Maqedonisë së  Veriut  me profil aktiv dhe të azhurnua Lidhje për E-CRIS.MK: https://e-cris.mk.cobiss.net/public/jqm/cris.aspx?lang=mac&opdescr=home&opt=1 r;

Aplikimet dhe dokumentet e shënuara në pikën 4 të këtij Konkursi duke filluar prej më datë _____________ deri më ___________ dorëzohen në adresën vijuese ose në arkivin e:

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCS

Sektori  i Shkencës dhe Inovacionit

bul „Shën Kirili dhe Metodi ”nr. 54

1000 Shkup

 

Informacione  më të hollësishme për konkursin mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut , personi kontaktues:

 

Rejhane Ismaili, numri i zyrës 1408 ose në telefon 02-3140-183

 

      

                                                                                             

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar