Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / KONKURS për ndarjen e mjeteve, për pjesëmarrje të kërkuesve shkencorë vendor në tubimet shkencore ndërkombëtare për vitin 2022

KONKURS për ndarjen e mjeteve, për pjesëmarrje të kërkuesve shkencorë vendor në tubimet shkencore ndërkombëtare për vitin 2022

 

Бр./Nr.  15-2603/2

Датум/Data 01.03.2022

 

Në bazë të nenit 50 paragrafit 1 dhe nenit 52-a paragrafit 3 të Ligjit për Veprimtari  Kërkimore- Shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16 ),), neni 2 të  Rregullores për mënyrën e financimit të organizimit të tubimeve shkencore dhe pjesëmarrjes së kërkuesve shkencorë vendorë në tubimet shkencore ndërkombëtare dhe qëndrimet studimore  jashtë vendit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut " nr. 156/19 dhe nr. 88/21) si dhe Aktvendimit për  Shpalljen  e Konkursit për ndarjen e mjeteve për pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendorë tubimet shkencore ndërkombëtare për vitin 2022 nr. 15-2603/1 më datë 01.03.2022  Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall :

 

 

        KONKURS

për ndarjen e mjeteve, për pjesëmarrje të  kërkuesve shkencorë vendor në tubimet  shkencore ndërkombëtare për vitin 2022

 

1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall Konkurs publik për ndarjen e mjeteve për pjesëmarrje të  kërkuesve  shkencorë vendor  në tubimet shkencore ndërkombëtare për vitin 2022.

 

2. Të drejtë parashtrimi të kërkesës për ndarjen e mjeteve financiare për pjesëmarrjen e kërkuesve  shkencorë vendor në tubimet shkencore ndërkombëtare kanë subjektet që kryejnë kërkime shkencore: universitete publike dhe universitete private - në njësitë e tyre të orientuar në shkencë (institutet shkencore) dhe në njësi të orientuara në arsim  bazuar në shkencë (fakultete), ASHAM, institucione të pavarura të arsimit të lartë shtetëror, institucione të pavarura private të arsimit të lartë, institucione shkencore publike, institucione shkencore të përziera, institucione shkencore private dhe kërkues të  pavarur ( të regjistrua në Regjistrin e subjekteve për realizimin e veprimtarisë kërkimore - shkencore në kuadër të  Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës  .

 

3. Fletëparaqitje  me dokumentacionin shoqërues e dorëzon  subjekti që kryen veprimtari shkencore-kërkimore

 

4. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim në Konkurs:

 

             ▪  Kërkesë (Kërkesa mund të shkarkohet nga ueb faqja  e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ku është  shpallur Konkursi   ose të merret në  sektorin -  shkencë   dhe inovacion  pranë Ministrisë së Arsimit dh Shkencës)  me nënshkrim të nënshkruesit të autorizuar dhe vulën e institucionit, arkivuar në arkivin e parashtruesit të fletëparaqitjes;    

  • Dëshmi që punimi është pranuar për prezantim me gojë ose me shkrim (poster) nga organizatori i tubimit shkencor ndërkombëtar;
  • Pëlqimi nga institucioni ku kandidati është i punësuar për pjesëmarrje në takimin shkencor ndërkombëtar, me  nënshkrim nga  nënshkrues i autorizuar dhe vula e institucionit, e arkivuar në arkivin e bartësit të fletëparaqitjes;
  • Vërtetim nga subjekti për kryerjen e veprimtarisë kërikimoro-shkencore se autori nuk ka fituar nga një institucioni amë ose institucion tjetër etj., shpenzimet e udhëtimit dhe tarifa e  regjistrimit;
  • Vërtetim për shumën e shpenzimeve të udhëtimit dhe dëshminë  e pagesës. Nëse kandidati ka shfrytëzuar transportin e tij personal atëherë, Ministria do t′i mbulojë shpenzimet e udhëtimit në vlerë të një bilete kthyese për transport publik - klasi ekonomik;
  • Vërtetim nga organizatori se kërkuesi shkencorë vendor ka marrë pjesë në tubimin shkencorë ndërkombëtarë;
  • vërtetim për shumën e tarifës për regjistrim dhe dëshminë e pagesës;
  • abstrakt i punimit shkencor ( linku nga punimi i publikuar );
  • Deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale

 

 

5. Kërkuesi shkencor vendor është i detyruar të dorëzojë dokumentacionin e  kërkuar në përputhje me pikën 4 të këtij Konkursi. Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohet;

 

6. Mjetet e ndara për pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendor në tubimet shkencore ndërkombëtare llogariten sipas shumës së tarifës për regjistrim , shumës së shpenzimeve të udhëtimit dhe mjeteve  në dispozicion  të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për vitin vijues

 

7. Kërkuesit shkencorë vendor të cilët marrin pjesë në tubimet shkencore ndërkombëtare pajtohen :

 

- të regjistrohen (para se të parashtrohet fletëparaqitja ) në sistemin kombëtar E-CRIS.МК për veprimtari kërkimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut me profil aktiv dhe të azhurnuar

- të publikojnë punimin shkencor ( të printuar ose origjinal sipas rregullave të tubimit shkencor ndërkombëtar) para se të parashtrohet fletëparaqitja, në  repozitoriumin e fakultetit amë/ institucionin shkencor/ universitet. Nëse institucioni nuk ka repozitorium, atëherë kërkuesit punimin mund ta publikojnë në ueb platformat tjera  (ResearchGate  etj) ose revista.

 

- punimi gjithashtu duhet të përfshihet në bibliografinë reprezentative ose personale të autorit në sistemin nacional  E-CRIS.МК; Linku për E-CRIS.МК: https://e-cris.mk.cobiss.net/public/jqm/cris.aspx?lang=mac&opdescr=home&opt=1

 

8. Fletëparaqitjet dhe dokumentacioni i  shënuara  në pikën 4 të këtij Konkursi duke filluar nga data 01.03.2022 deri më  25.11.2022, dorëzohen në adresën e mëposhtme ose në arkivin:

                                           

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Sektori -  Shkencë dhe Inovacion
 Bul. "Shën. Qirili dhe Metodi ”nr. 54
 1000 Shkup

Informacionet  më të hollësishme  në lidhje me  Konkursin  mund të merren në Ministrinë e  Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, kontakt personi: Edmond Metaj, zyra numër  1408 ose në numrin e telefonit  02-3140-183

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Kumtesë
6/1/2023
KUMTESË
6/1/2023

6/1/2023
Back to top
Close Offcanvas Sidebar