Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE TË CIKLIT TË TRETË JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE TË CIKLIT TË TRETË JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore ( "Gazeta Zyrtare" nr.58 / 00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), neni 52 i Ligjit për veprimtari kërkimore shkencore ( "Gazeta zyrtare" nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/3, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16) dhe nenit 7 të Rregullores për mënyrën e financimit, krijimin dhe zhvillimin e personelit të kërkimit shkencor ( "Gazeta zyrtare" nr. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15, 140/15 dhe 178/15) dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 166/21),Ministria e Arsimit dhe Shkencës, shpallë

 

KONKURS

PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE TË CIKLIT TË TRETË JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2022/2023 do të ndajë bursa për studime akademike të ciklit të tretë jashtë vendit për studentët e pranuar në studime akademike të ciklit të tretë në njërin  nga dhjetë universitetet e ranguara në të gjitha fushat, që është një nga njëqind universiteteve e ranguara në  fushën e shkencave teknike, arkitekturë, inxhinieri, matematikë, të drejtën ndërkombëtare, ekonomisë dhe financave, fizikë, biologji, kimi dhe gjenetikë, sipas listës së fundit të publikuar të Qendrës universitare të  klasës botërore në  universitetet JIO  Tong të Shangait.

 

I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS:

Të drejtë për bursë ka kadidati i cili i plotëson kushtet në vazhdim:

1. Kandidati pranohet në studimet akademike të ciklit të tretë për herë të parë në vitin e parë të vitit akademik 2022/2023 në një nga dhjetë universitetet më të ranguara në të gjitha fushat, ose një nga 100 universitetet e para në fushën e shkencave teknike, arkitekturës, ndërtimit, matematikës, të drejtës ndërkombëtare në fushën e shkencave teknike, arkitekturës, ndërtimit, matematikës, të drejtës ndërkombëtare, ekonomisë dhe financave, fizikës, biologjisë, kimisë dhe gjenetikës; , sipas listës së fundit të publikuar të Qendrës universitare të  klasës botërore në  universitetet JIO  Tong të Shangait.

2. Kandidati të ketë të përfunduar ciklin e dytë të studimeve akademike universitare, kohëzgjatja e përgjithshme e të cilave me ciklin e parë nuk është më i shkurtër se pesë vjet dhe ka arritur sukses mesatar të paktën me notë 8.5 për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve ose për të patur diplomë të vlefshme në studimet akademike nga cikëli i dytë i fituar jashtë vendit me  arritje mesatare të barabartë së paku me notë 8.50;

3. Kandidati duhet të ketë botuar të paktën 3 (tre) punime kërkimore-shkencore në tri vitet e fundit, në revista shkencore ndërkombëtare ose në botime shkencore ndërkombëtare në fushën shkencore në të cilën ka të bëjë me studimet e doktoraturës;

4. Kandidati duhet të ketë certifikatë të njohurive aktive në gjuhe të huaj (TOEFL, IELTS, DELFT ose ekuivalent i tyre në fushën përkatëse të gjuhës), përveç kandidatëve që kanë përfunduar arsimin e mëparshëm akademik në gjuhën e mësimit;

5. Të ketë së paku 2 (2) vjet përvojë pune në kërkimin shkencor në institucionin e arsimit të lartë ose në ekonomi, në detyrat e punës që kanë të bëjnë me fushën shkencore të studimeve në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve;

6. Të ketë të paktën 2 rekomandime nga profesorët e universitetit;

, ose punëdhënësi (nëse është i punësuar);

7. Të mos ketë përfituar bursë nga një ofrues tjetër;

8. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

9. Kandidatët që aplikojnë për studime të doktoraturës nuk duhet të jenë më të vjetër se 35 vjet.

 

II. DOKUMENTET E DUHURA:

•   Paraqitja

• Certifikatë nga Universiteti (Fakulteti / Instituti), dmth., Shkolla e doktoratit ku është pranuar në studimet e ciklit të tretë (doktoraturës);

• Certifikata / Diploma për ciklin e përfunduar të I (të parë) dhe II (të dytë) të studimeve;

• Një kopje të 3 (tre) punimeve shkencore të botuara në tri vitet e fundit, në revista shkencore ndërkombëtare ose në botime shkencore ndërkombëtare nga fusha shkencore të cilat kanë të bëjnë me studimet e doktoraturës;

• Certifikata e njohurive aktive për gjuhë të huaj (TOEFL, IELTS, DELFT ose ekuivalenti i tyre në fushën e duhur gjuhësore), përveç kandidatëve që kanë përfunduar arsimin e tyre të mëparshëm akademik në gjuhën e mësimit

 

• Dëshmi - vërtetim i lëshuar nga punëdhënësi  për përvojë pune;

 •Dy rekomandime nga profesorët universitarë, ose punëdhënësit (nëse janë të punësuar);

 

• Deklaratë e noterizuar se kandidati nuk është përfitues i bursës nga ofruesit e tjerë;

 

• Certifikata e shtetësisë;

•Certifikata e lindjes nga libri amë.

•. Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve të tjera duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase nga përkthyesi kompetent i autorizuar i gjykatës.

•Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studimet akademike të ciklit të tretë  mund të dorëzohen në origjinal ose kopje të noterizuara.

•Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe certifikatën e lindjes e siguron Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mënyrë zyrtare nga autoriteti publik kompetent, në përputhje me nenin 52 paragrafi 13 të Ligjit për veprimtarinë kërkimore shkencore.

-. Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve të tjera duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase nga përkthyesi kompetent i autorizuar i gjykatës.

-Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studimet akademike të ciklit të tretë  mund të dorëzohen në origjinal ose kopje të noterizuara.

-Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe certifikatën e lindjes e siguron Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mënyrë zyrtare nga autoriteti publik kompetent, në përputhje me nenin 52 paragrafi 13 të Ligjit për veprimtarinë kërkimore shkencore.

III.VLERA E BURSËS:

Shfrytëzuesi  i bursave do të kompensohet për  shpenzimet e regjistrimit me vlerë deri në 40.000 dollarë amerikanë në vit, paguhet me  monedhën e duhur në kursin e këmbimit të Bankës Kombëtare të Maqedonisë së Veriut në ditën e publikimit të këtij njoftimi,një biletë ajrore në fillim të studimeve, një biletë ajrore pas përfundimit të studimeve ose një biletë ajrore kthyese, ndërsa një bursë mujore paguhet në përputhje me Vendimin për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së bursës mujore për studentët që studiojnë jashtë vendit për vitin akademik 2022 / 2023 (bazuar në Listën e Indekseve të Çmimeve me Pakicë për Shpenzimet e Jetës, publikuar nga autoritetet kompetente të Kombeve të Bashkuara)

Çdo shpenzim mbi vlerën e lartpërmendur për regjistrim bie mbi barrën e studentit

IV. OBLIGIMET E KANDIDATIT TË ZGJEDHUR

1.Kandidati i zgjedhur me kontratë merr përsipër që nëse merr bursë,  për çdo vit studimi jashtë vendit do të punojë  dy vjet në Republikën e Maqedonisë. Pas përfundimit të studimeve dhe kthimit në Republikën e Maqedonisë së  Veriut kandidati është i detyruar të jetë  për gjashtë muaj në dispozicion për punësim në organet e administratës shtetërore,  si dhe në arsimin e lartë shtetëror dhe institucionet shkencore ku pozita e tij e punës do të jetë e përshtatshme për llojin dhe nivelin e kualifikimeve të tij arsimore. Nëse brenda periudhës prej gjashtë muajsh kandidatit nuk u ofrohet punësim adekuat në organet e administratës shtetërore,arsimit të lartë shtetëror dhe institucioneve shkencore, ai mund të kërkojë punësim në sektorin privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

2. Kandidati do të lirohet nga obligimi  për t`u kthyer në Republikën e Maqedonisë  së Veriut pas përfundimit të studimeve, nëse brenda tre muajve pas diplomimit punsohet në kompaninë  Furtuna nga lista e 500-të e më lartë jashtë vendit . Në raste të tilla, ata mund të qëndrojnë jashtë vendit për një periudhë maksimale deri në tre vjetë për të fituar përvojë ndërkombëtare të korporatave, pas së cilës ata janë të detyruar të kthehen në Republikën e Maqedonisë  së Veriut dhe të përmbushin obligimin e përcaktuar në detyrën nr.1

 3. Në rast se kandidati vendos pas përfundimit të studimeve, të mos kthehet  në Republikën e Maqedonisë dhe nuk përmbush obligimin sipas pikës nr.1, është e nevojshme të kthehen të gjitha fondet e paguara të ndara për bursë dhjetëfish më shumë se vlera e bursës, brenda një viti nga përfundimi i studimeve.

 

 

V. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Afati i fundit për aplikim përpër shfrytëzimin e bursave akademike për studimet e ciklit të tretë jashtë vendit është më së voni deri më  datën 15.09.2022.

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën ose në zyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës rr. "Shën . Kirili dhe Metodi "nr. 54, 1000 Shkup (me bursa të përcaktuara për studime akademike në ciklin e parë jashtë venditose në mënyrë elektronike në: https://e-uslugi.mon.gov.mk.

Dokumentet e pa plotësuara dhe dokumentet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Informacionet  mbi kushtet dhe kriteret për ndarjen e bursave mund të merren nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

 

 

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar