Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIK TË CIKLIT TË PARË JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIK TË CIKLIT TË PARË JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe funksionimin e organeve të administratës shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), neni 49, paragrafi 2 të Ligjit për standardin e studentëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 dhe 178/16) dhe Rregullorja për llojin e bursave studentore dhe mënyra e dhënies së bursave studentore për studentët që studiojnë jashtë vendit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 220/16), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

 

KONKURS

PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIK TË CIKLIT TË PARË JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2022/2023 do të ndajë bursa për studimet universitare të ciklit të parë në vitin e parë në një nga dhjetë universitetet e ranguara në të gjitha fushat, bursat për studimet universitare të ciklit të parë në vitin e parë në fusha e shkencave teknike, arkitekturës, ndërtimit, matematikës, të drejtës ndërkombëtare, ekonomisë dhe financës, fizikës, biologjisë, kimisë, shkencave mjekësore dhe gjenetikës në një nga njëqind universitetet më të mira, sipas listës së fundit të botuar nga Qendra për Universitete të Klasit Botëror në Universitetin Shanghai Jiao Tong.

. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS:

Të drejtë për bursë ka kadidati i cili i plotëson kushtet në vazhdim:

1. Të ketë përfunduar arsimin e duhur të mesëm, ndërsa deri në  datën  e aplikimit të ketë arritur  sukses në arsimin mesëm me  notën mesatare  të paktën 4:50 në  të gjitha lëndët  gjatë arsimit të mesëm, nëqoftë se mëson arsimin e mesëm jashtë vendit, ka arritur notën mesatare ekuivalente të paktën 4.50 në të gjitha lëndët gjatë arsimit të mesëm;

2. Të pranohet në studimet pasuniversitare të ciklit të parë për herë të parë në vitin e parë të vitit akademik 2022/2023 në një nga dhjetë universitetet më të ranguara në të gjitha fushat, që është një nga 100 universitetet e para në fushën e shkencave teknike, arkitekturës, inxhinierisë civile, matematikës, të drejtës ndërkombëtare, ekonomisë dhe financave, fizikës, biologjisë, kimisë dhe gjenetikës, sipas listës së fundit të publikuar të Qendrës për Universitete të Klasit Botëror në Universitetin Jiao Tong të Shangait;  

3. Të ketë dëshmi të njohurive aktive të gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi,


4. Të mos ketë përfituar bursë nga një ofrues tjetër,


5. Të jestë shtetas i Republikës së Maqedonisë.

6.Të mos ketë marë bursë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për studime jashtë vendit, pavarsishtë nëse e ka përdorur,shfrytëzuar pjesërisht apo jo. 


II. DOKUMENTET E DUHURA:

•   Paraqitja


• Dëftesat për vitin e përfunduar të I, II, III dhe IV të arsimit të mesëm dhe / ose një vërtetim për vitin e IV të regjistruar , diplomën për mbarimin e arsimit të mesëm dhe suksesin e arritur,si shtesë duhet të dorëzojë kontratën e nënshkruar (noterizuar)

• Nëse aplikanti për ndarjene bursës ka mbaruar shkollim të mesëm jashtë vendit duhet  paraqitur vërtetimin e nostrifikimit të kryer nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës,

 

• Vërtetim nga institucioni i arsimit të lartë se kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve të ciklit të parë në vitin akademik 2022/2023: prej kurfillon semestri , sa semestra kanë zgjatur  studimet dhe vlera e çmimit të regjistrimit,


• Certifikata –vërtetim i aftësisë gjuhësore aktive (TOEFL, IELTS, DELFT ose ekuivalenti i tyre për zonën e duhur gjuhësore), përveç kandidatëve që kanë përfunduar një pjesë të arsimit të tyre të mesëm në gjuhën mësimore,

 

• Një deklaratë të nënshkruar në mënyrë konvencionale, nën përgjegjësinë morale dhe penale, se kandidati nuk është përfitues i një cikli të parë të studimeve universitare nga ofruesit e tjerë (noterizuar)

• Letra Motivimi;

• Kambial në formën e një akti noterial si mjet për sigurimin e fondeve të paguara;

• Certifikata e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë

 

 

Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve të tjera duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase nga përkthyesi kompetent i autorizuar i gjykatës.

Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studimet themelore të ciklit të parë mund të dorëzohen në origjinal ose kopje të noterizuara.

Certifikatën e Shtetësisë së Republikës së Maqedonisë e siguron Ministria e Arsimit dhe Shkencës në  mënyrë zyrtare, nga autoriteti publik kompetent, në përputhje me nenin 49, paragrafi 7 të Ligjit për Standardin e Studentëve.

 

III.VLERA E BURSËS:


Përfituesi i bursave do të kompensohet për  shpenzimet e regjistrimit me vlerë deri në 40.000 dollarë amerikanë në vit, paguhet me  monedhën e duhur në kursin e këmbimit të Bankës Kombëtare të Maqedonisë në ditën e publikimit të këtij njoftimi, një biletë avioni në fillim të studimeve, një bilet ajrore pas diplomimit apo një biletë avioni kthyese dhe vlera mujore bëhet në përputhje me 
Vendimin për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së pagesës mujore të bursave për studentët që studiojnë jashtë vendit për vitin akademik 2022/2023 në ciklin e parë të studimeve (bazuar në Listën e Indekseve tëshitjes me pakicë për shpenzimet e jetesës, e cila është publikuar nga autoritetet kompetente të Kombeve të Bashkuara).

Çdo shumë mbi shumën e lartpërmendur për regjistrim bie mbi barrën e studentit.

IV. OBLIGIMET E KANDIDATIT TË ZGJEDHUR

1.    Kandidati i përzgjedhur me kontratë merr përsipërë nëse ai / ajo merr bursë,për çdo vit të studimeve jashtë shtetit do të punojë dy vjet në Republikën e Maqedonisë. Pas diplomimit dhe kthimit të kandidatit në Republikën e Maqedonisë ka në dispozicion  gjashtë muaj për punësim në organet e administratës shtetërore si dhe në arsimin e lartë shtetërorë dhe institucionet shkencore ku pozita e tij e punës do të jetë e përshtatshme për llojin dhe nivelin e kualifikimeve të tij arsimore.Nëse gjatë periudhës prej gjashtë muajsh kandidatit nuk u ofrohet punësim adekuat në organet e administratës shtetërore, në arsimin e lartë shtetëror dhe institucionet shkencore, ai mund të kërkojë punësim në sektorin privat në Republikën e Maqedonisë.

2.    Kandidati do të lirohet nga obligimi për t`u kthyer në Republikën e Maqedonisë pas përfundimit të studimeve, nëse brenda tre muajve të diplomimit është i punësuar në kompaninë  Fortuna nga top  lista e 500 -të jashtë vendit. Në raste të tilla, ata mund të qëndrojnë jashtë vendit për një periudhë maksimale prej tre vjetësh për të fituar përvojë ndërkombëtare të korporatave, pas së cilës ata janë të detyruar të kthehen në Republikën e Maqedonisë dhe të përmbushin obligimin e përcaktuar në detyrën nr.1

3.     

. Në rast se kandidati vendos pas përfundimit të studimeve, të mos kthehet  në Republikën e Maqedonisë dhe nuk përmbush obligimin sipas pikës nr.1, është e nevojshme të kthehen të gjitha fondet e paguara të ndara për bursë dhjetëfish më shumë se vlera e bursës, brenda një viti nga përfundimi i studimeve.


V. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Afati i fundit për aplikimin e kandidatit për bursa akademike për studimet e ciklit të parë jashtë vendit është deri  më 11.8.2022.

  Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën ose në zyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës rr. "Shën . Kirili dhe Metodi "nr. 54, 1000 Shkup (me bursa të përcaktuara për studime akademike në ciklin e parë jashtë vendit).

Dokumentet jo të plota dhe dokumentet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.
Informacion mbi kushtet dhe kriteret për ndarjen e bursave mund të merret nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar