Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurs për ndarjen e 4 bursave për studime deridiplomike( të rregullta ), studime të magjistraturës , doktoraturës dhe specijalizime( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RPKdhe 3 bursa unilaterale) nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës

Konkurs për ndarjen e 4 bursave për studime deridiplomike( të rregullta ), studime të magjistraturës , doktoraturës dhe specijalizime( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RPKdhe 3 bursa unilaterale) nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës

 

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin shkollor 2022/2023 jep 4 bursa për studime deridiplomatike  (të rregullt ), magjistraturës, doktoraturës dhe specializime (1 bursë e dhënë nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës dhe 3 bursa të unilaterale ) 

 

Kandidatët është e nevojshme që të aplikojnë online dhe t`i bashakngjesin dokumentacionin në vazhdim:

 

- Fletëaplikimin ( aplikimi është online në linkun  www.csc.edu.cn/studyinchina ose në www.campuschina.org, numri i agjencisë 8071formulari i plotësuar dorëzohet në Ministri).

 

- Fotokopje e dokumentit për udhëtim: Kandidatët duhet të dorëzojnë kopje të skenuar të dokumentit valid për udhëtim    më së voni deri më datën - 1 mars 2023,

 

- Fotokopje të dëftesave për përfundimin e arsimit të mesëm ( për studime të rregullta - deridiplomike ) të përkthyera në Gjuhën angleze ose  Gjuhën kineze të vërtetuara në noter,

- Fotokopje të diplomës për kryerjen e studimeve të larta arsimore ( të magjistraturës  dhe doktoraturës dhe specijalizime) të përkthyera në Gjuhën angleze ose Gjuhën kineze të vërtetuara në noter,

 

 Fotokopje të certifikatës për provimevet e dhëna  ( studime të magjistraturës, doktoraturës dhe specijalizime) të përkthyera në Gjuhën angleze ose kineze të vërtetuara në noter,

 

- Plani për studimet ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specijalizime dhe deri në 800 fjalë për studimet e  magjistraturës dhe doktoraturës),

 

- Dy rekomandime nga profesorët e  universitetit ( nga studimet e magjistraturës, doktoraturës dhe specijalizimeve ),

- Certifikatë mjekësore (Foreigner Physical Examination Form) plotësohet në Gjuhën angleze dhe duhet t`I përmbajë të gjitha analizat e shënuara, të posedojë nënshkrim nga mjeku, vulë zyrtare nga insitucioni shëndetësor dhe fotografi të ngjitur të kandidatit dhe të jetë valid për 6 muaj.

 

- Kandidatët të cilët aplikojnë për studime nga fusha e muzikës, përveç dokumentave të shënuara duhet të dorëzojnë edhe CD me veprat  e tyre muizikore, ndërsa kandidatët të cilët kanë aplikuar për studime të artit, përveç dokumentacionit  të shenuar , duhet të dorëzojnë edhe CD me veprat e tyre artistike (2 vizatime, 2 piktura me ngjyra dhe 2 punime sipas zgjedhjes suaj).

 

- Certifikatë se nuk është I gjykuar të mos jetë më e vjetër se gjashtë muaj.

Gjatë aplikimit kandidatët mund të bashkangjesin edhe dokumentacionin në vazhdim:

- Letër pranimi nga universiteti i zgjedhur ( informacionet më të hollësishme në  linkun htpp://www.CampusChina.org  dhe www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),

- Vërtetim për njohjen e Gjuhës kineze (certificate HSK) ose Gjuhës angleze (IELTS ose certifikat TOFEL)

 

Afati и fundit për aplikim është deri më  datë 10.02.2022

 

 

Kandidatët të cilët do  të aplikojnë online për bursë nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës duhet të dorëzojnë kopje të fletëaplikimit (pika 1 nga dokumentacioni  i nevojshëm) në arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës deri më datë 10.02.2022.

 

 

Informacione më të hollësishme mund të merren në nr.tel. 02 3140 185 / kontakt personi Ollga Dukovska- Atov, si dhe në ueb fаqet  http/www.campuschina.org ose http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

 

Kandidatët e pranuar do të fillojnë studimet në shtator të vitit 2022.

Kandidatët do të përzgjedhen  nga Ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Shkup.

 

 

Lajme dhe Ngjarje

K U M T E S Ë
5/27/2022
Back to top
Close Offcanvas Sidebar