Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurs i përsëritur për ndarjen e 390(treqindë e nëntëdhjetë) bursave për nxënës që realizojn plane programe mësimore për aftësim dhe arësim profesional në kohëzgjatje prej tre viteve në shkollat e mesme publike në Republikën e Maeqedonisë së Veritu në vitin shkollor 20021/2022

Konkurs i përsëritur për ndarjen e 390(treqindë e nëntëdhjetë) bursave për nxënës që realizojn plane programe mësimore për aftësim dhe arësim profesional në kohëzgjatje prej tre viteve në shkollat e mesme publike në Republikën e Maeqedonisë së Veritu në vitin shkollor 20021/2022

 

Në bazë të nenit 54 paragrafi 1 të Ligjit për Standardin e Nxënësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/ 15, 30/16, 64/18, 20/19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 248/20 dhe 302/20), Vendimi për përcaktimin e numrit të bursistëve dhe shumën e bursave për nxënësit e regjistruar në shkollat ​​e mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2021/2022 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 166/21), dhe Aktvendimin për shpalljen e konkursit për ndarjen e 500 (pesëqind) bursave për nxënës  që realizojn plane programe mësimore për aftësim dhe arësim profesional  në kohëzgjatje prej tre viteve në shkollat e mesme publike në Republikën e Maeqedonisë së Veritu në vitin shkollor 20021/2022 nr.19-11175/1 të dates 26.7.2021, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës shpal

 KONKURS

 

Konkurs i përsëritur për ndarjen e  390(treqindë e nëntëdhjetë) bursave për nxënës  që realizojn plane programe mësimore për aftësim dhe arësim profesional  në kohëzgjatje prej tre viteve në shkollat e mesme publike në Republikën e Maeqedonisë së Veritu në vitin shkollor 20021/2022

                                            

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e  390(treqindë e nëntëdhjetë) bursave për nxënës  që realizojn plane programe mësimore për aftësim dhe arësim profesional  në kohëzgjatje prej tre viteve në shkollat e mesme publike në Republikën e Maeqedonisë së Veritu në vitin shkollor 20021/2022

 

KUSHTET PËR NDARJEN  E BURSAVE

 

Të drejtë për bursë kanë kandidatët që mësojnë në shkolla të mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së  Veriut  dhe plotësojnë kushtet  në vazhdim:

 

1- Të jenë nxënës të rregullt të shkollave të mesme të cilët realizojn plan programe mësimore  për aftësim dhe arsim profesional me kohëzgjatje trevjeçare në shkollat ​​publike dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së  Veriut  ;

2. të mos ketë përsërit vit gjatë arsimimiit

3. të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose kompani të tjera;

4. të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë  së  Veriut  ;

 

Nëse  ka kandidatë me numër të njejtë të pikëve,atëher përparësi do të ken ata me sukses më të lart.

 

II. MËNYRA, DHE AFATI I APLIKIMIT

 

Nxënësit të cilët plotësojnë kushtet  e konkursit plotësojnë aplikim  -elektronike dhe bashkëngjisin dokumentacionin përkatës në  http://e-uslugi.mon.gov.mk dhe nëse nuk kanë mundësi të aplikojnë në mënyrë elektronike, plotësojnë aplikacion në letër (listë evidentuese) dhe dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm pas konkursit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, (Rruga Shën Kirili dhe Metodi 54, Shkup), nga data  20.09.2021 deri më  datë 30.09.2021, nga  ora 08-16.

 

 Dokumentet e nevojshme  për dorëzim janë :

 

1.Listë evidentuese, vetëm për kandidatët që do të aplikojnë në letër;

2. Vërtetim se është nxënës i rregullt në vitin shkollor 2021/2022;

 3. Fotokopje të dëftesave të noterizuara për vitet arsimit  të mbaruara më herët (kandidatët e vitit të I (parë)dorëzojnë dëftesat prej klasës VI-IX); (kandidatët që aplikojnë në mënyrë elektronike, të bashkangjesin  dëftesat origjinale të skanuara.

4. Deklaratë të nënshkruar nga prindi - kujdestari se kandidati nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër të publikuar në ueb faqen e Ministrisë;

5.Deklaratë të nënshkruar nga prindi - kujdestari se dokumentet e dorëzuara janë të sakta e publikuar  në ueb faqen e Ministrisë;

                6. Deklaratë të nënshkruar nga prindi - kujdestari për përpunimin e të dhënave personale të kandidatit dhe familjes së ngushtë ( prind-kujdestar, vëllezër, motra) me të cilën pajtohet që Ministria e Arsimit dhe Shkencës zyrtarisht të sigurojë dokumentacionin e nevojshëm nga institucionet publike me të cilët kanë të lidhur marrëveshje për bashkëpunim, të publikuar në ueb faqen e Ministrisë;

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës zyrtarisht, në pajtim  me Rregulloren për formularin e aplikimit për akomodim në konvikt dhe formularin e aplikimit për  ndarjen e bursës, me dokumentacionin e nevojshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 189/16 dhe 41/17), do të sigurojë dokumentin:

 

- Vërtetim  të shtetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Ministria e punëve të brendshme.

 

Kandidatët nuk do të rangohen nëse dokumentacioni është i pakompletuar dhe  i dorëzuar pas afatit.

 

Lista e kandidatëve të përzgjedhur do të publikohet më datën 20.10.2021 në faqen e internetit të Ministrisë.

 

Të gjithë fituesit e bursave janë të detyruar të nënshkruajnë marrëveshjen e bursës me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës deri më  datën 30.10.2021 pas shpalljes së listës. Të gjithë aplikantët të cilët nuk e respektojnë këtë afat, do të konsiderohen si të kishin hequr dorë nga bursa.

 

IV. SHUMA E BURSËS

 

Shuma e bursës do të arrijë 3.500,00 denarë në muaj, për nëntë(9) muaj gjatë vitit shkollor.

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar