Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / KONKURS për ndarjen e fondeve për financimin e projekteve kërkimore shkencore të Institucioneve Shkencore Publike për vitin 2021

KONKURS për ndarjen e fondeve për financimin e projekteve kërkimore shkencore të Institucioneve Shkencore Publike për vitin 2021

 

Në bazë të nenit 51 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtarinë kërkimore -shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41 /14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" nr. 257/20 dhe 163/21) dhe Neni 4 i Rregullores për mënyrën dhe procedurën për financimin e projekteve ose programeve kërkimore -shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 82/09, 149/09, 34/11 dhe 129/13), njofton Ministria e Arsimit dhe Shkencës

 

KONKURS

për ndarjen e fondeve për financimin e projekteve kërkimore shkencore të Institucioneve Shkencore Publike për vitin 2021

 

1. Përdoruesit

 

1.1 Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpërndan fonde për financimin e projekteve kërkimore -shkencore të Institucioneve Shkencore Publike, si institucione të pavarura shkencore që kryejnë aktivitete me interes të lartë strategjik dhe kombëtar për Republikën e Maqedonisë Veriore.

Institucionet shkencore publike që në vitin aktual marrin pjesë në konkursin për financimin e programit vjetor përmes të cilit financohen projektet, nuk mund të marrin pjesë në të njëjtën kohë në konkursin për financimin e projekteve, për të njëjtin projekt.

1.2.Çdo Institucion Shkencor Publik ka të drejtë të paraqesë aplikime për financimin e një maksimumi prej tre projekteve kërkimore shkencore

 Në rast se një Institucion Shkencor Publik ka paraqitur më shumë se një aplikim, ai ka të drejtë të ndajë fonde për financimin e një projekti kërkimor shkencor maksimal.

 

2. / Ekip kërkimor

 

2.1 .Ekipi kërkimor i projektit kërkimor-shkencor duhet të përbëhet nga një hulumtues kryesor me një titull shkencor ose mësimor-shkencor, i cili është i punësuar në institucion, i cili është mbajtësi i projektit dhe të paktën një studiues tjetër me një titull mësimor-shkencor , si dhe të paktën dy studiues të rinj.

 

2.2. Në këtë konkurs, një hulumtues kryesor mund të jetë hulumtues vetëm në një projekt, dhe një hulumtues mund të jetë pjesëmarrës në një maksimum prej dy projekteve.

 

3. Kriteret për pjesëmarrjen në Konkurs

 

3.1. Deklarata e pëlqimit të secilit pjesëmarrës nga ekipi kërkimor, për pjesëmarrjen e tyre në projekt.

3.2 Pëlqimi nga hulumtuesi kryesor që brenda projektit rezultatet e projektit do të publikohen në një minimum prej dy punimesh në një revistë me faktor ndikimi, revista të regjistruara në bazat e të dhënave ndërkombëtare ose revista me një bord redaktues ndërkombëtar;

      Përveç hulumtuesit kryesor, secili nga pjesëmarrësit e tjerë në ekipin kërkimor mund të paraqesë një marrëveshje që brenda projektit rezultatet e projektit do të publikohen në të paktën dy punime në një revistë me një faktor ndikimi, revista të regjistruara në bazat e të dhënave ndërkombëtare ose revista me një bord redaktues ndërkombëtar

3.3.Pëlqimi nga drejtori i institutit që:

- projekti me informacion mbi përmbledhjen, qëllimet dhe rezultatet do të paraqitet në faqen e internetit të Institutit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;

-brenda projektit, hulumtimi dhe rezultatet e projektit do të paraqiten në një takim shkencor-profesional, gjegjësisht një ngjarje në përputhje me fushën shkencore-kërkimore;

- pjesëmarrja maksimale e honorareve do të jetë së paku 50% e vlerës totale, pra kostot totale të projektit (vlera totale e projektit sipas planit financiar për projektin dhe kostot totale të projektit për realizim të plotë të projektit të financuar përmes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës);

- pas përfundimit të projektit për të paraqitur një raport përfundimtar (pjesa financiare dhe narrative) për realizimin e projektit;

- pas përfundimit të projektit për të paraqitur një studim përfundimtar në të cilin paraqiten rezultatet e projektit;

- t`i japë projektit informacion mbi përmbledhjen, qëllimet dhe rezultatet që do të paraqiten në faqen e internetit të përdoruesit që dorëzon Aplikacionin për financimin e projektit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, brenda 30 ditëve pas realizimit të projektit;

- pas përfundimit të projektit për të siguruar një deklaratë se fondet e marra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për të financuar projektin në fjalë janë burimi i vetëm i fondeve për të paguar kostot për qëllimin për të cilin këto fonde janë transferuar dhe se ka nuk ka detyrime financiare të papaguara për projektin.

4. /Finansimi

4.1.Financimi i projektit do të bëhet sipas dinamikës dhe fazave të përcaktuara të projektit.

4.2.Shuma e përgjithshme për financimin e projektit është deri në 3,000,000 denarë, për kohëzgjatjen e projektit deri në 3 (tre) vjet, duke e konsideruar vitin 2021 si vitin fillestar ose të parë për zbatimin e projektit dhe 31 tetor 2023 si afatin përfundimtar për zbatimin e projektit.

4.3.Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të miratojë fondet për financimin e projektit për pagesën e institucionit shkencor publik bazuar në kostot e bëra në të vërtetë për realizimin e projektit, me kërkesë të paraqitur me raportin financiar dhe narrativ të bashkangjitur dhe dokumentacionin e realizuar në të vërtetë. kostot për realizimin e projektit.

4.4. Kostoja e projektit përbëhet nga kostot e energjisë së konsumuar, materialet dhe lëndët e para, shpenzimet e udhëtimit, mëditjet, pagesat në terren dhe tarifat e tjera për punësimin e ekspertëve, shërbimet e prodhimit dhe jo-prodhimit, mirëmbajtjen e pajisjeve, prokurimin e literaturës dhe kostot e tjera që janë në funksion për realizimin e projektit (prokurimi i informacionit dhe pajisjeve kërkimore-shkencore, publikimi i rezultateve të projektit, publikimi në revista, organizimi dhe pjesëmarrja në tubime dhe ngjarje shkencore, studimi përfundimtar dhe kosto të tjera)..

4.5. Në vitin e parë (2021) të zbatimit të projektit, fondet në vlerë deri në 10% të vlerës së projektit mund të miratohen, por jo më shumë se 200,000 denarë.

4.6. Fondet për financimin e projekteve nga Konkursi sigurohen nga Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Seksioni 16001, Nënprogrami 71-Punë kërkimore-shkencore, pika 464.

5. Procedura dhe afatet e realizimit

 

5.1. Konkursi shpallet dhe zgjat 45 ditë nga dita e shpalljes në media.

5.2. Institucionet shkencore publike paraqesin një aplikim pas Konkursit për ndarjen e fondeve për financimin e projekteve kërkimore shkencore, të disponueshme në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

5.3.Aplikimi i paraqitet Komisionit për renditjen e projekteve kërkimore shkencore të Institucioneve Shkencore Publike për vitin 2021.

5.4.Projektet vlerësohen nga shqyrtues të pavarur të zgjedhur nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës përmes një njoftimi publik.

5.5.Rishikimi i projekteve kryhet në bazë të kritereve të vlerësimit nga pika 6 e Konkursit, brenda 15 ditëve pas përfundimit të afatit për aplikim pas Konkursit.

5.6.Një komision i formuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës harton një listë të ranguar të projekteve të vlerësuara pozitivisht e cila publikohet në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe përgatit një projektvendim për ndarjen e fondeve, brenda 7 ditëve nga dita e marrjes së projektet e vlerësuara nga shqyrtuesit.

5.7. Komisioni përgatit dhe paraqet një Njoftim për secilin aplikant pas Konkursit, për vlerësimin e projektit i cili përmban një shpjegim të detajuar për vlerësimin e projektit dhe njoftimin për financimin e projektit ose refuzimin e financimit të projektit, si dhe informacione të tjera relevante të rëndësishme për aplikantin në lidhje me projektin dhe financimin e projektit.

5.8. Gjatë përgatitjes së listës së renditjes dhe projektvendimit për ndarjen e fondeve, përparësi do t`i jepet atyre projekteve të propozuara nga studiuesi kryesor i cili ka botuar të paktën 2 punime në revista me faktorë ndikimi në tre vitet e fundit, si dhe studiuesi kryesor i cili ka botuar të paktën 2 punime në revista të regjistruara në bazat e të dhënave ndërkombëtare ose revista me një bord redaktues ndërkombëtar, dhe fonde të tjera do t`u shpërndahen atyre që kanë më pak se dy ose nuk kanë botuar gazeta të tilla.

5.9.Vendimi për financimin e projekteve merret nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, bazuar në listën e rangimit të projekteve të vlerësuara pozitivisht, projektvendimin për ndarjen e fondeve dhe fondeve në dispozicion në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

5.10.        Ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe Institucioni Publik Shkencor nënshkruajnë një marrëveshje për financimin e projekteve kërkimore shkencore e cila përcakton të gjitha detyrimet e projektit brenda 7 (shtatë) ditëve nga dita e marrjes së Vendimit për financimin e projekteve.

5.11.        Gjatë realizimit të projektit, kontrata për financimin e projektit kërkimor shkencor mund të ndryshohet brenda mjeteve financiare të miratuara për realizimin e projektit të përcaktuar në kontratë, në masën që nuk do të ndikojë në rezultatet e projektit.

5.12.        Komisioni i formuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës vlerëson ndryshimet në kontratë, me një Kërkesë të paraqitur për ndryshime të kontratës nga Institucioni Shkencor Publik.

 

 

 

6.1. Kriteret e vlerësimit

 

·         - kontributi i projektit në thellimin dhe zgjerimin e njohurive shkencore;

·         - origjinaliteti i qëllimeve dhe subjektit të hulumtimit;

·         - aktualiteti, rëndësia, inovacioni, ndikueshmëria e qëllimeve dhe subjektit të kërkimit;

·         - qëllimet dhe aktivitetet e përpunuara të detajuara të projektit me tregues të qartë dhe të matshëm;

·         - probabiliteti i arritjes së rezultateve të pritshme dhe mundësive për zbatimin e rezultateve në një kohë reale;

·         - kompetenca e hulumtuesit kryesor dhe ekipit të propozuar kërkimor;

·         - Përfshirja dhe trajnimi i stafit të ri kërkimor shkencor;

·         - përmbushjen e kushteve materiale, teknike dhe të tjera infrastrukturore për realizimin e projektit;

·         - plan financiar i përpunuar për fondet e nevojshme për realizimin e projektit dhe arsyetimin dhe realitetin e kostove në planin financiar të propozuar të nevojshëm për realizimin e projektit;

·         - konkurueshmëria e projektit të bashkëpunimit ndërkombëtar; dhe

- rëndësia e projektit të bashkëpunimit ndërkombëtar

6.2.  Secili nga kriteret e mësipërme të vlerësimit, shqyrtuesit e pavarur i vlerësojnë ato me një vlerësim nga 1 (vlera më e ulët) në 5 (vlera më e lartë). Projekti vlerësohet pozitivisht nëse merr notë mesatare të paktën 3.5.

·         Vlerësimi i rezultateve të projektit

(vlerësimi i projektit)

 

7.1.Gjatë realizimit të projektit, paraqiten raporte narrative dhe financiare për realizimin e projektit.

7.2.Vlerësimi i projekteve të realizuara bëhet nga të paktën dy shqyrtues, njëri prej të cilëve është vlerësuesi që ka shënuar propozimin e projektit. Në rast të pengimit të shqyrtuesit që shënoi projektin, zgjidhet një shqyrtues i ri.

7.3.Rishikuesit japin një vlerësim për përbërësit e mëposhtëm: përmbushjen e kushteve / detyrimeve nga pëlqimi nga pika 4.2 e Konkursit dhe përmbushja e të dhënave dhe informacionit të dhënë nga aplikimi për kriteret sipas të cilave vlerësimi (pikëzimi) ishte kryer, karakter shkencor i studimit përfundimtar, realizimi i qëllimeve të propozuara. projekti, përdorimi i metodologjisë së propozuar, rëndësia e rezultateve të marra, përfshirja e ekipit të propozuar, shpenzimi i fondeve sipas buxhetit të miratuar dhe financiar dhe narrativ raporti.

7.4.Rezultati maksimal për arritjen e rezultateve të projektit është 5.

 

7.5.Pavarësisht nga vlerësimi i rezultateve të përgjithshme, nëse ka devijime nga situata faktike në raportin financiar dhe narrativ kur vlerësoni rezultatet e projektit, hetuesi kryesor nuk ka botuar të paktën dy punime në revista me ndikim, revista të listuara në bazat e të dhënave ndërkombëtare ose revista me bordin redaktues ndërkombëtar, nuk ka studim përfundimtar për prezantimin e rezultateve të projektit dhe hulumtimi dhe rezultatet e projektit nuk paraqiten në një takim shkencor-profesional, pra një ngjarje sipas fushës shkencore-kërkimore, vlerësimi i rezultatet e projektit nuk mund të jenë 3.5 ose më të larta.

7.6.Rishikuesit japin një shpjegim të detajuar për vlerësimin e përcaktuar dhe deklarojnë vërejtjet e hollësishme në rast të devijimeve, dhe detyrimisht në rast të vlerësimit të projektit me notën 3.5 dhe më pak.

7.7.Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton me shkrim përdoruesin për vërejtjet e recensentëve se kanë vepruar sipas vërejtjeve brenda 30 ditëve pas marrjes së njoftimit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

8. Paraqitja e Aplikimeve për Konkursin

8.1.Aplikimet për projekte kërkimore shkencore dorëzohen me shkrim në Regjistrin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në rrugën "St. Cyril and Methodius ”nr. 54, Shkup, deri më 20.09.2021 jo më vonë se ora 16:00.

8.2. Me  fletë paraqitjen bashkëngjitjet nga pika 4 e këtij Konkursi duhet të dorëzohen në një zarf, në dy kopje, me shënimin:

-          - Komisionit për renditjen e projekteve kërkimore shkencore të Institucioneve Shkencore Publike

-          - Aplikimi për "Konkurs për ndarjen e fondeve për financimin e projekteve kërkimore shkencore të Institucioneve Shkencore Publike për vitin 2021".

8.3. Aplikimet me të dhëna jo të plota dhe dokumentacion jo të plotë, aplikimet e plotësuara në një formë të papërshtatshme, aplikimet dhe dokumentet që nuk verifikohen me nënshkrim dhe vulë (siç tregohet në aplikim dhe dokumente), si dhe ato që nuk do të dorëzohen brenda përcaktimit periudhë, nuk duhet marrë parasysh.

8.4.  Aplikantët do të njoftohen për rezultatet e konkursit jo më vonë se 30 ditë pas afatit të aplikimit.

8.5.  Rezultatet e konkursit do të publikohen në Portalin Zyrtar në internet të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës www.mon.gov.mk.

 

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar